Інтелектуалізація економіки: еволюція в контексті світового розвитку

Анотація

У статті досліджуються методологічні основи інтелектуалізації економіки в контексті світового розвитку.

На основі загальновизнаних методологічних положень й історичного досвіду автор доводить, що процес інтелектуалізації економіки в контексті світового розвитку включає в себе безліч різноманітних зв’язків, важливу роль серед яких відіграють генетичні, що визначають просторово-часовий порядок її становлення. Вектор інтелектуалізації є паралельним вектору технологічної трансформації. Основними ознаками інтелектуалізації економіки вважаються: зміна господарства індустріального типу економікою, заснованою на знаннях та інформації, трансформація характеру і форм праці, формування нової системи культурних цінностей в умовах глобального розвитку.

Зроблено висновок про те, що умови існування людства на початку XXI ст. свідчать про перехід до нової стратегії світового розвитку – сучасної інтелектуальної економіки на основі широкомасштабного використання знань та інформації як стратегічних ресурсів розвитку світової економіки. Ця закономірність, яка орієнтує розвиток відносин, що складаються між економічними суб’єктами з приводу функціонування сучасної світової економіки, обумовлює необхідність кількісної та якісної відповідності у розвитку елементів світових продуктивних сил, а також адекватності їх економічних форм, що й виражає цілісність і спрямованість розвитку світової економіки в умовах її глобального розвитку.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Брукинг Э. Интеллектуальный капитал: ключ к успеху в новом тысячелетии / Э. Брукинг. – СПб. : Питер, 2001. – 287 с.

Грішнова О. А. Інтелектуалізація праці – визначальна ознака постіндустріального суспільства / О. А. Грішнова // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : зб. наук. праць Приазов. держ. техн. ун-ту. – Маріуполь, 2009. – С. 147–150.

Гук Н. А. Посилення інтелектуалізації праці та тенденції її структурних зрушень в Україні / Н. А. Гук // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 2. – С. 125–130.

Другов О. О. Інтелектуалізація – як шлях до підвищення конкурентоспроможності реального сектора економіки України / О. О. Другов // Фінансово-кредитна діяльність : проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. – 2009. – Вип. 2 (7). – С. 206–211.

Иноземцев В. Л. За пределами экономического общества. Постиндустриальные теории и постэкономические тенденции в современном мире / В. Л. Иноземцев. – М. : Academia, 1998. – 640 с.

Іщук С. О. Інтелектуалізація як світова тенденція економічного розвитку / С. О. Іщук // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2011. – Вип. 2. – С. 91–95.

Кендюхов О. В. Ефективне управління інтелектуальним капіталом : монографія / О. В. Кендюхов; НАН України. Інститут економіки промисловості. – Донецьк : ДонУЕП, 2008. – 359 с.

Куценко В. Економіка знань потребує умілих рук / В. Куценко // Дзеркало тижня. – 2006. – № 34 (613). – С. 8–9.

Сакайя Т. Стоимость, создаваемая знаниями, или история будущего / Т. Сакайя // Новая индустриальная волна на Западе: антология / под ред. В. Л. Иноземцева. – М. : Academia, 1999. – С. 337–371.

Сардак С. Е. Інтелектуалізація міжнародного руху людських ресурсів як провідний засіб вирішення глобальних проблем і викликів економічного розвитку / С. Е. Сардак // Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ. – 2010. – № 4. – С. 6–11.

Семиноженко В. Економіка знань: потрібна гра на своєму полі / В. Семиноженко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.day.kiev.ua/uk/article/podrobici/ekonomikaznan-potribna-gra-na-svoiemu-poli.

Сем’янчук П. М. Проблеми інтелектуалізації праці в Україні та шляхи їх вирішення / П. М. Сем’янчук // Науковий вісник НЛТУ України. – 2008. – Вип. 18(4). – С. 215–225.

Стюарт Т. Интеллектуальный капитал. Новый источник богатства организаций [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.gumer.info/ bibliotek_Buks/ Econom/stuart/01.php.

Тоффлер Э. Третья волна / Э. Тоффлер. – М. : АСТ, 2010. – 784 с.

Україна у вимірі економіки знань / за ред. акад. НАН України В. М. Гейця. – К. : Основа, 2006. – 592 с.

Arrow K. J. The Economic Implications of Learning by Doing / K. J. Arrow // Rev. Econ. Stud. – 1962. – V. 29, N 3. – P. 155–173.
Human Development Report [Electronic resource]. – Mode of access : http://hdr.undp.org/en.

OECD Strategic Response to the Financial and Economic Crisis. Contributions to the global effort [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.oecd.org/dataoecd/33/57/42061463.pdf.

Post-Scarcity Prophet. Economist Paul Romer on growth, technological change, and anunlimited human future. Interviewed by Ronald Bailey [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.reason.com/0112/ fe.rb.post.shtml.
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Fomina, E. (1). Інтелектуалізація економіки: еволюція в контексті світового розвитку. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (5), 112-115. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/6627