Теоретичний аналіз основних дефініцій дослідження соціально-гуманітарної підготовки магістрів природничих спеціальностей в умовах дистанційного навчання

  • Н. В. Попенко Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна http://orcid.org/0000-0003-1660-4573
Ключові слова: магістратура, магістр, природничі науки, професійна компетентність, соціаль-но-гуманітарна компетентність, професійна підготовка, соціально-гуманітарна підготовка, дистан-ційне навчання

Анотація

У статті проведено теоретичний аналіз понятійно-категоріального апарату дослідження со-ціально-гуманітарної підготовки магістрів природничих спеціальностей в умовах дистанційного навчання та здійснено теоретичне обґрунтування його сутнісних характеристик. У дослідженні ви-користано теоретичні методи, серед яких: теоретичний і системний аналіз нормативно-правової та науково-педагогічної літератури з проблеми дослідження; систематизація теоретичних напрацю-вань і визначення основних дефініцій дослідження; узагальнення інформації. Аргументи, наведені  у статті дозволили визначити, що магістр природничих наук є професіоналом, який має поглиблену якісну фундаментальну та спеціальну підготовку та здатен розв’язувати виробничі та науково-техно-логічні задачі та проблеми в галузі природничих наук, здійснювати у цій сфері ефективну професійну виробничу та науково-технологічну діяльність. Виявлено, що важливим напрямком процесу освіт-ньо-професійного становлення майбутнього магістра природничого спрямування у закладі вищої освіти є соціально-гуманітарна складова його підготовки. Визначено поняття соціально-гуманітар-ної компетентності у відповідності до структури, що включає такі аспекти: когнітивний, діяльнісний, ціннісно-смисловий. Встановлено, що сучасні вимоги до випускників закладів вищої освіти з боку роботодавців зумовлюють необхідність пошуку нових підходів до процесу професійної підготов-ки магістрів, зокрема, запровадження дистанційних технологій навчання. Дистанційне навчання ідентифіковане як форма навчання, що забезпечує інтерактивну взаємодію викладача і студента, розділених у просторі і в часі, на основі використання сукупності традиційних і сучасних інформацій-них технологій.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

/

Посилання

Опубліковано
2019-12-27
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Попенко, Н. (2019). Теоретичний аналіз основних дефініцій дослідження соціально-гуманітарної підготовки магістрів природничих спеціальностей в умовах дистанційного навчання. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(45), 29-40. https://doi.org/10.26565/2074-8167-2019-45-04