МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ У ПРИВАТНІЙ СФЕРІ

  • Тетяна Сироїд Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-8165-4078
Ключові слова: єврозлочин, законодавство ЄС, корупція, міжнародні організації, міжнародні стандарти, правопорушення, правова основа, протидія злочинності, приватний сектор, універсальні акти.

Анотація

У статті  досліджено міжнародно-правову основу протидії корупції універсального і регіонального характеру, що визнається  стандартами та містить норми щодо запобігання цьому правопорушенню у приватній сфері. Зокрема, приділено увагу положенням єдиного універсального міжнародного договору – Конвенції ООН проти корупції, в якому знайшли своє закріплення норми щодо протидії корупції в приватному секторі. Зазначено, що положення Конвенції стали підґрунтям для розробки всеосяжної відповіді на глобальну проблему.

Висвітлено положення договірних (Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією  (ETS 173), Додатковий протокол до Конвенції (ETS 191),   Конвенція Ради Європи про цивільно-правову відповідальність за корупцію (ETS 174))  і рекомендаційних норм, прийнятих у межах Ради Європи з протидії корупції. Підкреслено, що підхід цієї організації до боротьби з корупцією має три взаємопов’язаних аспекти: вироблення загальноєвропейських норм та стандартів, контроль за їх дотриманням, а також надання технічної допомоги державам і регіонам. 

Зосереджено увагу на антикорупційних  нормах Європейського Союзу (Договір  про функціонування Європейського Союзу, директиви, галузеві норми тощо) та політиці Союзу щодо реформування існуючих правових приписів і відповідних заходів у цій сфері.  Зазначено, що особливістю актів ЄС є акцентування уваги на ролі  приватного сектору, як партнера у боротьбі з корупцією. 

Здійснено аналіз правових інструментів Організації економічної співпраці та розвитку (ОЕСР) по боротьбі з корупцією, хабарництвом та сприяння сумлінності у державному і приватному секторах. Підкреслено, що ОЕСР є основним джерелом рекомендацій та керівних вказівок у галузі доброчесності бізнесу.  Значимими є також практичні матеріали мета яких полягає в наданні допомоги державам-членам організації в реалізації положень договірних норм у галузі відповідальної ділової поведінки суб’єктів підприємницької діяльності. Зроблено відповідні висновки.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

OECD Global Anti-Corruption & Integrity Forum. URL: https://www.oecd.org/corruption-integrity/forum/home/ (дата звернення 26.12.2023)

United Nations Convention Against Corruption. URL:

https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50026_E.pdf (дата звернення 10.01.2024)

Criminal Law Convention on Corruption. URL: https://rm.coe.int/168007f3f5 (дата звернення 10.01.2024)

Additional Protocol to the Criminal Law Convention on Corruption. URL: https://rm.coe.int/168008370e (дата звернення 10.01.2024)

Civil Law Convention on Corruption. URL: https://rm.coe.int/168007f3f6 (дата звернення 08.01.2024)

Recommendation No. R (81) 12 of the Committee of Ministers to Member States on Economic Crime. URL: https://rm.coe.int/16806cb4f0 (дата звернення 10.01.2024)

Recommendation No. R (88) 18 of the Committee of Ministers to Member States Concerning Liability of Enterprises Having Legal Personality for Offences Committed in the Exercise of Their. URL: https://rm.coe.int/native/09000016804f3d0c (дата звернення 01.02.2024)

Twenty Guiding Principles against Corruption (Resolution (97) 24). URL: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806cc17c (дата звернення 25.01.2024)

Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT (дата звернення 18.01.2024)

Joint Communication to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee on the fight against corruption. JOIN/2023/12 final. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52023JC0012 (дата звернення 23.01.2024)

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on combating corruption, replacing Council Framework Decision 2003/568/JHA and the Convention on the fight against corruption involving officials of the European Communities or officials of Member States of the European Union and amending Directive (EU) 2017/1371 of the European Parliament and of the Council. COM/2023/234 final. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2023%3A234%3AFIN (дата звернення 23.01.2024)

Directive (EU) 2022/2464 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2022 amending Regulation (EU) No 537/2014, Directive 2004/109/EC, Directive 2006/43/EC and Directive 2013/34/EU, as regards corporate sustainability reporting (Text with EEA relevance) PE/35/2022/REV/1. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32022L2464 (дата звернення 28.01.2024)

Directive 2014/95/EU of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 amending Directive 2013/34/EU as regards disclosure of non-financial and diversity information by certain large undertakings and groups. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0095 (дата звернення 19.01.2024)

Directive (EU) 2018/1673 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on combating money laundering by criminal law PE/30/2018/REV/1. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32018L1673&qid=1655905509021&rid=1 (дата звернення 23.01.2024)

Anti-money laundering and countering the financing of terrorism legislative package. URL: https://finance.ec.europa.eu/publications/anti-money-laundering-and-countering-financing-terrorism-legislative-package_en (дата звернення 23.01.2024)

Proposal for a Directive of the European Parliament and of THE Council on asset recovery and confiscation COM/2022/245 final. Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on asset recovery and confiscation COM/2022/245 final. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022PC0245&qid=1653986198511 (дата звернення 25.01.2024)

Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions. URL: https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/oecd-anti-bribery-convention-booklet.pdf (дата звернення 16.01.2024)

Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions. URL: https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/oecd-anti-bribery-convention-booklet.pdf (дата звернення 25.12.2023)

Recommendation of the Council for Further Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions 2009. URL: https://www.oecd.org/corruption/anti-bribery/OECD-Anti-Bribery-Recommendation-ENG.pdf (дата звернення 27. 12.2023)

Recommendation of the Council for Development Co-operation Actors on Managing the Risk of Corruption 2016. URL: https://www.oecd.org/corruption/anti-bribery/Recommendation-Development-Cooperation-Corruption.pdf (дата звернення 20. 01.2024)

Recommendation of the Council on Bribery and Officially Supported Export Credits (OECD/LEGAL/0447). URL: https://one.oecd.org/document/TAD/ECG(2019)2/En/pdf (дата звернення 12.01.2024)

Recommendation of the Council for Further Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions. URL: https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0378 (дата звернення 27. 12.2023)

OECD Convention against Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions. URL: https://sherloc.unodc.org/cld/uploads/res//treaties/definitions/treaty/oecd-convention-on-combating-bribery-of-foreign-public-officials-in-international-business-transactions_html/OECD_Corruption_EN.pdf (дата звернення 14.01.2024)

Сироїд Т.Л, Міжнародне кримінальне право: підручник. Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. Харків: Право, 2023. С. 264.

Опубліковано
2024-05-28
Цитовано
Як цитувати
Сироїд, Т. (2024). МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ У ПРИВАТНІЙ СФЕРІ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (37), 214-224. https://doi.org/10.26565/2075-1834-2024-37-25