Деглобалізаційні тенденції у сучасній світовій торгівлі в умовах нестабільності

Ключові слова: глобалізація, деглобалізація, лібеpалізація міжнаpодної тоpгівлі, пpотекціонізм, економічна нестабільність

Анотація

У статті аналізуються тенденцiї деглобалізації в міжнародному русі товарів, послуг і капіталів та зростання протекціонізму у світовій торгівлі, що є результатом триваючих негативних процесів у світовій економіці, початок яким було покладено недавньою фінансово-економічною рецесією.

На основі аналізу найважливіших тенденцій і показників, що характеризують рівень інтернаціоналізації світової економіки – ступеня участі країн і регіонів світу в світовій торгівлі, використання протекціоністських заходів, динаміки міжнародного руху капіталу тощо автори  намагаються перевірити одну з гіпотез, які пояснюють ефект зниження темпів зростання світової торгівлі, яка полягає в тому, що світова криза показала неспроможність глобалізації і необхідність розвитку в першу чергу національних виробництв. Гіпотеза «деглобалізації» набирає популярність і привертає увагу урядів, особливо для обгрунтування протекціоністських заходів. Однак сама наявність деглобалізації у світовій економіці поки не має явних підтверджень.

Зроблено висновок про те, що, незважаючи на наявність негативних процесів у світовій економіці, зумовлених глобалізацією, відсутня виражена деглобалізація, тобто негативна динаміка абсолютних і відносних індикаторів, що характеризують активність головних складових світової економіки і ступінь залученості країн світу в глобальні процеси. Більшість прогнозів сходяться на тому, що в найближчі роки очікується поступальний рух вгору найважливіших економічних показників і нехай слабке, але поновлення тенденції до зростання економічної глобалізації.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Bello W. Deglobalization – Ideas for a New World Economy (Global Issues) / W. Bello. – London : Zed Books, 2005. – 175 р.

Глобальное экономическое pегулиpование / Под pед. пpоф. В. Н. Зуева. – М. : Магистp, 2012. – 574 с.

Мельник Т. М. Мiжнаpодна тоpгiвля товаpами в умовах глобальної конкуpенцiї : моногpафiя / Т. М. Мельник. – К. : Київ. нац. тоpг.-екон. ун-т, 2007. – 396 с.

WTO Press Release. 2015. 14 April. [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.wto.org/english/news_e/pres15_e/pr721_e.htm.

World Economic Outlook database / IMF. 2014 (update April). [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/01/weodata/index.aspx.

World Development Indicators Database / World Bank. 2015 (update January) [Electronic resource]. – Mode of access: http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators.

OECD/UNCTAD Global Investment Trends Monitor, 2014 [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.oecd.org/investment/statistics.htm; stat.

Global Trade Alert Independent monitoring of policies that affect world trade [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.globaltradealert.org/events

KOF Index of Globalization. [Electronic resource]. – Mode of access : http://globalization.kof.ethz.ch

KOF Index of Globalization. [Electronic resource]. – Mode of access : http://globalization.kof.ethz.ch/media/filer_public/2014/04/15/variables_2014.pdf.

Кадочников П. К вопросу о наличии деглобализации в мировой торговле / П. Кадочников / Экономическая политика. – 2014. – № 5. – С. 127−149.

Hillebrand Е. Deglobalization Scenarios: Who Wins? Who Loses? [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.uky.edu/~ehill2/dynpage_upload/files/DeglobalizationScenarios.pdf
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Dovgal, G., & Dovgal, O. (1). Деглобалізаційні тенденції у сучасній світовій торгівлі в умовах нестабільності. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (5), 19-26. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/6575