Теоретичні підходи до визначення поняття туризм, його сутність та роль на сучасному етапі

Анотація

У статті розглядаються основні теоретичні підходи до визначення поняття туризм, його сутності та ролі на сучасному етапі розвитку світової торгівлі послугами. Виявлено, що туризм останніх років характеризується високою динамічністю, стабільністю розвитку та активним впливом на економіку країн, що мають для його розвитку необхідні ресурси.

Проаналізовано статистичні показники розвитку туризму. Виявлено тенденції розвитку світового туризму за регіонами світу, а саме розподіл міжнародних туристичних прибуттів, зміцнення позиції Європи в якості найбільш відвідуваного регіону, який притягує більше половини міжнародних туристів у світі. Проаналізовано частку міжнародного туризму в світовому експорті послуг, а також загальному обсягу товарів та послуг.

Розглянуті основні теоретичні підходи до визначення поняття туризм та його дефініції, а саме робочі та концептуальні (сутнісні). Виявлено, що туризм як окремий випадок подорожей має чіткі обмеження, характеристики і безліч визначень в понятійному сенсі.

Виявлено, що туризм виступає невід'ємною частиною життєдіяльності сучасної людини, що дозволяє задіяти додаткові можливості економічного сектору для створення робочих місць та інфраструктурних перетворень, робить вагомий внесок у розвиток світової економіки.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

.Закон України «Про туризм» від 15.09.95 № 325/95 – ВР.

Александрова А. Ю. Международный туризм: учебник. / А. Ю. Александрова/– М. : Аспект Пресс, 2002. – 470 с. [Електронный ресурс] – Режим доступа : http: //tourlib.net/books_tourism/aleks.htm

Бабарицька В. К. Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійно-термінологічні основи, сервісне забезпечення турпродукту : навчальний посібник / В. К. Бабарицька, О. Ю. Малиновська. – К. : Альтерпрес, 2004. – 288 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://tourism-book.com/pbooks/book-32/ua/

Долматов Г. М. Международный туристский бизнес: история, реальность и перспективы / Г. М. Долматов [Електронный ресурс] – Режим доступа : http://buklib.net/books/22017/

Кривега Л. Д. Мировой туризм : тенденции развития / Л. Д. Кривега, Е. В. Сухарева // Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник» [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://irbis-nbuv.gov.ua/

Любіцева О. О. Ринок туристичних послуг (геопрострові аспекти):навчальний посібник / О. О. Любіцева / Навч. пос. - К. : “Альтерпрес”, 2003. – 436 с

Мальська М. П. Туристичний бізнес: теорія та практика: навчальний посібник / М. П. Мальська, В. В. Худо / Навч. пос. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 424 с.

Туризм в системі пріоритетів регіонального розвитку : монографія / За ред. проф. В. В. Александрова. — Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. — 268 с.

Черненко В. А. Международный бізнес: учебник / В. А. Черненко / – Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики. 2011. – 428 с. [Електронный ресурс] – Режим доступа : http://www.twirpx.com/file/1094173/
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Shamara, I. (1). Теоретичні підходи до визначення поняття туризм, його сутність та роль на сучасному етапі. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (5), 167-170. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/6639