Місцеві референдуми у країнах Європейського Союзу та України: порівняльна характеристика

Ключові слова: місцевий референдум, загальнодержавний референдум, народовладдя, демократія, безпосередня форма народовладдя, адміністрування референдумів

Анотація

Вступ. У статі сформульовано пропозиції щодо підвищення ефективності правового регулювання інституту місцевого референдуму і залучення громадян до здійснення місцевого самоврядування на основі порівняльно-правового аналізу нормативно-правового регулювання місцевого референдуму у країнах Європейського Союзу та України.

 Короткий зміст основних результатів дослідження. У країнах ЄС на відміну від загальнодержавних референдумів, місцеві референдуми проводяться на території суб’єкта федерації, автономного утворення або адміністративно-територіальної одиниці. На таких референдумах вирішуються питання місцевого значення. Порядок законодавчого закріплення місцевого референдуму у країнах ЄС можливе на трьох рівнях: конституційному, національного законодавства, місцевому. Спосіб регулювання залежить від того, як розподіляються повноваження між національним, регіональним і місцевим рівнями управління в конкретній країні.

В України нормативне регулювання місцевих референдумів здійснюється на двох рівнях: конституційному та законодавчому рівнях. На законодавчому рівні окремі норми щодо проведення референдумів містяться у Законах: «Про місцеве самоврядування в Україні» [6] та «Про добровільне об’єднання територіальних громад». На даний час, проведення місцевих референдумів в Україні є неможливим через відсутність спеціального закону в даній сфері. Ми вважаємо це грубим порушенням міжнародних демократичних стандартів, оскільки, як уже зазначалось вище, місцевий референдум є однією з основних форм локального народовладдя, зміст якого полягає у прийнятті або затвердження членами територіальної громади найбільш важливих рішень місцевого значення шляхом таємного голосування.

Охарактеризовано основні види референдумів, які проводяться у країнах ЄС: обов’язкові і факультативні; імперативні і консультативні, відкладальні і відхиляючі; референдуми, які проводяться за ініціативою органів влади та народною ініціативою тощо. У країнах ЄС закріплено два способи визначення предмету місцевого референдуму: шляхом визначення питань, які можуть бути винесені на референдум та шляхом визначення питань, які не можуть бути винесені на референдум. Зокрема, не можуть бути предметом місцевого референдуму: питання призначення та звільнення місцевих чиновників; вибори; питання бюджету, фінансової та фіскальної політики; питання щодо зміни територіальних кордонів. Проаналізовано питання адміністрування референдумів та процедури оскарження результатів місцевих референдумів в країнах ЄС.

Висновки. В результаті проведеного аналізу запропоновано задля підвищення ефективності правового регулювання інституту місцевого референдуму та усунення «правового вакууму» в даній сфері необхідно прийняти окремий Закон «Про місцевий референдум». Проект закону №5512 «Про місцевий референдум», який був зареєстрований 19 травня 2021 року у парламенті потребує вдосконалення, а саме: щодо врегулювання можливості проведення місцевого референдуму як на муніципальному (місцевому) рівні так і на регіональному рівні, тобто на рівні області, району та Автономної Республіки Крим щодо вирішення питань, які становлять спільні інтереси цих громад; не всі місцеві референдуми повинні бути імперативними поділ місцевих референдумів на імперативні та консультативні може залежати від кворуму участі, наприклад, якщо явка складає 50% відсотків і більше – імперативний, консультативний – якщо явка менше 50%; вирішити проблему фінансування місцевих референдумів, передбачити механізм часткової компенсації витрат з державного бюджету.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Загальна теорія держави і права: підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів] / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.; за ред. М. В. Цвіка, О. В. Петришина. – Харків: Право, 2011. 584 с.

Sartori G. Democrazia a definizioni. 4ed . Bologna, Milano, 1972. 333 p.

Погорілко В. Ф., Федоренко В. Л. Референдне право України: навч. посібник. Київ: Ліра-К, 2006. 366 с.

Референдуми в Європейському Союзі. За ред. Ковриженка Д.С., Лабораторія законодавчих ініціатив. Київ: ФАДА. 2007. 186 с.

Конституція України від 28.06.1996. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/ 254к/96-вр.

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр.

Про добровільне об’єднання територіальних громад: Закон України від 05.02.2015 № 157-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19#Text

Досвід застосування місцевого референдуму в Україні як складової місцевої демократії. Лабораторія законодавчих ініціатив. Київ, 2016. URL: https://parlament.org.ua/wp-content/uploads/2016/11/pdfjoiner.pdf

Про всеукраїнський референдум: Закон України від 26.01.2021 № 1135-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1135-20#Text

Про місцевий референдум: проект Закону України №5512 від 19.05.2021. URL: https://www.kmu.gov.ua/bills/proekt-zakonu-pro-mistseviy-referendum

Стешенко Т.В., Пахомов А.В. До проблеми місцевого референдуму: правовий аспект. URL: http://www.lsej.org.ua/11_2021/27.pdf
Опубліковано
2023-01-31
Цитовано
Як цитувати
Гудзь, Л. (2023). Місцеві референдуми у країнах Європейського Союзу та України: порівняльна характеристика. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (33), 44-51. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/law/article/view/21559