Використання імітаційного моделювання з метою ідентифікації ургентних інструментів антикризового управління підприємствами

  • Кузьмін Олег Євгенович Національний університет «Львівська політехніка» http://orcid.org/0000-0002-6014-6437
  • Юринець Оксана Василівна Національний університет «Львівська політехніка» http://orcid.org/0000-0001-9698-2499
  • Дорошкевич Катерина Олегівна Національний університет «Львівська політехніка» http://orcid.org/0000-0003-3966-224X
  • Хоменко Андрій Ігорович Національний університет «Львівська політехніка» http://orcid.org/0000-0003-4899-7498
Ключові слова: імітаційне моделювання, ургентні інструменти, антикризове управління, підприємства, порядок, статистичний аналіз, імовірнісний аналіз

Анотація

 

З метою ідентифікації ургентних інструментів антикризового управління, що характеризують негайні (термінові) дії з метою усунення або зменшення негативного впливу кризових явищ на економічний стан підприємства та забезпечення його подальшого ефективного розвитку, у статті використано метод імітаційного моделювання (передбачає числові розрахунки, призначені для отримання статистичної вибірки за попередньо сформованою математичною моделлю, що призначена для оцінювання імовірнісних характеристик досліджуваних величин). Порядок імітаційного моделювання розвинутий із використанням математичної моделі визначення результуючого показника - терміну реалізації заходів із впровадження ургентних інструментів антикризового управління підприємствами, що піддається випробуванню у процесі реалізації серії чисельних експериментів. Це дозволяє здійснити статистичний та імовірнісний аналіз, який передбачає розрахунок: середнього значення; стандартного відхилення; коефіцієнту варіації; отриманого максимального та мінімального значення результуючої величини; числа випадків використання ургентних інструментів антикризового управління підприємствами; сумарне значення результуючого показника (тривалості реалізації заходів із впровадження ургентних інструментів антикризового управління підприємствами); тривалості впровадження інструментів антикризового управління підприємствами, які не можуть бути зараховані до ургентних; імовірності використання ургентних інструментів антикризового управління підприємствами. Практичне застосування імітаційного моделювання на промислових підприємствах Західного регіону України дозволило встановити мінімальний та максимальний термін впровадження інструментів антикризового управління, число випадків (від 1 до 22) та імовірність використання ургентних інструментів антикризового управління підприємствами, що коливається від 0,8 до 22,8% тощо.  

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Костіна О. М. Діагностика та управління бізнес-процесами у контексті антикризового управління підприємством. Економіка та суспільство. 2017. №10. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/10_ukr/51.pdf

Плікус І. Й. Інструментарій антикризового управління: проблемні питання застосування. Молодий вчений. 2020. № 1(77). С. 259-264. DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-1-77-57

Рубан В. М. Антикризові інструменти та основні функції антикризового менеджменту. Галицький економічний вісник. Т.: ТНТУ, 2015. Том 48. № 1. С. 109-114.

Тюріна Н. М. та Баксалова О. М. Кадрова безпека як складова економічної безпеки підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2015. № 2. т. 2. С. 230-234.

Якименко-Терещенко Н. В., Палієнко О. І. Антикризове управління промисловими підприємствами. Молодий вчений. 2018. № 5.1 (57.1). C. 98-101.

Череп А. В., Корженевська В. М. Дослідження економічних інструментів антикризового управління діяльністю підприємств машинобудування. Вісник Приазовського державного технічного університету : зб. наукових праць / ДВНЗ «ПДТУ». 2017. Вип. 33. С. 303–311.

Гавриленко В. В., Шумейко О. А. Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем. Збірник наукових праць МННЦ ІТіС. 2007. Випуск 12. С. 211-220.

Коробова М. В. Ляшенко І. М., Столяр А. М. Основи математичного моделювання економічних, екологічних та соціальних процесів. Тернопіль : “Навчальна книга - Богдан”. 2006. 304 с.

Костина Н. И. Многоцелевые имитационные системы. Кибернетика и системный анализ. К.: Знания. 1995. № 1. С. 129-145.

Братушка С. М. Імітаційне моделювання як інструмент дослідження складних економічних систем. Вісник Української академії банківської справи. 2009. №2. С. 113-118.

Бережная Е. В. Бережной В. И. Математические методы моделирования экономических систем. М.: Финансы и статистика, 2001. 368 с.

Погребняк А. Ю. Сутність складових елементів механізму антикризового управління на промисловому підприємстві. Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». 2015. № 12. С. 300-310. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evntukpi_2015_12_45

Опубліковано
2021-06-29
Цитовано
Як цитувати
Кузьмін Олег Євгенович, Юринець Оксана Василівна, Дорошкевич Катерина Олегівна, & Хоменко Андрій Ігорович. (2021). Використання імітаційного моделювання з метою ідентифікації ургентних інструментів антикризового управління підприємствами. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (13), 99-107. https://doi.org/10.26565/2310-9513-2021-13-10