Використання інформаційних технологій в самостійній навчальній діяльності студентів-філологів

  • В. М. Мірошниченко
Ключові слова: самостійна навчальна діяльність, інформаційні технології, дистанційне навчання, віртуальне навчання, філологічні дисципліни, студент-філолог

Анотація

Статтю присвячено аналізу самостійної навчальної діяльності майбутніх філологів. Виокремлено типи самостійної роботи студентів. Встановлено функції, які виконує самостійна робота. Узагальнено роль інформаційних технологій у процесі самостійної навчальної діяльності студентів. Визначено доцільність поєднання традиційного та нетрадиційного виду навчання. Обґрунтовано переваги віртуального та дистанційного навчання.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Андреев А. А. Дидактические основы дистанционного обучения в высших учебных заведениях : дис. … д-ра пед. наук: 13.00.02 / А. А.Андреев. –М., 1999. – 289 с.

Артемова Л. В. Педагогіка і методика вищої школи : навч.-метод. посіб-ник / Любов Вікторівна Артемова. – К. : Кондор, 2008. – 272 с.

Биков В. Ю. Сучасні завдання інформатизації осві-ти / В. Ю. Биков // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2010. – № 1. – С. 18–24. Режим доступу : http: //www.ime.edu-ua.net/em15/content

Бойко Н. І. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах застосування інформаційно-комунікаційних техноло-гій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Н. І. Бойко. – К, 2008. – 27 с.

Зязюн І.А. Філософські проблеми гуманізації і гуманітаризації освіти / І.А. Зязюн // Педагогіка толерантності. – 2000. – №3. – С. 58-61.

Козяр М. М. Віртуальний університет : навч.-метод. посібник / М. М. Ко-зяр, О. Б. Зачко, Т. Є. Рак. – Львів : Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 2009. – 168 с.

Модернізація вищої освіти України і Болонський процес // Освіта України. – № 60-61, 10 серпня. – 2004. – С. 7-11.

Мороз О.Г., Сластьонін В.О., Філіпченко Л.І. Підготовка майбутнього вчителя: зміст та організація. – К., 1997.

Організація самостійної роботи студентів: Навч.-метод. видання. – Черка-си, 2003. – С. 45-65.

Пидкасистый П. И. Самостоятельная познавательная деятельность школьников в обучении: Теоретико-экпериментальное исследование / П. И. Пидкасистый. – М. : Педагогика, 1980. – 240с.

Положення МОН від 08.0610 «Про атестацію електронного навчально-го курсу». – Ре-жим доступу: http://moodle.mnau.edu.ua/pluginfile.php/30663/mod_resource/content/1/PologAtDistKurs.pdf

Опубліковано
2018-12-06
Як цитувати
Мірошниченко, В. (2018). Використання інформаційних технологій в самостійній навчальній діяльності студентів-філологів. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(43), 235-244. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/11965