ДЕЯКІ ПИТАННЯ ІНТЕГРАЦІЇ ВОДНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄС

  • В. Л. Бредіхіна Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого https://orcid.org/0000-0002-7983-1098
  • Д. Р. Карпенко Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна, 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77.
Ключові слова: міжнародно-правові зобов’язання в екологічній сфері, Угода про асоціацію, водне законодавство, якість води та управління водними ресурсами, морське середовище, річкові басейни, басейнові ради, моніторинг якості води, міжнародне співробітництво

Анотація

В статті проаналізовано стан інтеграції водного законодавства до законодавства ЄС відповідно до Додатку ХХХ до Глави 6 «Навколишнє природне середовище» Розділу V «Економічне і галузеве співробітництво» Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікованої 16 вересня 2014 року. Згідно з цим документом наша держава взяла на себе зобов’язання реформувати вітчизняні норми відповідно до шести різних Директив, в рамках яких перед Україною було поставлено чіткий перелік вимог, а також строки для їх реалізації. Авторами було розглянуто окремо кожне із поставлених завдань, а також оцінені стан та способи їх виконання. Досліджено, в яких законах та підзаконних нормативно-правових актах закріплені зміни, зокрема, проаналізовані новації Водного кодексу України. Було прийнято ряд законів, постанов Кабінету Міністрів України, в тому числі і ті, що деталізували положення кодексу, а також наказів центральних органів державної влади. Розкрито суть вказаних актів та існуючі недоліки. Авторами також звернуто увагу на проблеми реалізації окремих положень деяких Директив. Крім того, було надано оцінку деяким запропонованим в Угоді про асоціацію змінам у їх порівнянні з чинним українським законодавством, зокрема підкреслено, що подекуди вітчизняні норми були більш ефективними ніж запропоновані. В процесі реалізації відповідних завдань в Україні вже відбулися значні зміни у сфері водного законодавства. В статті приділені увагу одному з ключових елементів реформи, а саме тенденції до інтегрованого управління водними ресурсами, яка виявилася у поділі території держави на дев’ять річкових басейнів, в межах яких утворилися дев’ять басейнових рад. Передбачені плани для управління річковими басейнами та плани управління ризиками затоплення. Підкреслено значення моніторингу якості води та міжнародного співробітництва в окремих сферах.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

В. Л. Бредіхіна, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри екологічного права

Національного юридичного університету

імені Ярослава Мудрого,

м. Харків, 61024, вул. Пушкінська 77

Д. Р. Карпенко, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна, 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77.

студентка 4 курсу 2 групи

господарсько-правового факультету

Національного юридичного університету

імені Ярослава Мудрого,

м. Харків, 61024, вул. Пушкінська 77

Посилання

Про ратифікацію Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: закон України від 16.09.2014 р. № 1678-VII. Відомості Верховної Вади України. 2014. ULR: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1678-18#n2.

Панфілова Д.А. Екологічне законодавство в контексті міжнародно-правових зобов’язань України: проблеми реформування. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 12.00.06. Харків, 2017. 21 с.

Черкашина М.К. Правова політика Європейського Союзу у сфері охорони та раціонального використання вод. Проблеми законності. 2017. Вип. 138. С. 109 - 117.

Додаток ХХХ до Глави 6 «Навколишнє середовище» Розділу V «Економічне і галузеве співробітництво» до Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониULR:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_a11#n8.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження інтегрованих підходів в управлінні водними ресурсами за басейновим принципом: Закон України від 04.10.2016 р. № 1641-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2016. ULR: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1641-19.

Про затвердження Порядку розроблення плану управління річковим басейном: Постанова Кабінету Міністрів України від 18 травня 2017 року № 336. ULR: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/336-2017-%D0%BF.

Директива 2000/60/ЄС Європейського Парламенту і Ради "Про встановлення рамок діяльності Співтовариства в галузі водної політики" від 23 жовтня 2000 року ULR: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_962.

Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод: Постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 р. № 758 ULR:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/758-2018-%D0%BF.

Про затвердження Методики визначення масивів поверхневих та підземних вод: Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 14 січня 2019 року № 4 ULR: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0287-19.

Про затвердження Порядку визначення популяційного еквівалента населеного пункту та Критеріїв визначення уразливих та менш уразливих зон: Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 14 січня 2019 року № 6 ULR: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0125-19.

Про затвердження Порядку розроблення плану управління ризиками затоплення: Постанова Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2018 р. № 247ULR:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/247-2018-%D0%BF.

Про затвердження Типового положення про басейнові ради: Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 26 січня 2017 року № 23 ULR: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0231-17.

Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року: Закон України від 28 лютого 2019 року 2697-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2019. ULR: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19.

Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення та Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення: Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 грудня 2017 року № 316 ULR: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0056-18.

Про затвердження Державних санітарних норм та правил "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною": Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 12 травня 2010 року № 400 ULR: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0452-10.

Про воду, питне водопостачання та водовідведення: Закон України від 10 січня 2002 року № 2918-III. В редакції від 1 травня 2019. Відомості Верховної Ради України. 2019. ULR: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2918-14.

Опубліковано
2019-12-26
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Бредіхіна, В., & Карпенко, Д. (2019). ДЕЯКІ ПИТАННЯ ІНТЕГРАЦІЇ ВОДНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄС. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (28), 73-81. https://doi.org/10.26565/2075-1834-2019-28-09