Формування науково-дослідницької компетентності студентів київської духовної академії в процесі педагогічної освіти (кінець ХІХ – початок ХХ століття)

  • Т. С. Твердохліб Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди https://orcid.org/0000-0001-5261-0394
Ключові слова: викладач, гомілетика, дисертація, Київська духовна академія, науково-дослідницька компетентність, пастирське богослов’я, педагогіка, студент

Анотація

На основі аналізу першоджерел, опублікованих у «Трудах Киевской духовной академии», архівних матеріалів кінця ХІХ – початку ХХ століття розкрито особливості написання студентами Київської духовної академії випускних робіт (дисертацій) з педагогіки та педагогічно орієнтованих предметів. Установлено, що підготовка означених дисертацій була основним шляхом формування науково-до-слідницької компетентності академістів у процесі педагогічної освіти. Звернено увагу на регламентацію Святійшим Синодом написання випускних робіт та висвітлено особливості їх рецензування. Позитивно оцінено появу поряд із дисертаціями ретроспективного спрямування праць, в яких розглядалися виключно питання дидактики і теорії виховання. Висвітлено зміст педагогічної складової  у випускних роботах М. Феліцина «Религиозный элемент в воспитании», Ф. Деньги «Православное богослужение, как фактор религиозно-нравственного воспитания», І. Володковича «Религиозное воспитание на основе психологии детского возраста», А. Вилкова «Религиозное обучение в средней школе. Принципы и методы его». Визначено дисертації з гомілетики і пастирського богослов’я, що мали найбільший обсяг педагогічної складової. Встановлено, що в досліджуваний період з’являються праці з педагогічним компонентом, які не мали історичного спрямування. Це були випускні роботи з пастирського богослов’я В. Пестрякова «Задачи и средства служения православного пастыря  в наше время» і П. Лінчевського «Современные запросы русского народа к пастырю и средства удовлетворения его». На основі вивчення текстів випускних робіт, що містять педагогічну складову, і відгуків рецензентів на них визначено в загальних рисах структуру науково-дослідницької компетентності студентів Київської духовної академії. У статті представлено перелік знань та умінь, які входили до складу науково-дослідницької компетентності академістів у досліджуваний період.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Высочаише утвержденныи устав православных духовных академии . № 33274 – 2 апреля 1910 г. Полное Собрание Законов Российской Империи:

Собрание третье (1881-1913). СПб.: Гос. тип., 1913. Т. 30 : Отделение1. С. 414-431.

Извлечение из журналов Совета Киевскои духовнои академии 1906-1907 учебныи год. Труды Киевской духовной академии. 1907. №. 9. С. 465-528.

Извлечение из журналов Совета Киевскои духовнои академии за 1909-1910 учебныи год. Труды Киевской духовной академии. 1911. №. 1. С. 593-639.

Извлечение из журналов Совета Киевскои духовнои академии за 1911-1912 учебныи год. Труды Киевской духовной академии. 1912. № 5. С. 33-80.

Извлечение из журналов Совета Киевскои духовнои академии за 1911-1912 учебныи год. Труды Киевской духовной академии. 1912. № 12. С. 385-417.

Інститут рукописів Національноı̈бібліотеки Украı̈ни ім. В. І. Вернадського (ІР НБУВ). Фелицин Николаи . Религиозныи элемент в воспитании. Ф. 304. Колекція дисертаціи студентів Киı̈вськоı̈духовноı̈академіı̈. Спр. 1975. 1907 г. 165 с.

ІР НБУВ. Деньга Феодор. Православное богослужение, как фактор религиозно-нравственного воспитания. Ф. 304. Колекція дисертаціи студентів Киı̈вськоı̈духовноı̈академіı̈.Спр. 2148. 1911 г. 325 с.

ІР НБУВ. Володкович Иван. Религиозное воспитание на основе психологии детского возраста. Ф. 304. Колекція дисертаціи студентів Киı̈вськоı̈ духовноı̈ академіı̈.Спр. 2323. 1915 г. 435 с.

Отчет о состоянии Киевскои духовнои академии за 1895/96 учебныи год Труды Киевской духовной академии. 1896. №12. С. 387-437.

Отчет о состоянии Киевскои духовнои академии за 1896/97учебныи год Труды Киевской духовной академии. 1897. Т. 3. С. 580-622.

Твердохліб Т. Питання розвитку педагогічноı̈освіти в духовних академіях у спадщині викладачів навчальних закладів Православноı̈Церкви (початок ХІХ – 60-ті роки ХІХ століття). Педагогічний дискурс. 2017. № 23. С. 166-171. URL : http://ojs.kgpa.km.ua/index.php/peddiscourse/article/view/117(дата обращения: 03.04.2019).

Твердохліб Т. С. Педагогічна освіта як наукова дефініція. Суспільні науки: невирішені питання 2017 рік : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., 22 квіт. 2017 р. Краматорськ-Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. С. 47-49.

REFERENCES

Vysochajshe utverzhdennyj ustav pravoslavnyh duhovnyh akademij. 33274 – 2 aprelja 1910 g. (1910). [Highest approved statute of Orthodox theological academies. № 33274 dated 2 April (1910)]. Polnoe Sobranie Zakonov Rossijskoj Imperii: Sobranie tret'e (1881-1913). SPb. : Gos. tip., 1913. Vol. 30 : Otdelenie1, pp. 414-431. [in Russian].

Izvlechenie iz zhurnalov Soveta Kievskoj duhovnoj akademii 1906-1907 uchebnyj god (1907). [Extract from registers of the Council of the Kiev Theological Academy for the 1906-1907 academic year]. Trudy Kievskoj duhovnoj akademii, 9, pp. 465-528. [in Russian].

Izvlechenie iz zhurnalov Soveta Kievskoj duhovnoj akademii za 1909-1910 uchebnyj god (1911). [Extract from registers of the Council of the Kiev Theological Academy for the 1909-1910 academic year.]. Trudy Kievskoj duhovnoj akademii, 1, pp. 593-639. [in Russian].

Izvlechenie iz zhurnalov Soveta Kievskoj duhovnoj akademii za 1911-1912 uchebnyj god (1912). [Extract from registers of the Council of the Kiev Theological Academy for the 1911-1912 academic year.]. Trudy Kievskoj duhovnoj akademii, 5, pp. 33-80. [in Russian].

Izvlechenie iz zhurnalov Soveta Kievskoj duhovnoj akademii za 1911-1912 uchebnyj god (1912). [Extract from registers of the Council of the Kiev Theological Academy for the 1911-1912 academic year.]. Trudy Kievskoj duhovnoj akademii, 12, pp. 385-417. [in Russian].

Instytut rukopysiv Natsionalnoi biblioteky Ukrainy im. V. I. Vernadskoho [Institute of Manuscripts of the

V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine, Kyiv]. No. of fund 304, case no. 1975. [in Russian].

Instytut rukopysiv Natsionalnoi biblioteky Ukrainy im. V. I. Vernadskoho [Institute of Manuscripts of the

V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine, Kyiv]. No. of fund 304, case no. 2148. [in Russian].

Instytut rukopysiv Natsionalnoi biblioteky Ukrainy im. V. I. Vernadskoho [Institute of Manuscripts of the

V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine, Kyiv]. No. of fund 304, case no. 2323. [in Russian].

Otchet o sostojanii Kievskoj duhovnoj akademii za 1895/96 uchebnyj god (1896). [Report on the state of Kyiv Theological Academy in 1895/96 academic year] Trudy Kievskoj duhovnoj akademii.12, pp. 387-437. [in Russian].

Otchet o sostojanii Kievskoj duhovnoj akademii za 1896/97uchebnyj god (1897). [Report on the state of Kyiv Theological Academy in 1895/96 academic year]. Trudy Kievskoj duhovnoj akademii, 3, pp. 580-622. [in Russian].

Tverdokhlib T. (2017). Pytannia rozvytku pedahohichnoi osvity v dukhovnykh akademiiakh u spadshchyni vykladachiv navchalnykh zakladiv Pravoslavnoi Tserkvy (pochatok ХІХ – 60-ti roky ХІХ stolittia). [Issues of

development of pedagogical education in ecclesiastical academies in the heritage of teachers of educational institutions of the Orthodox Church (beginning of the 19th – 60s of the 19th century)]. Pedahohichnyi dyskurs, 23, pp. 166-171. Retrieved from: http://ojs.kgpa.km.ua/index. php/peddiscourse/article/view/117. [in Ukrainian].

Tverdokhlib T. S. (2017, April 22). Pedahohichna osvita yak naukova de initsiia. [Pedagogical education as scienti ic de inition]. Suspilni nauky: nevyrisheni pytannia 2017 rik : Proceedings of the 5 International scienti ic and practical Conference. Kramatorsk-Vinnytsia: TOV «Nilan-LTD», pp. 47-49. [in Ukrainian].

Опубліковано
2019-12-27
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Твердохліб, Т. (2019). Формування науково-дослідницької компетентності студентів київської духовної академії в процесі педагогічної освіти (кінець ХІХ – початок ХХ століття). Наукові записки кафедри педагогіки, 1(45), 71-78. https://doi.org/10.26565/2074-8167-2019-45-09