Цифровізація діяльності суб’єктів споживчого ринку: можливості та загрози

  • Чміль Ганна Харківський державний університет харчування та торгівлі https://orcid.org/0000-0002-3703-9940
Ключові слова: цифровізація, інформаційно-комунікаційні технології, економічна безпека, інформаційна безпека, загрози, можливості, суб’єкти споживчого ринку, кіберзлочини

Анотація

Статтю присвячено процесу цифровізації в діяльності суб’єктів споживчого ринку на сучасному етапі, а також стану та розвитку цифрової трансформації. Доведено, що імплементація цифровізації розширює можливості нових форматів організації та управління діяльності суб’єктів споживчого ринку, а також впливає на рівень їх економічного зростання, конкурентоздатність за умов цифрової грамотності та компетенцій за  прийняття it-рішень. Визначено та узагальнено характерні ознаки цифровізації (економічна суть, призначення, цілі, принципи, елементи, трендові цифрові продукти) для успішного використання сучасних інформаційних продуктів в усіх сферах діяльності. Процес цифровізації слід розглядати з позиції держави (національний рівень), підприємств та установ (підприємницький сектор) та населення (громадський сектор). Розкрито широкий спектр можливостей цифровізації, що дозволяє: побудувати прозору цифрову державу за умов розвитку та активізації ІТ-можливостей; збільшити ВВП в усіх сферах діяльності; створити нові види продукції, підвищити продуктивність технологічного процесу при використанні робототехніки та сенсоріки; посилити комунікаційні зв’язки підприємства зі  стейкхолдерами; активізувати таргетинг; використовувати дистанційні форми праці; знайти нові ринки для просування продукції та товарів; створити комфортні умови для населення для здійснення он-лайн замовлень, послуг та фінансових розрахунків тощо. Здійснення трансакційних операцій, зберігання інформації у  цифровому просторі призводить до активізації та поширення протизаконних дій, створюючи загрози економічній безпеці підприємств. Розглянуто можливі негативні наслідки широкого використання інформаційно-комунікаційних технологій державою, підприємствами, суспільством, що дозволило розробити модель загроз економічній та  інформаційній безпеці суб’єктів ринку та фільтрів їх нейтралізації в  умовах цифрової трансформації. В  процесі цифровізації суб’єктами споживчого ринку рекомендовано використовувати організаційно-правові та  технічні фільтри нейтралізації загроз, які забезпечать економічну та  інформаційну безпеку підприємств та  суспільства.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Future of Consumption in Fast-Growth Consumer Markets: China. World Economic Forum. 2018. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_ of_Consumption_in_Fast_Growth_Consumer_Markets_China.pdf (дата звернення 22.10.2020 р.)

Krutova А., Kashchena N., Chmil Н. Enterprises’ economic activity stimulation as a driver of national economy sustainable development. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. 2020. Вип. 1 (31). С. 162–173.

Merlo O., Eisingerich A. B., Auh S. Why customer participation matters. MIT Sloan Management Review. 2014. Vol. 55. No. 2. P. 81–89.

Sandys L. MP. Consumers at the heart of markets. 2020. URL: http://challenging-ideas.com/articles/2020-Laura-Sandys--Consumer-Paper. pdf (дата звернення 22.10.2020 р.)

Savytska N., Chmil H., Hrabylnikova O., Pushkina O., Vakulich M. Behavioral Models for Ensuring the Security of Functioning and Organizational Sustainability of the Enterprise. Journal of Security & Sustainability Issues. 2019. Vol. 9. No. 1. pp. 63-76. http://doi.org/10.9770/jssi.2019.9.1(6)

The IMD World Digital Competitiveness Ranking 2020 results (2020). IMD World Competitiveness Center. URL: https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/world-digital-competitiveness-rankings-2020/ (дата звернення 22.10.2020 р.)

Баранов О. А. Економіка результату, інтернет речей та право. Соціальна і цифрова трансформація: теоретичні та практичні проблеми правового регулювання : матеріали науково-практичної конференції, м. Київ, 10 грудня 2020 р. Київ : Фенікс, 2020. 272 с.

Вінник О. М. Проблеми цифровізації: правовий аспект. Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції: у 2-х ч. м. Суми, 21–22 травня 2020 р. Суми: СумДУ, 2020. Ч. 1. С. 215–221.

Денисов А. І. Господарсько-правове забезпечення технологічної безпеки держави : монографія. Харків : Юрайт, 2017. 204 с.

Дзюбіна А. В., Копець К. О., Дзюбіна Г. Р. Диференціація основних складових електронного бізнесу. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія : Проблеми економіки та управління. 2018. № 897. Вип. 2. С. 16–19.

Краус Н. М., Краус К. М. Цифровізація в умовах інституційної трансформації економіки: базові складові та інструменти цифрових технологій. Інтелект XXI. 2018. № 1. С. 211–214.

Ніколіна І. І., Гулівата І. О. Моделювання кіберзлочинності як загрози цифровізації економіки. Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. 2020. № 39. C. 190–196.

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації» від 17 січня 2018 р. № 67-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-р/ed20180117#n23 (дата звернення: 22.11.2020).

Руденко М. В. Цифровізація економіки: нові можливості та перспективи. Економіка та держава. 2018. № 11. С. 61–65.

Савицька Н. Маркетинг у соціальних мережах: стратегії та інструменти на ринку В2С. Маркетинг і цифрові технології. 2017. № 1. С. 20–33.

Савицька Н.Л. Драйвери та бар’єри розвитку онлайн-ритейлу: теоретико-методичний аспект. Бізнес Інформ. 2014. № 10. С. 236–241.

Савицька Н.Л., Полевич К.В. Підприємницький маркетинг у соціальній мережі Instagram. Бізнес Інформ. 2016. № 11. С. 419–424.

Савицька Н.Л., Полевич К.В. Тенденції розвитку мережного ритейлу як драйвера сучасної глобальної економіки. Ефективна економіка. 2014. № 9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua (дата звернення 22.10.2020 р.)

Савицька Н.Л., Прядко О.М., Сіроус М.В. Вплив інструментів трейд-маркетингу на споживчий вибір. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. 2017. Вип. 2 (22). С. 293–304.

Сєнкевич О. Ф. Цифрова трансформації територіальних управлінських систем: напрями та перспективи розвитку. Причорноморські економічні студії. 2020. Вип. 51. Ч. 1. С. 167–175.

Україна 2030Е − країна з розвинутою цифровою економікою. URL: https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu. html (дата звернення: 21.11.2020).

Цифрова адженда України – 2020. Концептуальні засади. Першочергові сфери, ініціативи, проекти цифровізації України до 2020 року. URL: https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf. (дата звернення 21.10.2020 р.)

Kuznetsov, A., Kiian, A., Babenko, V., Perevozova, I., Chepurko, I., and Smirnov, O. New Approach to the Implementation of Post-Quantum Digital Signature Scheme, 2020 IEEE 11th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT), Kyiv, Ukraine, 2020, pp. 166-171. https://doi.org/10.1109/DESSERT50317.2020.9125053

Vovk, V, Zhezherun, Y, Bilovodska, O, Babenko, V, Biriukova, A. Financial Monitoring in the Bank as a Market Instrument in the Conditions of Innovative Development and Digitalization of Economy: Management and Legal Aspects of the Risk-Based Approach. IJIEPR. 2020, 31 (4), 559-570. https://doi.org/10.22068/ijiepr.31.4.559

Опубліковано
2021-06-29
Цитовано
Як цитувати
Чміль Ганна. (2021). Цифровізація діяльності суб’єктів споживчого ринку: можливості та загрози. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (13), 124-134. https://doi.org/10.26565/2310-9513-2021-13-13