СЕКУНДАРНІ ПОЛОЖЕННЯ КОНСЕНСУАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

  • Дмитро Сергійович Слінько Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна http://orcid.org/0000-0001-7793-3667
Ключові слова: приватні інтереси, публічне право, консенсуальне провадження, компенсація матеріальної шкоди, секундарні права, інститут угод, нетяжкі злочини

Анотація

В статті розглядається положення цивільного права та консенсусу у кримінальному процесі по нетяжких злочинах. Визначена сутність консенсуального провадження в кримінальному процесі, розкрита його процесуальна форма, яка включає в себе угоду сторін і підстави для закриття кримінального провадження як на стадії досудового розслідування так і судового провадження. Розглядаючи розподіл права на публічне та приватне, виходячи з консенсуальних положень кримінального процесу треба вказати, що вони мають різні субстанції та поділяються за різними класифікаційними ознаками.

Виходячи із загальних та теоретичних положень кримінального процесу, консенсуальних розробок зазначеної роботи, ми можемо визначити, що публічне та приватне право має два напрямки, які включають до себе теорію інтересу та теорію захисту приватних інтересів. В даному випадку ми можемо говорити про матеріальні та формальні ознаки теоретичних модифікацій, а саме виходити із змісту регулюючих відносин, які повинні будуватися на матеріальних критеріях. Тобто якщо норми публічного права регулюють інтереси особи, то вони будуються на матеріальній теорії. Як вони регулюють та що вони регулюють, ми відносимо до правових норм.

Висновок полягає в тому, що відносно від побудови правовідносин між суб’єктами процесу, це питання можна викласти виходячи із змісту суб’єктивного права. Кримінальний процес має повноваження на втручання норм публічного права у приватні інтереси особи, якщо це передбачено кримінальним законом. Вважаємо, що кримінально-процесуальний закон повинен прийняти заходи щодо обмеження втручання публічного права у приватні інтереси.

На підставі аналізу цивільно-процесуального законодавства надані рекомендації щодо складання угоди у кримінальному процесі в процесуальній формі про відшкодування матеріальних збитків.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Дмитро Сергійович Слінько, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

доцент кафедри кримінально-правових дисциплін
кандидат юридичних наук, доцент
майдан Свободи 4, Харків, 61022, Україна

Посилання

Зеккель Э. Секундарные права в гражданском праве / Э. Зеккель // Вестн. гражд. права. – 2007. – № 2. – С. 205–252.

ВормсА. Вексельные бланки/ Сборник статей по гражданскому и торговому праву. Памяти профессора Габриэля Феликсовича Шершеневича.М., 2005. С. 605.

Избранные труды по гражданскому праву: в 2 т. / М. М. Агарков ; МГУ, Каф. гражданского права юридического факультета. — М.: Статут, 2012. — (Классика российской цивилистики): Т. 2: Общее учение об обязательствах и его отдельных видах. — 2012. — 533 с.

Толстой B.C. Реализация правоотношений и концепция объекта //Советское государство и право, 1974, №1. С. 122-126.

Алексеев Н.С. Очерк развития науки советского уголовного процесса. /Алексеев Н.С., Даев В. Г., Кокарев Л.Д. – Воронеж.: ВГУ. 1980. – 168 с.

Алексеев С.С. Теория права. / Алексеев С.С. -М.: Норма. 1995. - 388 с.

Захаров Ю. Право требования кредитора в договорах в пользу третьего лица / Ю. Захаров, Ю. Фогельсон // Хоз-во и право. – 2001. – № 10. – С. 22–23.

Алексеев А. А. Юридические конструкции – ключевое звено права / А. А. Алексеев // Цивилист. записки : межвуз. сб. науч. тр. – М., 2002. – С. 13–14.

Сидельников Р. Право на самозащиту как «секундарное право» / Р. Сидельников // Підприємництво, госп-во і право. – 2005. – № 6. – С. 44.

Бабаев А. Б. Проблема секундарных прав в российской цивилистике : автореф. … канд. юрид. наук / А. Б. Бабаев. – М., 2006. – С. 9.

Богатырев Ф. О. Секундарное право на примере постановления Президиума Верховного Суда России / Ф. О. Богатырев // Журн. рос. права. – 2005. – № 2. – С. 68–72

Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. № 4651-УІ // Відомості Верховної Ради України. - 2013, №9-10, №11-12, №13, ст. 88.

Постанова Пленуму Верховного Суду України № 14 від 23 груд. 2005 р. «Про практику застосування судами України законодавства у справах про деякі злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту, а також про адміністративні правопорушення на транспорті» (зі змінами, внесеними постановою Пленуму Верховного ОСОБА_8 України № 18 від 19 груд. 2008 р.) Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0014700-05

Кримінальний кодекс України: Кодекс України, Кодекс, Закон від 05.04.2001 № 2341-III // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст. 131.
Опубліковано
2019-12-26
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Слінько, Д. (2019). СЕКУНДАРНІ ПОЛОЖЕННЯ КОНСЕНСУАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (28), 149-154. https://doi.org/10.26565/2075-1834-2019-28-18
Розділ
Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова д