Динаміка експортно-імпортної взаємодії

  • Воронін Анатолій Віталійович Харківський національний університет імені Семена Кузнеця http://orcid.org/0000-0003-2570-0508
  • Железнякова Еліна Юріївна Харківський національний університет імені Семена Кузнеця http://orcid.org/0000-0001-6409-4761
Ключові слова: динамічна модель, теорія стійкості, біфуркація, різницеве рівняння

Анотація

Ця робота присвячена динамічній інтерпретації базових положень кількісної теорії грошей. А саме, побудові моделей цінових змін на товарну продукцію при виконанні експортно-імпортної діяльності як у дискретному, так і у неперервному часі. При цьому використано цілу низку гіпотез, що визначають умови порушення рівноважних станів торговельного балансу за допомогою класичного макроекономічного рівняння Фішера. Наведено огляд наукових праць, який виділяє основні чинники для реалізації зовнішньоекономічної діяльності: валютні курси та девальвація. Аналіз розглянутих джерел свідчить про наявність проблеми стійкості спостерігаємих динамічних процесів в околі стану рівноваги, які мають традиційну назву умови Маршала-Лернера. Докладне вивчення критеріїв стійкості дискретної динамічної моделі с квадратичною нелінійністю демонструє значний багатовид траєкторій досліджуваного процесу. Такими, зокрема, є зростаюча або спадна аперіодична поведінка, коливальні процеси фіксованого періоду, біфуркації подвоєння періоду та хаотичні траєкторії. Зазначені границі розподілу різноманітних типів еволюційних змін у термінах еластичностей як важливих показників експортно-імпортних операцій. Для моделей динаміки ціноутворення у неперервному часі був виконаний докладний аналіз структурної нестійкості рівноважних станів. Виділено сідло-вузлову біфуркацію та не менш важливу біфуркацію Андронова-Хопфа, що пов’язана з утворенням навколо стану рівноваги граничного циклу. Доведено, що знайдений цикл є єдиним та стійким. Для дискретної моделі формування ціни виконано відповідні розрахунки для демонстрації різних видів еволюційної поведінки. Надана дискретна модель на базі рівняння Фішера може бути використана для якісного прогнозування (за траєкторіями) динаміки внутрішнього ціноутворення без застосування традиційної методології економетричного аналізу часових рядів. Для цієї моделі характерним є те, що вона зведена до єдиного комплексного параметра і це суттєво спрощує визначення відповідних типів динамічних режимів в околі рівноважних станів.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Бобровски Б. Введение в теорию динамических систем с дискретным временем. М.: Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика» 2006. 360с.

Василенко Ю. Моделювання імпорту в Україні товарів із країн – торгівельних партнерів (крім стран СНД та Балтії). Вісник Національного банку України. 2001. №6. С.34–38.

Великий Ю. М., Воронин А. В. Неустойчивость динамики цены в макроэкономическом уравнении Фишера. Бизнес-информ. 2005. №7-8. С. 61-65.

Воронин А. В. Циклы в задачах нелинейной макроэкономики. Х.: ИД «ИНЖЭК», 2006. 136с.

Воронин А. В., Гунько О. В. Хаос на рынке труда. Інфраструктура ринку. Вип.6. 2017. С.254-25.

Дербенцев В. Д., Кучеренко С. А. Моделювання впливу валютно-курсової політики на торговий баланс України. Моделювання та інформаційні системи в економіці: зб. наук. праць. Київ: КНЕУ, 2009. Вип.79. С.177-186.

Магницкий Н. А., Сидоров С. В. Новые методы хаотической динамики. М.: Едиториал УРСС, 2004. 320с.

Михайличенко С. Ю., Лук’янченко І. Г. Реальний ефективний обмінний курс гривні: економічний зміст, динаміка, моделі, застосування: Київ, КМАкадемія, 2000р. 200с.

Харенко К. М. Аналіз впливу обмінного курсу на торговий баланс України. Культура народів Причерноморья. 2013. №258. С. 90-92.

Шаповаленко Н. В. Оцінка впливу факторів доходу та відносних цін на зовнішньоторгівельні потоки. Економічний аналіз: зб. наук. праць. Тернопільський національний економічний університет, 2015. Т.19. №1. С.240-247.

Шевчук В. Платіжний баланс і макроекономічна рівновага в трансформаційних економіках: досвід України: Монографія. Львів, Каменяр, 2001р. 496с.

Шкрабаренко Ю. М. Специфіка дії умови Маршала-Лернера в контексті процесів транснаціоналізації світової економіки. Актуальні проблеми міжнародних відносин. Вип.122, 2014. С. 157–164.

Gonddfo G. Economic dynamic. Berlin and New York, Springer Verlag, 1996. Р.560.

Guckenheimer J., Holmes P. Nonlinear Oscillations, Dynamical Systems and Bifurcation of Vector Fields, Springer Verlog, 1983. Р.560.

Hassard B. D., Kazarinoff N. D. and Wan Y.-H. Theory and Application of The Hapf Bifurcation. Cambridge University Press: Cambridge, 1981. 286p.

Lerner Abba P. Factor Price in International Trade. Economika. Vol.19. February, 1952. Р. 11-40.

Mc. Kinnon R. Exchange Rate of Wage Change in International Adjustment Japan and China versus the United States. International Economics and Economical Policy. Vol. 2. 2005. P. 261-274.

Опубліковано
2021-06-29
Цитовано
Як цитувати
Воронін Анатолій Віталійович, & Железнякова Еліна Юріївна. (2021). Динаміка експортно-імпортної взаємодії. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (13), 60-69. https://doi.org/10.26565/2310-9513-2021-13-06