Державне регулювання розвитку туристичної діяльності в Туреччині: досвід для України

  • Svitlana Iurchenko Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна м. Свободи, 6, м. Харків, Україна, 61022 https://orcid.org/0000-0002-3709-4317
  • Pоlіnа Bаtrак Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна м. Свободи, 6, м. Харків, Україна, 61022 https://orcid.org/0000-0002-7902-3963
Ключові слова: туристична діяльність; державне регулювання туризму; зарубіжний туристичний досвід; індустрія туризму; туристична політика; стратегія розвитку туризму

Анотація

На світовій арені туристичних послуг Туреччина має високий рівень конкурентоспроможності та передумови для виходу на лідируючі позиції у цій сфері. Це є результатом ефективної туристичної політики держави, яка забезпечує стале функціонування організованого національного ринку туристичної індустрії. Тому аналіз досвіду державного регулювання туристичної сфери країни на прикладі Турецької Республіки є актуальним і може сприяти подоланню недоліків та розвитку сильних та унікальних сторін туристичного національного ринку.

Предметом дослідження в статті є державне регулювання туризму Туреччини, яке може бути прикладом для розвитку туризму України. Мета полягає в аналізі досвіду державного регулювання туристичної діяльності у Туреччині, розробці пропозицій щодо покращення політики державного управління туризмом в Україні. Завдання: дослідження розвитку туризму, державного регулювання в Туреччині та Україні; визначення можливостей впровадження на практиці вітчизняної туристичної діяльності досвіду Турецької Республіки. Використовуються загальнонаукові методи: системний аналіз – для визначення особливостей державного регулювання в Туреччині та Україні; порівняльний аналіз – для характеристики рекреаційних ресурсів, туристичної інфраструктури; статистичний – для аналізу динаміки, закономірностей розвитку туризму в Туреччині та Україні.

Отримано такі результати: на основі проведеного аналізу виявлено проблемні аспекти та пріоритетні напрями реорганізації механізму державного регулювання туризму в Україні на прикладі Туреччини. Висновки: досвід державного регулювання туристичної діяльності в Туреччині доцільно використовувати у якості рекомендацій для визначення модернізованої стратегії Україні на світовому туристичному ринку.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Державна служба статистики України. Офіційний сайт. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/(дата звернення: 09.10. 2017)
Жадько К.В. Понятійне визначення механізмів державного управління міжнародним туризмом // Держава та регіони. Сер. «Державне управління». – 2008. – №3. – С. 72–76.
Іщенко О.І. Напрями удосконалення організації туристичної діяльності (на прикладі досвіду Туреччини): [Електронний ресурс] // Географія та туризм. – 2014. – Випуск 28. – С.118–125. – Режим доступу: http://tourlib.net/statti_ukr/ischenko.htm. (дата звернення: 09.10. 2017)
Кифяк В.Ф. Розвиток медичного туризму в регіонах України : [Електронний ресурс] // Вісник Університету банківської справи Національного банку України, Київ. – 2013. – №1. – С.30–33. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VUbsNbU_2013_1_8 (дата звернення: 15.11. 2017).
Медицинскому туризму Турции не хватает рекламы: [Електронний ресурс] // Новости Турции. 2017. – Режим доступу: http://www.tourvest.ru/news/3126.html. (дата звернення: 15.11. 2017).
Мировой Атлас Данных: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://knoema.ru/ATLAS(дата звернення: 15.11. 2017)
Особливості формування та реалізації туристичної політики держави: міжнародний, національний, регіональний досвід: монографія / кол. авт., за ред. А.Ю. Парфіненка. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 280 с.
Поради щодо тенденцій туризму Туреччини в 2018 році: [Електронний ресурс] // Туристичний журнал. 2017. – Режим доступу: https://www.turizmgunlugu.com/2017/11/13/2018-turizm-trendleri-icin-tuyolar/(дата звернення: 22.11. 2017).
Світова круїзна індустрія Royal Caribbean виключає круїзи з портів Туреччини: [Електронний ресурс] // Новини Турецької Республіки. – Режим доступу: https://www.portspb.ru/Arhiv/news30/postid/own_news/4657?tempage=vis_index,vis_index (дата звернення: 19.12. 2017).
Сідоров М. В., Юрченко О. Є., Юрченко С. О. Україна на світовому ринку туристичних послуг: сучасний стан та перспективи розвитку: монографія. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 256 с.
Соседи по морю: от Стамбула до Трабзона // Новости Турции. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ports.com.ua/articles/sosedi-po-moryu-ot-stambula-do-trabzona(дата звернення: 21.12. 2017).
Статистика Турции: [Електронний ресурс] // Европейская библиотека ВТО. – Режим доступу : https://www.e-unwto.org/doi/abs/10.5555/unwtotfb0792250120122016201709 (дата звернення: 23.11. 2017).
Туреччина буде платити за туристів і міняти закони. Офіційний веб-сайт. Новини Туреччини. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://news.turizm.ru/turkey/54357/ (дата звернення: 25.12. 2017).
Центр всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Офіційний веб-сайт. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:: http://whc.unesco.org/en/list (дата звернення: 25.12. 2017).
Шаров О.М. Питання стратегії залучення прямих іноземних інвестицій у контексті дотримання інтересів економічної безпеки держави // Стратегічні пріоритети. – 2015. – № 1. – С. 41–50. URL: http://sp.niss.gov.ua/content/articles/files/8-1436778859.pdf(дата звернення: 11.12. 2017).
Юрченко С., Юрченко О. Туреччина як напрям виїзного туризму: сучасні реалії та перспективи розвитку // Вісник Львівського університету. Випуск 34. – 2014. – С. 178–185.
Юрченко С. О.,Юрченко О. Є. Міжнародний туризм: навчальний посібник [для студентів спеціальностей «Туризмознавство», «Міжнародні економічні відносини»]. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 328 с.
Koroglu A.«The Politics of tourism in Turkey: 1963 to 1995» (1997). Thesis. Rochester Institute of Technology. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://scholarworks.rit.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=8506&context=theses (дата звернення: 21.12. 2017).
The Travel & Tourism Competitiveness Report 2017. Paving the way for a more sustainable and inclusive future. URL:http://www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_2017_web_0401.pdf(дата звернення: 21.12. 2017).
UNWTO Tourism Highlights, 2017 Edition. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tourlib.net/wto/WTO_highlights_2017.pdf (дата звернення: 20.12. 2017).
Welcome Turkey: Invest in Turkey. Офіційний веб-сайт. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:: http://www.invest.gov.tr/en-US/Pages/Home.aspx (дата звернення: 21.12. 2017).
Опубліковано
2019-02-08