ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕЛЕКТРОННОГО ВРЯДУВАННЯ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

  • Viktoriia Mykolayivna Pylaieva Department of State Law Disciplines of the School of Law of Kharkiv National University named after V.N. Karazin https://orcid.org/0000-0001-6084-9477
Ключові слова: е-врядування,, цифрові публічні послуги,, е-демократія,, е-участь,, цифровізація,, ІКТ,, хмарні дані,, цифрові бар’єри,, штучний розум,, Європейський Союз

Анотація

Стаття присвячена дослідженню досвіду країн Європейського Союзу в сфері практичної реалізації електронного врядування. Автором проведено аналіз законодавчої бази Європейського Союзу в сфері регулювання новітньої моделі електронного врядування. Виходячи із положень законодавства Європейського Союзу запропоновано розглядати електронне врядування як один із пріоритетних напрямків європейської концепції реформування публічного врядування. Визначено потенціал та шляхи вдосконалення діючої моделі електронного врядування в країнах Європейського Союзу. Охарактеризовано новітніх засоби реалізації електронного врядування на регіональному рівні та на рівні Європейського Союзу. Автором виділено та систематизовано кращі практики країн Європейського Союзу, використання яких надасть можливість забезпечити впровадження новітніх технологій цифровізації в сфері надання публічних послуг. На думку автора, до найефективніших засобів реалізації електронного врядування, які використовуються в країнах-учасницях Європейського Союзу, необхідно віднести: транскордонні цифрові публічні послуги; електронні ідентифікаційні та довірчі послуги для електронних транзакцій на внутрішньому ринку; веб-портали відкритих даних; спільну інфраструктуру хмарних даних; систему засобів електронної демократії та електронної участі; спільні центри надання публічних послуг; подолання цифрових бар’єрів; технологій штучного інтелекту; використання даних в режимі реального часу. Дослідження сприяло формуванню теоретичних висновків та практичних рекомендацій, які направлені на покращення механізму правового регулювання електронного врядування на національному рівні. Наголошено на необхідності вдосконалення національної системи електронного врядування та приведення її у відповідність до стандартів права Європейського Союзу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development // Resolution adopted by the General

Assembly on 25 September 2015. 70/1. // Міжнародний документ від 21.09.2015. URL: https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E

A Digital Single Market Strategy for Europe // Communication From The Commission To The European

Parliament, The Council, The European Economic And Social Committee And The Committee Of The Regions //

Міжнародний документ від 06.05.2015. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52015DC0192

The E-Government Survey 2018: Gearing E-government to Support Transformation towards Sustainable and

Resilient Societies // United Nations. NY. 2018. URL: https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2018-Survey/E-

Government%20Survey%202018_FINAL%20for%20web.pdf

Agency for Digitisation Digital Strategy 2016 - 2020. 2018 // URL: https://en.digst.dk/policy-and-strategy/digital-strategy/

International Migration 2017–2018 – Report for Finland / Ministry of the Interior Publications Finland. 2018 //

URL: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161174/25_2018_International_Migration_2017-

pdf?sequence=4

EU eGovernment Action Plan 2016-2020 Accelerating the digital transformation of government. Accelerating the digital transformation of government // Communication From The Commission To The European Parliament, The Council, The European Economic And Social Committee And The Committee Of The Regions // Міжнародний документ від 19.04.2016. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016DC0179

Republic of Estonia // Data Exchange Layer X-Road. 2017 // URL: https://www.ria.ee/en/state-information-

system/x-tee.html

Individuals using the internet for interaction with public authorities, by type of interaction // Eurostat. URL:

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/product?code=tin00013

Reference Metadata in Euro SDMX Metadata Structure // ESMS. URL:

https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/isoc_i_esms.htm

European Commission - Press release. Artificial intelligence: Commission outlines a European approach to boost investment and set ethical guidelines. Brussels // Міжнародний документ від 25.04.2018. URL:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3362_en.htm

United Nations E-Government Survey 2016 // E-government in support of sustainable development// United

Nations. NY. 2016. URL: https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2016Survey/Executive%20Summary.pdf

A. Kamilaris1, A. Kartakoullis A Review on the Practice of Big Data Analysis in Agriculture // X. Prenafeta-Boldú GIRO Joint Research Unit // IRTA-UPC. B. Spain. URL: https://www.researchgate.net/publication/320166453_A_Review_on_the_Practice_of_Big_Data_Anal

ysis_in_Agriculture/download

Copernicus EMS Rapid Mapping Activated for Forest Fire in Italy. Copernicus Observer. URL:

https://www.copernicus.eu/en/copernicus-ems-rapid-mapping-activated-forest-fire-italy

The upcoming Copernicus Data and Information Access Services. DIAS. Copernicus Observer. 2017. // European Union’s Earth Observation Programme. URL: https://www.copernicus.eu/news/upcoming-copernicus-data-andinformation-access-services-dias

Опубліковано
2019-12-26
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Pylaieva, V. (2019). ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕЛЕКТРОННОГО ВРЯДУВАННЯ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (28), 82-89. https://doi.org/10.26565/2075-1834-2019-28-10
Розділ
Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право