Насильницьке перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу (порівняльний аналіз та проблеми вдосконалення законодавства)

Ключові слова: порівняльно-правовий аналіз, перевищення влади або службових повноважень, суб’єкт кримінального правопорушення, службова особа, кримінальне насильство, погроза застосування насильства, мета та мотив кримінального правопорушення, значна шкода, тяжкі наслідки

Анотація

Вступ. В статті надається кримінально-правова характеристика насильницького перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу. Наголошується на важливості встановлення кримінально-правових ознак фізичного та психічного насильства в кожному випадку вчинення такого кримінального правопорушення. Зазначається, що зміни, які були внесені в статтю 365 КК України не можна визнати вдалими.

Наголошується, що національне кримінальне законодавство не може ефективно розвиватися, не ураховуючи закордонний досвід протидії злочинності кримінально-правовими засобами. Використання порівняльного методу в правових дослідженнях є важливим засобом вдосконалення теорії та практики застосування любого законодавства, в тому числі і кримінально-правового. Єдиною його метою повинно бути усунення недоліків в національному законодавстві.

Короткий зміст основних результатів дослідження. В роботі здійснений порівняльно-правовий аналіз національного та закордонного законодавства про кримінальну відповідальність за насильницьке перевищення влади та службових повноважень. На його підставі зроблений висновок щодо необхідності впровадження закордонного досвіду кримінально-правової протидії насильницькому перевищенню влади або службових повноважень. На думку автора, положеннями, які можуть бути впроваджені в національне законодавство є наступні: суб’єктом перевищення влади або службових повноважень повинна бути люба службова особа, а не тільки працівник правоохоронного органу; в якості кваліфікованого складу даного кримінального правопорушення повинно бути вчинення перевищення із застосуванням фізичного насильства або погрози застосування такого насильства; недоречною є вказівка в законі безпосередньо на нанесення при перевищенні тілесних ушкоджень; у випадку настання смерті чи спричиненні тяжких тілесних ушкоджень, самогубства потерпілого дії винного повинні кваліфікуватися за відповідною частину ст. 365 КК України за ознаками настання тяжких наслідків; мотиви і мета вчинення такого кримінального правопорушення не повинні впливати на кваліфікацію але повинні бути ураховані при призначенні винним особам кримінального покарання.

В статті аналізуються постанови Судової Палати у кримінальних справах Верховного Суду України, які визначають співвідношення частин 1 та 2 статті 365 КК України щодо особливостей кваліфікації насильницького перевищення влади або службових повноважень і необхідності встановлення грошового еквіваленту немайнової шкоди у випадках вчинення такого кримінального правопорушення. Автором пропонується змінити підходи судової практики в останньому випадку.

При підготовці статті використовувалася низка загальнонаукових та спеціальних методів. Зокрема, догматичний та формально-юридичний методи застосовано під час аналізу змісту кримінально-правової норми, яка передбачає відповідальність за насильницьке перевищення влади або службових повноважень Компаративістський метод було застосовано під час порівняння кримінального законодавства України з відповідними нормами законів про кримінальну відповідальність інших країн. Для вивчення юридичної практики  використовувався статистичний метод.

Висновки. В статті зроблені науково обґрунтовані висновки та надаються авторські рекомендації по вдосконаленню діючого законодавства про кримінальну відповідальність за перевищення влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу, зокрема пропонується визнати всіх службових осіб суб’єктом цього кримінального правопорушення; в якості кваліфікованого складу даного кримінального правопорушення повинно

______________________________________________________________________________________________________

© Храмцов О.М., 2022

     This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License 4.0.

бути вчинення перевищення із застосуванням фізичного насильства або погрози застосування такого насильства; не доречною є вказівка на нанесення при перевищенні тілесних ушкоджень; у випадку настання смерті чи спричиненні тяжких тілесних ушкоджень, самогубства потерпілого дії винного повинні кваліфікуватися за відповідною частину ст. 365 КК України за ознаками настання тяжких наслідків; мотиви і мета вчинення такого кримінального правопорушення не повинні впливати на кваліфікацію але повинні бути ураховані при призначенні винним особам кримінального покарання; фізична, психічна та інша не майнова шкода при насильницькому перевищенні влади або службових повноважень не повинна оцінюватися за правилами майнової шкоди (сто або більше разів перевищувати неоподатковуваний мінімум доходів громадян). Наголошується на необхідності законодавчого визначення поняття фізичного та психічного насильства.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Хавронюк М. І. Кримінальне законодавство України та інших держав континентальної Європи: порівняльний аналіз, проблеми гармонізації: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. Київ, 2007. 36 с.

Кримінальне право України. Загальна частина: підручник / за ред. М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. 2-ге видання. Київ: Юрінком Інтер, 2004. 480 с.

Бигич О. Л. Порівняльне правознавство: природа та методологічне значення: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01. Київ, 2002. 208 с.

Храмцов О. М. Кримінально-правове та кримінологічне забезпечення охорони особи від насильства: монографія. Харків. НікаНова, 2015. 472 с.

Кримінальний кодекс Азербайджанської республіки. URL: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=2670 (дата звернення 30.01.2022).

Кримінальний кодекс Республіки Білорусь. URL: http://xn----ctbcgfviccvibf9bq8k.xn–90ais/statya-426 (дата звернення 02.02. 2022).

Кримінальний кодекс Республіки Вірменія. URL: http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1349&lang=rus&3 (дата звернення 03.02.2022).

Кримінальний кодекс Грузії. URL: https://matsne.gov.ge/ka/document/download/16426/143/ru/pdf (дата звернення 04.02.2022).

Пенітенціарний кодекс Естонської Республіки. URL: http://estonia.newscity.info/docs/sistemsw/dok_iegdab/index.htm (дата звернення05.02.2022).

Кримінальний кодекс Республіки Казахстан. URL: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31575252#pos=4865;-18 (дата звернення 05.02.2022).

Кримінальний кодекс Киргизької Республіки. URL: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111527 (дата звернення 06.02.2022).

Кримінальний кодекс Латвійської Республіки. URL: http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1243424&subID=100106935,100106943, 100106966,100107139#text (дата звернення 07.02.2022).

Кримінальний кодекс Литовської Республіки. URL: http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1243877 (дата звернення 08.02.2022).

Кримінальний кодекс Молдови. URL: http://lex.justice.md/ru/331268/ (дата звернення 09.02.2022).

Кримінальний кодекс Російської Федерації. URL: https://ppt.ru/kodeks.phtml?kodeks=20/ (дата звернення 10.02.2022).

Кримінальний кодекс Республіки Таджикистан. URL: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30397325 (дата звернення 10.02.2022).

Кримінальний кодекс Туркменістану. URL: http://minjust.gov.tm/ru/mmerkezi/doc_view.php?doc_id=8091 (дата звернення 11.02.2022).

Кримінальний кодекс Республіки Узбекистан. URL: http://lex.uz/acts/111457 (дата звернення 11.02.2022).

Головненков П.В. Уголовное уложение федеративной республики Германия. Научно-практический комментарий и перевод текста закона. Universitätsverlag Potsdam. 2021. 494 с.

Ярмиш Н. Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу: складнощі кримінально-правової кваліфікації. Право України. 2017. № 2. С. 139-146.

Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про перевищення влади або службових повноважень» від 26.12.2003 № 15. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0015700-03#Text

Постанова судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України від 05.12.2018 № 301/2178/13-к URL: https://verdictum.ligazakon.net/document/78426368 (дата звернення 10.02.2022).

Постанова судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України від 27.10.2016 року № 5-99кс16. URL: https://zakononline.com.ua/court-decisions/show/62692636 (дата звернення 10.02.2022).

Текст проєкту нового Кримінального кодексу. URL: https://newcriminalcode.org.ua/upload/media/2021/10/19/1-kontrolnyj-tekst-proektu-kk-18-10-2021.pdf (дата звернення 11.02.2022).
Опубліковано
2023-01-31
Цитовано
Як цитувати
Храмцов, О. (2023). Насильницьке перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу (порівняльний аналіз та проблеми вдосконалення законодавства). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (33), 107-118. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/law/article/view/21592
Розділ
Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право