Поняття та критерії «справедливого судового розгляду» у рішеннях Європейського суду з прав людини

  • Юрій Тобота

Abstract

     Стаття присвячена визначенню поняття «справедливий судовий розгляд» як одній з основоположних категорій у практиці Європейського суду та аналізу критеріїв, відповідно до яких судовий розгляд відповідатиме вимогам справедливості.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Про захист прав і основоположних свобод: конвенція [учинено в Римі 4 листоп. 1950 р.]: зі змінами, внесен. Протоколом № 11 // Офіц. вісн. України. – 2006. – № 32. – Ст. 2371.

Мармазов В., Пушкар П. Чи існує право на справедливий арбітражний розгляд справ, гарантований європейською конвенцією з прав людини ? / В. Мармазов., П. Пушкар // Право України. – 2011. – № 1. – C. 37-49.

3. Бортновська З. Імпліцитні вимоги статті 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод до кримінального провадження (з практики Європейського суду з прав людини) / З. Бортновська // Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – 2012. – № 3 (08). – C. 5-12.

Black’s Law Dictionary, 6th ed. Joseph R. Nolan, ed. — St. Paul: «West Publishing Co.», 1990. – 1657 p.

Роулз Дж. Теорія відправлення правосуддя (Cambridge, Mass). – 2-е вид./ Дж. Роулз. – 1972. – 578 с.

Ожегов С. И. Словарь русского языка: 70000 слов / С. И. Ожегов; под ред. Н. Ю. Шведовой. − М.: Рус. яз., 1991. − 921 с.

Муздыбаев К. Идея справедливости / К. Муздыбаев // Социол. исслед. – 1992. – № 11. – С. 94–101.

Про призначення судом більш м’якого покарання: рішення Конституц. суду України від 02.11.2004 р. № 15-рп/2004 // Офіц. вісн. України. – 2004. – № 45. – Ст. 2975.


Про податкову заставу: рішення Конституц. суду України від 24.03.2005 р. № 2-рп/2005 // Офіц. вісн. України. – 2005. – № 13. – Ст. 674.

Reid Karen. A Practitioner’s Guide to the European Convention on Human Rights, 2nd ed. / Karen Reid. – London: Thompson / Sweet & Maxwell, 2004. – 648 p.

Тертишніков В. І. Цивільний процес України (лекції): Навч.-практ. посіб. / В. І. Тертишніков. – Харків: Видавець СПД ФО Вапнярчук Н. М., 2006. – 272 c.

Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – 2012. – № 3(08). – 239 с.

Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – 2011. – № 4(08). – 165 c.

Погребняк С. П. Про втілення в праві різних аспектів справедливості / С. П. Погребняк // Юридична наука очима молодих вчених: Тези доповідей та наукових повідомлень всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та здобувачів / За заг. ред. проф. А. П. Гетьмана. – Харків: Вид-во «Кроссроуд», 2008. – 324 c.

Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – 2013. – № 1(10). – 159 c.

Ладиченко В. Інституціалізація справедливості в процесі державотворення / В. Ладиченко // Юрид. Україна. – 2006. – № 6. – C. 4–9.

Кузьмина О. В. Справедливость и состязательность уголовного судопроизводства в Европейском праве / О. В. Кузьмина // Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики: матеріали II – ї міжнар. наук.- практ. конфер. (м. Одеса, 8 жовтня 2010 р.). У 2 т. Т. 2. – Одеса, 2010. – 400 c.
Cited
How to Cite
Тобота, Ю. (1). Поняття та критерії «справедливого судового розгляду» у рішеннях Європейського суду з прав людини. The Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University. Series: International Relations. Economics. Country Studies. Tourism, (1086), 65-68. Retrieved from https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/4730