Наукові підходи до формування менеджменту туристичних підприємств

  • Черчик Лариса Миколаївна Волинський національний університет імені Лесі Українки http://orcid.org/0000-0002-3901-216X
  • Лажнік Анжеліка Миколаївна Волинський національний університет імені Лесі Українки
Ключові слова: туристичні підприємства, менеджмент туристичних підприємств, підходи до формування систем менеджменту, економіка вражень

Анотація

Система менеджменту туристичних підприємств має бути адаптована до широкого спектру туристичних послуг, динаміки туристичних потоків, тенденцій розвитку туристичного ринку, які постійно змінюються через нові тренди поведінкової та інклюзивної економіки, економіки вражень. Саме це зумовлює необхідність подальшого розвитку підходів до формування, удосконалення методів і технологій менеджменту туристичних підприємств, щоб забезпечити конкурентоспроможність як окремих послуг, туристичного продукту, так і туристичної сфери загалом. Метою статті є узагальнення та розвиток наукових підходів до формування систем менеджменту туристичних підприємств. Теоретичну та методологічну основу дослідження становлять положення сучасної теорії менеджменту, економіки туризму, економіки вражень. У роботі використано системний підхід до дослідження процесів формування та розвитку системи менеджменту туристичних підприємств та сукупність методів, які забезпечують його реалізацію, а саме: логічного узагальнення, синтезу, аналізу та порівняння. Основні результати роботи полягають у визначенні підходів до формування менеджменту туристичних підприємств та обгрунтуванні їх специфіки, а саме: підходу, що базується на класичних функціях менеджменту; підходу, що базується на врахуванні особливостей туристичних послуг і туристичного продукту; підходу, що базується на сигналах ринкового середовища; підходу, що базується на принципах мікросоціального управління; підходу, що базується на стандартах світового менеджменту; безпекового підходу; підходу, що базується на принципах економіки вражень. Уточнено змістовне наповнення менеджменту туристичних бізнес-структур, що базується на принципах економіки вражень, а саме: споживчої лояльності, тісного емоційного зв’язку між клієнтами та послугами,  персоналізації туристичного продукту. Висновок: на основі опрацювання наукових та аналітичних джерел виявлені перспективні напрями розвитку систем менеджменту туристичних підприємств. Встановлено, що сучасним туристичним підприємствам при удосконаленні систем менеджменту доцільно враховувати нові тренди інклюзивного розвитку, поведінкової економіки, економіки вражень, щоб забезпечити як прийнятний рівень прибутковості діяльності, так і довгострокову конкурентоспроможність. 

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Бабчинська О., Балдинюк А. Удосконалення технології управління туристичним підприємством в умовах глобалізації. Ефективна економіка. 2011. № 11.

Балдинюк А.Г. Менеджмент вражень як стратегічний напрямок розвитку організації та її бренду. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки. Випуск 6. Частина 2. 2014. С. 88-90.

Біла С.О. Стратегічні пріоритети розвитку туристичних послуг в Україні та перспективи підвищення їх конкурентоспроможності на світовому ринку. Стратегія розвитку України. № 1. 2016. С. 17-23.

Болотна О. Емоційний маркетинг як технологія управління поведінкою споживачів. Ефективна економіка. 2013. № 8. URL: http:// www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2257. (03.01.2021)

Боярська М. О. Сутність та визначення економіки вражень на сучасному етапі розвитку економіки України. Молодий вчений. 2016. № 4. С. 25-27. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_4_8

Дяченко Л. Суть та особливості управління підприємствами туристичної сфери. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 2012. Вип. 1. С. 217-224.

Європейська екотуристична мережа / European Ecotourism Network : URL: http://www.ecotourism-network.eu/en-about-us/en-ecolnet (03.01.2021)

Європейська хартія екологічно безпечного туризму на захищених територіях / European Charter for Sustainable Tourism in Protected Areas : URL: https://www.europarc.org/sustainable-tourism/ (03.01.2021)

Кіптенко В. К. Менеджмент туризму : підручник. К. : Знання, 2010. 502 с.

Король О.Д., Крачило М.П. Менеджмент туризму : Навч. посіб. К. : Знання, 2009. 248 с.

Пайн II Б.Дж., Гилмор Дж. Экономика впечатлений. Как превратить покупку в захватывающее действие. Москва: Альпина Паблишер, 2018. 452 с.

Пайн Джозеф, Джеймс Х. Гилмор Экономика впечатлений. Работа – это театр, а каждый бизнес – сцена. М. : ИД «Вильямс», 2005. 304 с.

Пекар В. Введение в экономику впечатлений. Маркетинг и реклама. 2008. № 2. С. 33–39.

Петренко Е. Место рекламы в экономике впечатлений. Известия УрГЭУ. 2008. №1(20). С. 191–196.

Петренко Е. С. Экономика впечатлений выведет рестораны из кризиса. Креативная экономика. 2009. № 3 (27). С. 14–19.

Петренко Е. Создание продукта уникальной потребительской ценности на принципах экономики впечатлений. Наука и ее роль в современном мире: материалы межд. научно-практ. конф. Караганда : Болашак Баспа, 2010. С. 43–48.

Петриченко П. Управління емоціями та враженнями клієнтів. Вісник соціально-економічних досліджень. 2014. Вип. 2 (53). С. 232–237.

Поверіна Ю., Скригун Н. Передумови виникнення та сутність маркетингу вражень. Strategiczne pytania światowej nauki: materiały X Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji. Przemyśl: Nauka i studia, 2014. Vol. 3. S. 3–4.

Рега М. Тенденції та перспективи розвитку управління підприємствами туристичної сфери в сучасному ринковому середовищі. Молодий вчений. 2015. № 5 (20). С. 72-75. URL: http://molodyvcheny. in.ua/files/journal/2015/5/56.pdf.

Смачило І. Шляхи удосконалення системи менеджменту туристичних організацій. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. 2010. Вип. 2 (28). С. 191-197.

Ткачук Г. Ю. Особливості менеджменту туристичного бізнесу URL: http://eztuir.ztu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/6833/1/139.pdf

Чернозубенко П. Закон Линуса. Маркетинг впечатлений. URL: https://vc.ru/marketing/63873-zakon-linusa-marketing-vpechatleniy (03.01.2021)

Яроміч С.А., Лахтіонова Т.М., Попель О.О. Інноваційні аспекти маркетингу вражень у сфері туристичних послуг. Інфраструктура ринку. 2018. Випуск 21. С. 203-207.

Опубліковано
2021-06-29
Цитовано
Як цитувати
Черчик Лариса Миколаївна, & Лажнік Анжеліка Миколаївна. (2021). Наукові підходи до формування менеджменту туристичних підприємств. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (13), 209-215. https://doi.org/10.26565/2310-9513-2021-13-21