Сутність поняття «туристична політика держави»: теоретичний аспект

  • А. Парфіненко

Abstract

 У статті досліджено сутність поняття «туристична політика держави». Проаналізовано суб’єктно-об’єктне поле туристичної політики, рівні її формування. Висвітлено цільові установки та методи реалізації туристичної політики. Робиться висновок про необхідність розглядати туристичну політику не тільки як суто галузевий інтерес, а й як механізм розв’язання соціально-економічних проблем. 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Закон України про внесення змін до Закону України «Про туризм» // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 13. – Ст. 180.

Бедрак Н. О. Адміністративно-правове регулювання туристичною
галуззю : автореф. дис. … канд. юрид. наук / Н. О. Бедрак. – К. : Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2010. – 16 с.

Біль М. М. Механізм державного управління туристичною галуззю (регіональний аспект) : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. / М. М. Біль. – Л. : Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, 2010. – 19 с.

Біль М. Механізм державного управління туристичною галуззю в Україні / М. Біль // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України / За ред. С. М. Серьогіна. – 2009. – №3. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_Gum/Dums/2009_3/09bmmtgu.pdf

Вишневська О. О. Туристичне країнознавство : підруч. для студ. ВНЗ / О.О. Вишневська, А. Ю. Парфіненко, В.І. Сідоров – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. – 756 с.

Василиха Н. В. Регіональна політика як чинник ефективного розвитку ринку туристичних послуг / Н.В. Василиха // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка і менеджмент». – 2011. – Вип. 3. – С. 31-35.

Герасименко В. Г. Основы туристского бизнеса / В. Г. Герасименко. – Одесса : Черноморье, 1997. – 160 с.

Горбылева З. М. Экономика туризма : учеб.-практ. пособие / З. М. Горбылева. – Минск : БГЭУ, 2007. – 167 с.

Друк В. В. Розвиток гірського туризму як складова державної туристичної політики України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Dums/2012_1/12dvvtpu.pdf
Заячковська Г. Індекс конкурентоспроможності України у сфері подорожей і туризму / Г. Заячковська // Економічний аналіз. – 2010. – Вип. 7. – С. 407-410.

Іляшенко А. Х. Державна політика у сфері туристичних послуг / А. Х. Іляшенко // Держава та регіони. Сер. Економіка та підприємництво. – 2010. – № 2. – С. 93–100.

Квартальнов В. А. Туризм : учебник / В. А. Квартальнов – М. : Финансы и статистика. – 320 с.

Килин О. В. Державне регулювання туристичної політики / О. В. Килин // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. – 2011. – Вип. 21.15. – С. 199-203.

Любіцева О. О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти) / О. О. Любіцева– 3-тє вид., переробл. доп. – К. : Альтерпрес, 2005. – 436 с.

Михайліченко Г. І. Вектори сучасних трансформацій системи державного регулювання інноваційного розвитку туризму / Г. І. Михайліченко // Інноваційна економіка. – 2012. – №7. – С. 39-45.

Решетников Д. Г. Приоритетные направления туристской политики по оптимизации факторов конкурентоспособности туристского комплекса Беларуси / Д. Г. Решетников // Белорус. журн. междунар. права и междунар. отношений. – 2003. – № 1. – С. 86–94.

Севастьянова С. А. Региональное планирование развития туризма и гостиничного хозяйства : учеб. пособие / С. А. Севастьянова – М. : КноРус, 2007. – 256 с.

Сеть распространения знаний ЮНВТО: концепции и членство. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://know.unwto.org/sites/all/files/docpdf/conceptsandmembershiprussian.pdf

Туристичний імідж регіону : монографія / За ред. Парфіненка А. Ю. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна. – 315 с.

Хартия туризма. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_640

The Travel & Tourism Competitiveness Report 2011. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TravelTourismCompetitiveness_Report_2011.pdf
Cited
How to Cite
Парфіненко, А. (1). Сутність поняття «туристична політика держави»: теоретичний аспект. The Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University. Series: International Relations. Economics. Country Studies. Tourism, (1042), 119-123. Retrieved from https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/6212