Інтегральне оцінювання рівня та динаміки аграрного потенціалу Хмельницької області

  • Pavlo Hryhoruk Хмельницький національний університет вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, Україна, 29016 https://orcid.org/0000-0002-2732-5038
  • Andrii Makarov Хмельницький національний університет вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, Україна, 29016 https://orcid.org/0000-0002-4814-0630
Ключові слова: аграрний потенціал, комплексний показник, інтегральне оцінювання

Анотація

Управління сільськогосподарським виробництвом в умовах ринку вимагає постійного удосконалення підходів і методів щодо вирішення цього завдання. Стратегічне і тактичне планування стає невід’ємним елементом ефективного управління ринковим господарством і заслуговує особливої уваги. Прийняття обґрунтованих управлінських рішень в аграрному секторі потребує визначення комплексної кількісної оцінки потенціалу, що сприятиме визначенню перспективних цілей, виробленню раціональної стратегії їх досягнення. Наведене завдання може бути вирішене шляхом застосування інструментарію економіко-математичного моделювання, зокрема методології інтегрального оцінювання. Предметом дослідження в статті є інструментарій комплексного оцінювання аграрного потенціалу. Метою статті є розрахунок та визначення  рівня аграрного потенціалу Хмельницької області, аналіз його динаміки та виявлення тенденції у його зміні. Використовуються загальнонаукові методи: системний аналіз - для визначення складових аграрного потенціалу; статистичний аналіз – для аналізу динаміки складових аграрного потенціалу; інтегрального показника – для визначення рівня  аграрного потенціалу; зіставлення – для оцінювання ефективності  використання потенціалу. Отримано такі результати: здійснено оцінювання аграрного потенціалу Хмельницької області за період з 2012 по 2016 рр.; проаналізовано тенденції зміни його складових; досліджена результативність його використання; з’ясовано, що здебільшого діяльність аграрного сектору забезпечувалася шляхом ефективного використання ресурсів. Висновки: обчислені оцінки аграрного потенціалу та тенденції його зміни пропонується урахувати  органами державного управління Хмельницької області при розробці стратегій соціально-економічного розвитку.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Аграрний сектор економіки України (стан і перспективи розвитку) / [М. В. Присяжнюк, М. В. Зубець, П. Т. Саблук та ін. ]; [за ред. М. В. Присяжнюка, М. В. Зубця, П. Т. Саблука та ін.]. – К. : ННЦ ІАЕ, 2011. – 1008 с.

Аграрний сектор України: тенденції, суб’єкти, перспективи реформування [Електронний ресурс] / [А. Єрмолаєв, І. Клименко, В. Ємець, С. Таран]. – Режим доступу : http://newukraineinstitute.org/media/news/549/file/Agro %202015.pdf

Агропродовольчий розвиток України в контексті забезпечення продовольчої безпеки : [монографія] / [О. В.Шубравська, Л. В. Молдаван, Б. Й. Пасхавер та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук О. В.Шубравської ; Нац. акад. наук України, ДУ «Ін-т економіки та прогнозування НАН України». – Київ : Ін-т економіки та прогнозування НАН України, 2014. – 455 с.

Бабенко В. О. Концепція економіко-математичного моделювання в управлінні інноваційними процесами переробних підприємств АПК / В. О. Бабенко // Бізнес Інформ. – 2014. – № 11. – C. 130 – 133.

Багорка М.О. Особливості оцінки маркетингового потенціалу аграрних підприємств / М. О. Багорка, І. А. Білоткач // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. – 2015. – № 4. – С. 132 –136.

Березін О.В. Економічний потенціал аграрних підприємств: механізми формування та розвитку / О. В. Березін, О. Д. Плотник. – Полтава : Інтер Графіка, 2012. – 221 c.

Васильєва Н. К. Моделювання розвитку аграрних підприємств регіонального кластера сільського господарства / Н. К. Васильєва // Агросвіт. – 2012. – № 8. – С. 11 – 14.

Головне управління статистики у Хмельницькій області [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://statbrd.ic.km.ua/ukr/index.htm

Григоренко Я.О. Оцінка регіональних особливостей аграрного потенціалу України в системі забезпечення економічної безпеки держави / Я. О. Григоренко // Стратегічні пріоритети. – 2017. – № 2. – С. 137 – 147.

Григоренко Я.О. Науково-методичні засади комплексного оцінювання аграрного потенціалу регіонів України для забезпечення її економічної безпеки / Я. О. Григоренко // Агросвіт. – 2017. – № 11. – С. 70 – 76.

Григорук П.М. Методологічні засади побудови інтегрального показника / П.М. Григорук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – № 2. – Т. 2. – С. 81 – 85.

Григорук П.М. Підхід до інтегрального оцінювання інноваційного потенціалу підприємств переробної галузі АПК [Електронний ресурс] / П.М. Григорук // Економіка: реалії часу. – 2015. – № 1 (17). – С. 214 – 219.

Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.

Залізко В.Д. Економічний потенціал сільських територій: генезис, структура, властивості, пріоритети зміцнення/ В.Д. Залізко // Економіка України. – 2014. – №4. – С. 73 – 82.

Мариненко В.О. Вплив природних ресурсів України на сталий розвиток / В. О. Мариненко // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія: Управління. – 2014. – Вип. 3. –С. 101 – 108.

Міщенко Н.М. Поняття ресурсного потенціалу підприємства та проблеми його оцінки /Н.М. Міщенко// Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. – Вип. 17.2. – 2007. – С. 189 –192.

Навроцький С.А. Комплексна оцінка ефективності розвитку аграрного сектору України з урахуванням впливу державного фінансування / С. А. Навроцький, О. М. Палюх // Економічний часопис-ХХІ. – 2015. – № 3-4(1). – С. 88 – 92.

Пласконь С.А. Математичне моделювання процесу функціонування аграрних формувань / С. А. Пласконь, Г. І. Кармелюк, Г. В. Сенів // Економічний аналіз: зб. наук. Праць. – 2016. – Т.26, № 1. – С. 156 – 162.

Россоха В. В. Економічний потенціал землі та проблеми його визначення в ринкових умовах господарювання / В. В. Россоха // Економіка АПК. – 2009. – № 3. – С. 107 – 108.

Черевик Н.В. Проблеми та перспективи розвитку АПК / Н. В.Черевик М. В. Вітченко, А. О. Титаренко // Вісник ЖДТУ. – 2008. – Вип. № 4 (46). – С. 235 – 245.

Babenko V. O. Modeling of factors influencing innovation activities of agricultural enterprises of Ukraine / V. O. Babenko // Scientific Bulletin of Polissia. – 2017. – № 1 (9), p. 2. – P. 115-121. DOI: 10.25140/2410-9576-2017-2-2(10)

Опубліковано
2019-02-08
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Hryhoruk, P., & Makarov, A. (2019). Інтегральне оцінювання рівня та динаміки аграрного потенціалу Хмельницької області. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (8), 115-125. https://doi.org/10.26565/2310-9513-2018-8-13