ПРАВОВІ ОБМЕЖЕННЯ УЧАСТІ ЖІНОК У ВИКОНАННІ ЗАВДАНЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

  • Тетяна Євгеніївна Кагановська Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна http://orcid.org/0000-0002-4427-2038
  • Ірина Анатоліївна Пахомова Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна http://orcid.org/0000-0002-7161-3598
Ключові слова: держава, державна служба, військова служба, державне управління, жінка, правові обмеження, материнство

Анотація

Вступ. Статтю присвячено аналізу змісту інституту правових обмежень, що накладаються на жінку, яка перебуває на державній службі та виконує завдання у сфері державного управління. На основі опрацювання положень актів міжнародного права та чинного законодавства України про державну службу, встановлено, що стосовно жінок - державних службовців застосовуються спеціальні правові обмеження, які являють собою законодавчо передбачені заборони залучення жінок до певних форм виконання професійних управлінських функцій і завдань задля звуження загального обсягу їх робочого навантаження з метою збереження їх здоров’я і створення умов для повноцінного виконання соціальної функції матері.

Основні результати дослідження. Доведено, що відповідні норми законодавства про державну службу України одночасно і накладають обмеження на жінку-державного службовця щодо залучення її до виконання завдань державного управління і, у той же час, спрямовані на її соціальний захист. Такий підхід сприяє налагодженню режиму «нормальних умов життєдіяльності державних службовців. Зокрема, передбачені законодавством обмеження стосуються участі жінок у службових відрядженнях, обмеження робочого часу для жінок, обмеження, пов’язані з переведенням жінки-державного службовця в іншу місцевість тощо. Окрему вагу приділено специфічним специфіці виконання жінками завдань у сфері державного управління обороною і національною безпекою. Встановлено, що багато правових обмежень для жінок у зазначених сферах не завжди дотримуються. Зокрема, акцентовано увага на нерівних вікових умовах укладення контракту на проходження військової служби для жінок, встановленого граничного віку перебування у запасі військовозобов’язаних жіночої статі незалежно від службових здобутків, можливості чоловіків проходити військову службу у запасі на 15 років довше ніж жінки. Розкрито також останні зміни у законодавство щодо виправлення такої ситуації.

Висновки. Зазначено, що передбачені у законодавстві правові обмеження, які передбачені для жінок, що залучаються до виконання функцій державного управління, незважаючи на свій позитивний вплив, звужують певним чином обсяг їх професійних можливостей, а також обмежують фактичні можливості здійснювати владну компетенцію. Разом із тим, їм притаманний соціальний характер і держава зобов’язана передбачити адекватні компенсаторні механізми стимулювання професійної діяльності жінок-державних службовців і мінімізації впливу на жінку-державного службовця наслідків відповідних обмежень. У свою чергу, оптимальне адміністрування подібних заходів має на меті підвищити не лише професійні показники жінки як державного управлінця, а й посилити соціальну ефективність системи державного управління в цілому. 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Тетяна Євгеніївна Кагановська, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

декан юридичного факультету

Харківського національного університету

імені В.Н.Каразіна,

доктор юридичних наук, професор,

Заслужений юрист України,

Харківський національний університет

імені В.Н.Каразіна, юридичний факультет

м. Харків, майдан Свободи, 6, каб. 4-27, 61022

 

Ірина Анатоліївна Пахомова, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

кандидат юридичних наук,

доцент кафедри державно-правових дисциплін

юридичного факультету

Харківського національного університету

імені В.Н. Каразіна,

м. Харків, 61022, майдан Свободи 4

Посилання

Битяк Ю.П. Державна служба в Україні: організаційно-правові засади: монографія. Харків.: Право. 304 с.

Шульга А.М. Основы теории государства и права: краткое учебн. пособие. Харків.: ООО «Прометей-Прес», 2006. 208 с.

Про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок: Конвенція Організації Об'єднаних Націй від 18.12.1979 р. Офіційний веб-сайт Верховної ради України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_207 (дата звернення: 14.11.2020)

Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/322-08/print1528805209968971 (дата звернення: 22.12.2018)

Про державну службу: Закон України від 10.12.2015 р. № 889-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 4, Ст. 43

В Законі України «Про державну службу» зазначено, що право на державну службу мають громадяни України незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової і національної належності, статі, політичних поглядів, релігійних переконань, місце проживання і які пройшли конкурс у порядку, визначеному законодавством. Управління соціального захисту Охтирської районної державної адміністрації. URL: http://ruszn-okhtyrka.gov.ua/news/a-1922.html?i=1 (дата звернення: 19.11.2020)

Хавронюк М.І. Конституція України: офіційний текст: коментар законодавства України про права та свободи людини і громадянина. Навч посібн. 2-ге вид., переробл. і доповн. Київ. «А.С.К.»., 2003. 384 с.

Про затвердження рекомендацій щодо зовнішнього вигляду (дрес-коду) працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України: Наказ Секретаріату Кабінету Міністрів України від 30.09.2010 р .№ 155. Урядовий портал Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/243701680 (дата звернення: 12.11.2020)

Про військовий обов’язок і військову службу: Закон України від 25.03.1992 р. № 2232-XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 27. Ст. 385

Фріз І. Обмеження для жінок в українському війську потрібно скасувати. Інформаційне агентство «Українські національні новини» URL: http://www.unn.com.ua/uk/news/1665996-obmezhennya-dlya-zhinok-v-ukrayinskomu-viysku-potribno-skasuvati-i-friz (дата звернення: 15.11.2020)

Про затвердження тимчасових переліків військово-облікових спеціальностей і штатних посад рядового, сержантського і старшинського складу та військовослужбовців-жінок і тарифних переліків посад вищезазначених військовослужбовців від 27.05.2014 № 337 : Наказ Міністерства оборони України. Офіційний вісник України. 2014. № 53. Ст. 1420

REFERENCES

Bityak Yu.P. Derzhavna sluzhba v UkraYinI: organIzatsIyno-pravovI zasadi: monografIya. HarkIv.: Pravo. 304 s.

Shulga A.M. Osnovyi teorii gosudarstva i prava: kratkoe uchebn. posobie. HarkIv.: OOO «Prometey-Pres», 2006. 208 s.

Pro lIkvIdatsIyu vsIh form diskrimInatsIYi schodo zhInok: KonventsIya OrganIzatsIYi Ob'Ednanih NatsIy vId 18.12.1979 r. OfItsIyniy veb-sayt VerhovnoYi radi UkraYini. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_207 (data zvernennya: 14.11.2020)

Kodeks zakonIv pro pratsyu UkraYini vId 10.12.1971 # 322-VIII // OfItsIyniy veb-sayt VerhovnoYi Radi UkraYini. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/322-08/print1528805209968971 (data zvernennya: 22.12.2018)

Pro derzhavnu sluzhbu: Zakon UkraYini vId 10.12.2015 r. # 889-VIII. VIdomostI VerhovnoYi Radi UkraYini. 2016. # 4, St. 43

V ZakonI UkraYini «Pro derzhavnu sluzhbu» zaznacheno, scho pravo na derzhavnu sluzhbu mayut gromadyani UkraYini nezalezhno vId pohodzhennya, sotsIalnogo I maynovogo stanu, rasovoYi I natsIonalnoYi nalezhnostI, statI, polItichnih poglyadIv, relIgIynih perekonan, mIstse prozhivannya I yakI proyshli konkurs u poryadku, viznachenomu zakonodavstvom. UpravlInnya sotsIalnogo zahistu OhtirskoYi rayonnoYi derzhavnoYi admInIstratsIYi. URL: http://ruszn-okhtyrka.gov.ua/news/a-1922.html?i=1 (data zvernennya: 19.11.2020)

Havronyuk M.I. KonstitutsIya UkraYini: ofItsIyniy tekst: komentar zakonodavstva UkraYini pro prava ta svobodi lyudini I gromadyanina. Navch posIbn. 2-ge vid., pererobl. I dopovn. KiYiv. «A.S.K.»., 2003. 384 s.

Pro zatverdzhennya rekomendatsIy schodo zovnIshnogo viglyadu (dres-kodu) pratsIvnikIv SekretarIatu KabInetu MInIstrIv UkraYini: Nakaz SekretarIatu KabInetu MInIstrIv UkraYini vId 30.09.2010 r .# 155. Uryadoviy portal Ediniy veb-portal organIv vikonavchoYi vladi UkraYini. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/243701680 (data zvernennya: 12.11.2020)

Pro vIyskoviy obov’yazok I vIyskovu sluzhbu: Zakon UkraYini vId 25.03.1992 r. # 2232-XII. VIdomostI VerhovnoYi Radi UkraYini. 1992. # 27. St. 385

FrIz I. Obmezhennya dlya zhInok v ukraYinskomu vIysku potrIbno skasuvati. InformatsIyne agentstvo «UkraYinskI natsIonalnI novini» URL: http://www.unn.com.ua/uk/news/1665996-obmezhennya-dlya-zhinok-v-ukrayinskomu-viysku-potribno-skasuvati-i-friz (data zvernennya: 15.11.2020)

Pro zatverdzhennya timchasovih perelIkIv vIyskovo-oblIkovih spetsIalnostey I shtatnih posad ryadovogo, serzhantskogo I starshinskogo skladu ta vIyskovosluzhbovtsIv-zhInok I tarifnih perelIkIv posad vischezaznachenih vIyskovosluzhbovtsIv vId 27.05.2014 # 337 : Nakaz MInIsterstva oboroni UkraYini. OfItsIyniy vIsnik UkraYini. 2014. # 53. St. 1420

Опубліковано
2020-12-31
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Кагановська, Т., & Пахомова, І. (2020). ПРАВОВІ ОБМЕЖЕННЯ УЧАСТІ ЖІНОК У ВИКОНАННІ ЗАВДАНЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», 2(30), 99-105. https://doi.org/10.26565/2075-1834-2020-30-12
Розділ
Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)