Механізм формування цілей підприємств у складі економічних конгломератів

  • Denys Mykhailyk Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій https://orcid.org/0000-0003-2425-0437
Ключові слова: конгломерат, інтегроване підприємство, ціль, цілепокладання, структура цілі, рефлексивне управління

Анотація

Дане дослідження вирішує проблему трансляції глобальних корпоративних цілей і цінностей на всі рівні організаційної ієрархії, яка є актуальною для економічних конгломератів, інтегрованих підприємств та багатьох інших суб’єктів економічної діяльності. Предметом дослідження є методи ефективного формування цілей економічних систем із багаторівневою організаційною структурою. Метою данного дослідження є синтез ефективного механізму формування цілей підприємств у складі економічних конгломератів, який забезпечує збереження ефективності цілепокладання на всіх рівнях організаційно-економічної структури. Методологічною основою дослідження є концепція «управління за цілями» та принципах S.M.A.R.T, які розширено та доповнено з метою забезпечення зв’язності цілей на різних рівнях корпоративної організаційної структури. В дослідженні також використовуються елементи методології рефлексивного управління та принципи системного підходу та системного аналізу. Для досягнення поставленої мети в статті запропоновано розширену структуру цілі, яку представлено через комбінацію параметрів, що задають результат, ресурси, час, ранг пріоритету, зв'язок з цілями і цінностями вищих рівнів. Підприємства та їх підсистеми у рамках корпоративної структури, запропоновано розглядати як однорідні елементи системи цілепокладання. Ці припущення дозволили розробити універсальний механізм формування цілей із використанням принципів рефлексивного управління. Такий механізм враховує вхідні цілі, цілі однорівневих структур, інтенцію та тиск на особу, що приймає рішення, наявні ресурси. Результати дослідження можуть бути використані для вдосконалення системи цілепокладання підприємств та організацій із складною організаційною структурою, а також їх об’єднань. Висновок: Реалізація механізмів формування цілей підсистем у складі системи підтримки прийняття рішень підвищить ефективність діяльності економічних суб’єктів, а також ефективність системи управління в цілому.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Robul Y. (2019) Dynamics of development of marketing systems, development of innovations and tasks of marketing policy. (Dynamika rozvytku marketynhovykh system rozvytok innovatsii i zavdannia marketynhovoi polityky.) Pidpryiemnytstvo ta innovatsii, 9, 43-48. https://doi.org/10.37320/2415-3583/9.6

Zienina-Bilichenko A. S. (2010) Implementation of the function of goal setting and development of enterprises in the management system (Realizatsiia funktsii tsilepokladannia i rozvytku pidpryiemstv v systemi upravlinnia). Efektyvna ekonomika, http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2010_9_16

Sarantis D., Charalabidis Y., Askounis D. (2011) A goal-driven management framework for electronic government transformation projects implementation. Government information quarterly, 28 (1), 117-128. https://doi.org/10.1016/j.giq.2009.10.006.

Chang J., Jiang J., Klein G., Wang E. (2019) Enterprise system programs: Goal setting and cooperation in the integration team. Information & Management, 56(6), 103-137. https://doi.org/10.1016/j.im.2018.12.005.

Zhmurov V.A. (2012) Great encyclopedia of psychiatry (Bol'shaya entsiklopediya po psikhiatrii). (2nd ed.). Elista: Dzhangar.

Hjelle L., Ziegler D. (2009) Glossary to Personality Theories. (3rd ed.). SPb: Piter

Leibyn V. (2010) Dictionary of psychoanalysis (Slovar-spravochnik po psihoanalizu). Мoscow: AST

Kenrick, D. T., Neuberg, S. L., & Cialdini, R. B. (2010). Social psychology: Goals in interaction (5th ed.). Boston, MA: Allyn & Bacon.

Kondratev M. Yu. Ylyn V. A. (2007) Alphabet of social psychologist-practitioner (Azbuka socialnogo psihologa-praktika). Мoscow: PER SE.

Ancupov A.Ya., Shipilov A.I. (2010) Dictionary of conflictology (Slovar konfliktologa). (3rd ed.) Мoscow: EKSMO.

Goal (n.d). in Wikipedia. http://ru.wikipedia.org/wiki/Цель.

Bossidy, L.; Charan, R. (2002). Execution: The Discipline of Getting Things Done. Мoscow: Albina Publisher.

Andersen E. S., Grude K. V., Haug T. (2009) Goal directed project management: effective techniques and strategies (4th ed.) London: Kogan Page Publishers

Sereda H. (2018) Experience of universities in the field of implementation of KPI-indicators to achieve strategic goals. (Dosvid universytetiv v oblasti vprovadzhennia kpi-pokaznykiv dosiahnennia stratehichnykh tsilei). Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia, 4 (32), 86-99. https://doi.org/10.31558/2307-2318.2018.4.9

Lysenko Yu.H. Mints O.Yu. (2017) Modeling of innovative intelligent decision-making systems in economics (Modeliuvannia innovatsiinykh intelektualnykh system pryiniattia rishen v ekonomitsi). Neuro-fuzzy modeling technologies in economy, 6, 90-141. https://doi.org/10.33111/nfmte.2017.090

Опубліковано
2020-12-28
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Mykhailyk, D. (2020). Механізм формування цілей підприємств у складі економічних конгломератів. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (12), 155-161. https://doi.org/10.26565/2310-9513-2020-12-16