Керівництво для авторів

Подача статті для публікації виконується за допомогою сторінки Подання. В редакцію подається електронний варіант статті українською, англійською, або російською мовою. Очікуваний обсяг статті 6-18 сторінок. Стаття - це оригінальна наукова робота, повинна містити обов'язкові, але довільно оформлені розділи:

 1. Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи технічними завданнями. Огляд публікацій з цієї проблеми.
 2. Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття, з обґрунтуванням актуальності рішення. Дослідження за темою інших авторів, з точним зазначенням тих з них, на які спирається автор.
 3. Формулювання мети статті, постановка завдання.
 4. Виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
 5. Висновки за статтею: новизна і значення результатів для теорії і практики, перспективи подальших досліджень.

Для оформлення тексту рекомендуємо використовувати шаблон, що може бути знайдений в архіві. Основні правила оформлення статті наведені нижче.

Стаття готується за допомогою редактора MS Word (формат файлу - MS Word 2003,  2007 і вище). Текст статті набирається на аркушах формату А4 через один інтервал. Використовуються дзеркальні поля: зверху 27 мм, знизу 20 мм, внутрішнє 24 мм, зовнішнє 24 мм.

Спочатку вказується назва статті.

Назва починається з великої літери, набирається шрифтом Times New Roman, 14 і вирівнюється по центру. Якщо назва доповіді містить більше одного рядка, то перший рядок необхідно відокремити перенесенням рядка. В кінці назви крапка не ставиться.

УДК статті вписується в службовий заголовок на першій сторінці у верхній лівий кут із використанням шрифта Times New Roman 12. 

Наступною вказується інформація про авторів та організацію.

Автори розташовуються в алфавітному порядку за прізвищем, шрифт Times New Roman 12, вирівнювання по центру.

В наступному рядку вказується інформація про організацію (назва та адреса), яку представляє автор,  шрифту Times New Roman 10, вирівнювання по центру.

Анотація

Анотація та не більше як 2 рядки ключових слів мають бути наведені трьома мовами, при чому першою йде версія на мові статті. В статті українською мовою англійська анотація повинна складати не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова, українська та російська анотації не менш ніж 550 знаків з пробілами кожна, включаючи ключові слова. В статті англійською мовою навпаки: анотація українською мовою повинна складати не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова, англійською та російською мовою 550 знаків з пробілами, включаючи ключові слова. В статті на російській мові анотації українською та англійською мовами повинні складати не менш як 1800 знаків кожна, включаючи ключові слова, анотація російською мовою не менш ніж 550 знаків з пробілами, включаючи ключові слова. Великі анотації мають бути структурованими та обов’язково містити інформацію про актуальність, мету роботи, методи дослідження, результати та висновки. Використавується шрифт Times New Roman 9, вирівнювання по ширині. Слово «Анотація» не пишеться.

Ключові слова: перелік розділених комами ключових слів або словосполучень, що не повинен займати більш як два рядки та складатися не менше ніж з 4-5 ключових слів. Використовується шрифт Times New Roman 9, вирівнювання по ширині.

Основний текст

Для тексту статті використовується шрифт Times New Roman 11, вирівнювання по ширині, відступ 5 мм.

Заголовки

Для заголовків використовується шрифт Times New Roman 11, вирівнювання по лівому краю. Всі заголовки крім першого повинні відділятися від попереднього тексту одним порожнім рядком або відступом  6 пт. Від наступного тексту заголовки не відокремлюються.

Підзаголовки

Не допускається вкладеність підзаголовків більше одного рівня. Підзаголовки оформляються аналогічно заголовкам.

 Формули і таблиці

Для створення формул використовується або редактор MathType, або Microsoft Equation. Формули, що розміщені в окремому рядку, вирівнюються по центру, а номери формул - по правому краю. Номер формули складається з номера розділу та порядкового номера формули, розділених крапкою.

Таблиці вирівнюються по центру. Заголовок розташовується у верхньому рядку таблиці. Він включає підпис і має нумерацію - суцільну або як описано вище для формул. Для підпису таблиці використовується шрифт Times New Roman 10, вирівнювання за лівим краєм.

Графіки, рисунки і фотографії

Графіки створюються у програмних пакетах, призначених для обробки і візуалізації наукових даних. Рисунок повинен бути єдиним графічним об’єктом. Графіки, рисунки та фотографії розташовується по центру рядка. Розмір будь-яких графічних елементів не може перевищувати розміри текстового поля. Всі ілюстрації мають бути пронумерувати та мати назву, що вказуються на наступному після графічного об’єкта рядку. Для підписа використовується шрифт Times New Roman 10, курсив, без відступу, вирівнювання по центру.

Оформлення текстів комп'ютерних програм

Фрагменти програмного коду можна набирати довільним шрифтом TrueType і, при бажанні, – у дві колонки. Рекомендуємо застосовувати шрифт Courier New 11.

Посилання на джерела зі списку літератури

Літературні посилання нумеруються в порядку цитування в тексті, номер посилання пишеться у квадратних дужках. Не допускаються посилання на неопубліковані роботи.

Список літератури

Список літератури повинен містити достатню кількість сучасних джерел за проблемою дослідження, що упорядкувані за порядком цитування в тексті. Для електронних джерел слід обов'язково вказати режим доступу. Список літератури має бути наведений два рази в кінці статті. Перший перелік оформлюється у відповідності із стандартом ДСТУ ГОСТ 8302:2015. Назва «ЛІТЕРАТУРА» відокремлюється перед та після порожнім рядком. У розділі «ЛІТЕРАТУРА» джерела вказуються на мові оригіналу публікації. Для літературних джерел використовується шрифт Times New Roman 11. Наприклад:

 1. Стеценко І.В. Моделювання систем: навч. посіб. Черкаси: ЧДТУ, 2010. 399 с.
 2. Олифер В., Олифер Н. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы : Учебник для вузов. Питер: 5-е изд. СПб, 2016. 992 с.
 3. Лосев Ю. І., Руккас К. М., Шматков С. І. Комп’ютерні мережі: навч. посіб. / за редакцією Ю. І. Лосева. Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. 248 с.
 4. Ляшенко В.П., Кобильська О.Б., Дям’янченко О.П. Математичні моделі теплообміну з умовами імпедансного типу у багатошарових областях. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. 2017. Вип. 6/2017 (106). С. 37–43.
 5. Боков І. П., Бондаренко Н. С., Стрельнікова О. О. Дослідження поведінки узагальнених переміщень, отриманих із використанням теорії {m,n}-апроксимації. Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна серія «Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління». 2018. Вип. 38. С. 14–24.
 6. Курило І. А., Грудська В. П., Спінул Л. Ю., Щерба М. А. Розрахунок перехідних процесів у лінійних електричних колах із зосередженими і розподіленими параметрами : навч. посіб. Київ: НТУУ “КПІ”, 2013. 289 с. URL : toe.fea.kpi.ua/te_sait/posibniki/per_proc.pdf (дата звернення: 11.08.2018).
 7. Bulanchuk G., Ostapenko A. Modeling of the viscous fluid flow around rotating circular cylinders with the lattice Boltzmann method at moderate Reynolds numbers. Bulletin of V. Karazin Kharkiv National University, series Mathematical Modelling. Information Technology. Automated Control Systems. 2017. Issue 36. P. 27–37. DOI: 10.26565/2304-6201-2019-41-09. URL: https://periodicals.karazin.ua/mia/article/view/10086/9614 (Last accessed: 20.11.2018).

Другий список літератури наводиться на англійській мові та оформлюється у відповідності зі стилями міжнародного зразка IEEE Citation Style. Він мусить мати назву «REFERENCES». Джерела в цьому розділі вказуються англійською мовою (виконується переклад назв). Якщо мова літературного джерела не є англійською, то наприкінці посилання в квадратних дужках вказується мова оригіналу: [in Ukrainian] чи [in Russian]. Наприклад:

 1. V. Stetsenko, Systems modeling: textbook. Cherkasy: CSTU, 2010, 399 p. [in Ukrainian]
 2. Olifer, V. Olifer, Computer Networks: Principles, Technologies and Protocols for Network Design: textbook. Piter: 5-th edition. SPb, 2016, 992 p. [in Russian]
 3. I. Losev, K.M. Rukkas, S.I. Shmatkov Computer Networks : textbook. Kharkiv: V.N. Karazin Kharkiv National University, 2013, 248 p. [in Ukrainian]
 4. Lyashenko, E. Kobilskaya, O. Demyanchenko, “Mathematical Model with complex heat transfer  conductions in the spherical area”. Transactions оf Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Vol. 6/2017 (106), pp. 37–43, 2017. [in Ukrainian]
 5. Bokov I.P., Bondarenko S., Strelnikova E.A. “Investigation of the behavior of generalized displacements obtained by using the theory of {m,n}-approximation”. Bulletin of V.N. Karazin Kharkiv National University, series «Mathematical modeling. Information technology. Automated control systems», Vol. 38, pp. 14–24, 2018. [in Ukrainian]
 6. Kurylo, V. Grudska, L. Spinul, A. Shcherba, Calculation of transients in linear electric circuits with concentrated and distributed parameters: textbook. Kyiv: NTUU "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", 2013. 289 p. URL : toe.fea.kpi.ua/te_sait/posibniki/per_proc.pdf [date of access: 11.08.2018]. [in Ukrainian]
 7. Bulanchuk, A. Ostapenko, “Modeling of the viscous fluid flow around rotating circular cylinders with the lattice Boltzmann method at moderate Reynolds numbers”, Bulletin of V. Karazin Kharkiv National University, series Mathematical Modelling. Information Technology. Automated Control Systems, Issue 36, P. 27–37, 2017. DOI: 10.26565/2304-6201-2019-41-09. URL: https://periodicals.karazin.ua/mia/article/view/10086/9614 (Last accessed: 20.11.2018).

Інформація про авторів

Після списку літератури потрібно обов’язково вказати інформацію про кожного з авторів. Шрифт Times New Roman 11, курсив:

Повне прізвище, ім’я та по батькові автора, вчене звання, посада; повна назва організації, адреса організації та індекс; е-mail автора; ORCID: ХХХХХХХХХХХХХХХХ.

Правила оформлення статті в шаблоні MS Word