Корпоративна соціальна відповідальність у міжнародному бізнесі

  • Татьяна Шевченко
Ключові слова: корпоративна соціальна відповідальність, міжнародний бізнес, економічна школа, стратегія,

Анотація

У статті розглядаються особливості корпоративної соціальної відповідальності в міжнародному бізнесі. Проаналізовано підходи до визначення корпоративної соціальної відповідальності різними економічними школами. Розглянуті практики впровадження корпоративної соціальної відповідальності як закордонними, так і вітчизняними підприємствами. Виявлено причині слабкого розвитку соціальної відповідальності українських підприємств.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Официальный сайт The Coca–Cola Company [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.coca–colacompany.com/stories/sustainable–agriculture–commitment

Официальный сайт The Organisation for Economic Co–operation and Development (OECD) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.oecd.org/daf/investment/guidelines

Официальный сайт Группа СКМ [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.sustainability.scm.com.ua/ru/about_scm/

Гэлбрейт Джон Кеннет. Экономические теории и цели общества / Джон Кеннет Гэлбрейт. – М. : Прогресс, 1976. – 405 с.

Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег / Дж. М. Кейнс ; пер. с англ. общ. ред. и предисл. А. Г. Милейковского, И. М. Осадчей. – М. : Прогресс, 1978. – 494 с.
Кричевский Н. А. Корпоративная социальная ответственность / Н. А. Кричевский, С. Ф. Гончаров. – М. : Издательско–торговая корпорация «Дашков и Ко», 2007. – 216 с.

Маркс К. Сочинения. Т. 46. Ч. 1: Экономические рукописи 1857–1859 гг. / Карл Маркс, Фридрих Энгельс. – 2–е изд . – М. : Политиздат, 1968. – 559 с.

Маршалл А. Принципы политической экономии. Т.2 / Альфред Маршалл. – М. : Прогресс, 1984. – 310 с.

Саприкіна М. А. Корпоративна соціальна відповідальність : моделі та управлінські практики : підручник / М. А. Саприкіна та ін. – К. : ТОВ «Фарбований лист», 2011. – 480 с.

Сидоров В. И. Единство традиций и инноваций в системе трудовой мотивации трансформационной экономики / В. И. Сидоров, Т. В. Тарасенко, Т. Е. Шедякова. – Х. : Издательство ХНУ имени В. Н. Каразина, 2009. – 335 с.

Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов : / Адам Смит ; пер. с англ. науч. ред. П. Н. Клюкин ; Предисл. В. С. Афанасьев. – М. : ЭКСМО, 2007. – 957 с.
Социальная ответственность корпорации. Матеріали 5–ї Всеукраїнської науково–практичної конференції [«Корпоративна культура організації 21–го століття»], (Краматорськ, 2007 рік) [Електронний ресурс] : / П. П. Кравченко // Корпоративна культура організації 21–го століття. – 2007. – С. 26–31. – Режим доступу до журналу : http://www.masters.donntu.edu.ua/2009/fvti/kravchenko/library/tez1.htm

Трифонова И. В. Роль транснациональных корпораций в глобализации мировой экономики / И. В. Трифонова // Молодой ученый. – 2013. – №9. – С. 243–245.

Фридман М. Капитализм и свобода / Мильтон Фридман. – 1982. – 280 с.
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Шевченко, Т. (1). Корпоративна соціальна відповідальність у міжнародному бізнесі. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (4 (1144, 2), 141-144. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/4539