Формувавання толерантності в майбутніх педагогів в інклюзивному середовищі закладу вищої педагогічної освіти

  • Г. Ф. Пономарьова
Ключові слова: інклюзивне освітнє середовище, толерантність, , гуманістична парадигма, вікаріїрування, індивідуальні особливості

Анотація

Дослідження присвячене вивченню питання формування толерантності в майбутніх педагогів в інклюзивному середовищі закладу вищої педагогічної освіти в контексті вирішення комплексу завдань інклюзивної освіти.

Акцентовано увагу на розвитку гуманістичного потенціалу взаємовідносин між суб’єктами освітнього процесу як умови реалізації гуманістичної парадигми освіти, схарактеризовано інклюзивне освітнє середовище, що визначає гуманістичну спрямованість освітнього процесу.

На основі теоретичного аналізу наукових публікацій узагальнено результати досліджень проблеми розвитку освіти як інклюзивного простору, та формування толерантності тих, які є його суб’єктами .

Використання порівняння та співставлення дозволило простежити розвиток поняття «толерантність» та з’ясувати його сучасне змістовне наповнення в межах досліджуваної  проблеми.

Шляхом наукового узагальнення визначене поняття «толерантність» та шляхи його формування. Обґрунтовано доцільність створення інклюзивного освітнього середовища в закладі вищої педагогічної освіти, названо його головні ознаки та наголошено на важливості толерантних взаємовідносин в такому середовищі.

Узагальнено ключові позиції позитивного досвіду формування толерантності студентів в інклюзивному освітньому просторі.

З використанням методів опитування та анкетування з’ясовано причини, що гальмують розвиток інклюзивного освітнього середовища, та деякі чинники, які позитивно вливають на його формування як середовища толерантних взаємовідносин суб’єктів.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Бондар В. Інтеграція дітей з обмеженими психофізичними можливостями в загальноосвітні заклади : за і проти. Дефектологія. 003. № 3. С. 2–5.

Виготський Л. С. Основи дефектології. Спб. : Лань, 2003. С. 33–36.

Галкин А. А., Красин Ю. А. Культура толерантности перед вызовами глобализации. Социологические исследования. 2003. № 8. С. 64.

Калініченко І. О. Особливості формування інклюзивного розвитку дитини. Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами : матеріали ХІ Міжнар. наук.-прак. конф. (Київ, 23–24 лист. 2011 р.). Київ, 2011. С. 44–51.

Концептуальні аспекти інклюзивної освіти / Інклюзивна школа : особливості організації та управління : навчально-методичний посібник / Кол. : авторів : Колупаєва А. А., Найда Ю. М., Софій Н. З. та ін. ; за заг. ред. Даниленко Л.І. Київ, 2007. 128 с.

Погодина А. А. Толерантность : термин, смысл, позиция, программа. История. 2002. № 11. С. 4.

Соколов В. М. Толерантность : состояние и тенденции. Москва, 1997. С. 54.

Старовойтова І. І. Толерантність як міра ідентифікацій особистості у суспільстві. Наукове пізнання. Методологія та технологія. Вип. 1-2. 2002. С. 167–171.

Опубліковано
2019-04-04
Цитовано
Як цитувати
Пономарьова, Г. Ф. (2019). Формувавання толерантності в майбутніх педагогів в інклюзивному середовищі закладу вищої педагогічної освіти. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(44), 250-261. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/12508