ПРИНЦИП ЗАГАЛЬНОГО ВИБОРЧОГО ПРАВА: МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАКОНОДАВЧОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

  • Людмила Вячеславівна Гудзь Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-2064-014X
  • Тетяна Іванівна Гудзь Харківський національний університет внутрішніх справ https://orcid.org/0000-0002-6950-6136
Ключові слова: вибори, Виборчий кодекс, активне виборче право, пасивне виборче право, виборчі цензи, загальні вибори, принцип загального виборчого права.

Анотація

Вступ. У статті проведено аналіз змісту принципу загального виборчого права в Україні, його відповідності міжнародним виборчим стандартам та особливостей імплементації в зарубіжних країнах. З’ясовано, що термін «загальне виборче право» стосується суб’єктивних виборчих прав, а термін «загальні вибори» – виборів загалом. Тому, обидва терміни характеризують участь громадян у виборах, при цьому термін «загальне виборче право» є принципом виборчого права, а термін «загальні вибори» означає певний вид виборів. Основна функція принципу загального виборчого права – визначення кола носіїв (суб’єктів) відповідного суб’єктивного виборчого права.

Короткий зміст основних результатів дослідження. Виборчі права можуть бути обмежені, оскільки не належать усім особам без винятку. Нормативно встановлені загальні кваліфікаційні вимоги до носія відповідного виборчого права називаються виборчими цензами: суб’єктивне виборче право належить суб’єкту, який відповідає вимогам встановлених виборчих цензів.

Охарактеризовано основні виборчі цензи, які встановлені вітчизняним законодавством: громадянства, віковий, дієздатності, осілості, моральний. Визначено, що сучасні тенденції у більшості європейських країн спрямовані на розширення кола суб’єктів виборчого права, тобто на зменшення переліку умов, які обмежують виборчі права.

Висновки. Дослідивши зміст принципу загального виборчого права в Україні, можемо зробити висновок, що вітчизняне законодавство в цілому відповідає міжнародним виборчим стандартам, але окремі його положення потребують удосконалення. А саме: по-перше, пропонується внести зміни до ст. 70 Конституції України і надати право голосу на місцевих виборах громадянам інших держав чи особам без громадянства, які постійно проживають в Україні і належать до певної територіальної громади, обмежити у праві голосу не лише недієздатних громадян, але і обмежено дієздатних; по-друге, встановити віковий ценз для депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – 21 рік, а для народних депутатів України – 25 років; по-третє, запровадити інститут електронного голосування; по-четверте внести зміни до ст. 103 Конституції України і перебачити, що не може бути обраним Президентом України громадянин, який має судимість за вчинення злочину.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Кістяківський Б. О. Вибране. Київ: Абрис, 1990.680 с.

Таджиев К. С. Политология : учеб. для вузов.Москва : Логос, 2003.245 с.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 02.04.1997 r. Dziennik Ustaw. 1997. Nr 78. Poz. 483. URL: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/

DocDetails.xsp?id=WDU19970780483 (дата звернення: 10.11.2020).

Kodeks wyborczy : Ustawa z 05.01.2011 r. Dziennik Ustaw. 2011. Nr 21. Poz. 112z późn. zm.

Buczkowski J. Podstawowe zasady prawa wyborczego III Rzeczypospolitej. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 1998. 372 s.

Шаповал В. М. Сучасний конституціоналізм. Київ: Юрид. фірма «Салком»; Юрінком Інтер, 2005. 560 с.

Кодекс належної практики у виборчих справах. Керівні принципи та Пояснювальна доповідь (CDL-AD(2002)23rev). Європейський демократичний доробок у галузі виборчого права: Матеріали Венеціанської Комісії: в 2-х част.; пер. з англ. / за ред. Ю. Ключковського. 3-є вид., випр. і доповн. Київ: Логос, 2016. Ч. 1. С. 143–176.

Рішення Конституційного Суду України від 30 січня 2002 р. № 2-рп/2002 (справа про виборчу заставу). Офіційний вісник України. 2002. № 6. Ст. 245.

Конституция зарубежных государств: Конституция США 1787г.Москва, 1996.С. 15–17.

Чиркин В. Е. Российская конституция и международный опыт. Государство и право. 1992. № 12. С. 13.

Максакова Р. М. До питання про активні виборчі права іноземців та військовослужбовців на місцевих виборах в Україні. Правова держава.2003. Вип. 14. С. 590–594.

Додатковий протокол до Європейської хартії місцевого самоврядування про право участі у справах органу місцевого самоврядування : від 16.11.2009// База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_b49 (дата звернення: 10.11.2020).

Игнатов В. Г., Ктырёв Н. П., Кислицын С. А. Технологии избирательных кампаний.Москва, Ростов н/Д : Изд. центр «МарТ», 2004.178 c.

Конституционное (государственное) право зарубежных стран : учебное пособие в 4-х т. / отв. ред. Б. А. Страшун.Т. 2.Москва, 1995.С. 20.

Конституции зарубежных государств : Конституция Италии 1947г. Москва., 1996. 260 с.

Конституционное право : словарь / отв. ред. В. В. Маклаков.Москва : Юристъ, 2001.166 с.

Марцеляк О. В, Марцеляк С. М. Природа й види цензів у виборчому праві. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право».2015. Вип. 33, т. І. С. 79–93.

Цивільний кодекс України : Закон України від 16.01.2003 № 435-IV// База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text(дата звернення: 10.11.2020).

Цивільний процесуальний кодекс : Закон України від 18.03.2004 №1618-IV// База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text(дата звернення: 10.11.2020).

Мяловицька Н. Виборчі системи: досвід європейських держав. Вісник Центральної виборчої комісії. 2008. № 1(11). С. 61–67.

Kodeks wyborczy. Komentarz LEX / K. W. Czaplicki. Warszawa: LEX (Walter Kluwer), 2014. 1024 s.

Kodeks cywilny : Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Tekst ujednolicony. URL: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093 (дата звернення: 10.11.2020).

Skotnicki K. Zasada powszechności w prawie wyborczym: zagadnienia teorii i praktyki. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000. 292 s.

Dąbrowski M. Ubezwłasnowolnienie częściowe a prawo wyborcze w świetle standardów europejskich. Przegląd prawa konstytucyjnego. 2010. Nr. 2–3. S. 271–280.

Garronne P. The constitutional principles of electoral law. New trends in electoral law in a pan-European context: Proceedings of the UniDem Seminar (Sarajevo, April 17–18, 1998). Strasbourg: Council of Europe, 1999. P. 11–34

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права : від 16.12.1966. // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043 (дата звернення: 10.11.2020).

Протокол № 4 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, який гарантує деякі права і свободи, що не включені до Конвенції та першого Протоколу до неї. Право України. 2010. № 10. С. 226–227.

Конституція України : від 28.06.1996 р. (із змін.)// База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України.URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#n4394(дата звернення: 10.11.2020).

Виборчий кодекс України : Закон України від 19.12.19 № 396-IX // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/396-20#Text(дата звернення: 10.11.2020).

Про Державний реєстр виборців: Закон України від 22.02.2007 № 698-V// База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/698-16#Text(дата звернення: 10.11.2020).

Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні: Закон України від 11.12.2003 № 1382-IV // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1382-15#Text (дата звернення: 10.11.2020).

Zbieranek J. Nowe procedury: głosowanie korespondencyjne i przez pełnomocnika. Kodeks wyborczy. Wstępna ocena / pod red. K. Skotnickiego. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2011. S.36–71.

Спільний висновок щодо проекту Закону «Про вибори народних депутатів України» (CDL-AD(2011)037). Європейський демократичний доробок у галузі виборчого права: Матеріали Венеціанської Комісії: в 2-х част.; пер. з англ. / за ред. Ю. Ключковського. 3-є вид., випр. і доповн. Київ : Логос, 2016. Ч. 2. С. 295–321.

Веденеев Ю. А. Новое избирательное право РФ: проблемы развития и механизм реформирования. Вестн. Центральной избирательной комиссии РФ.1997.С. 78.

Ковлер А. И. Франція : партия и избиратели. Москва, 1984.256 с.

Case of Scoppola v. Italia / European Court for Human Rights. Judgment of 9 April 2002. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-111044 (дата звернення: 10.11.2020).

Опубліковано
2020-12-30
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Гудзь, Л., & Гудзь, Т. (2020). ПРИНЦИП ЗАГАЛЬНОГО ВИБОРЧОГО ПРАВА: МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАКОНОДАВЧОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», 2(30), 30-39. https://doi.org/10.26565/2075-1834-2020-30-03