Діяльність агрохолдингів на світовому ринку сільськогосподарської продукції в контексті глобалізації

  • Vitalina Babenko Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна м. Свободи, 6, м. Харків, Україна, 61022 http://orcid.org/0000-0002-4816-4579
  • Vadim Sidorov Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна м. Свободи, 6, м. Харків, Україна, 61022 https://orcid.org/0000-0002-5655-2221
  • Ruslan Savin Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна м. Свободи, 6, м. Харків, Україна, 61022 https://orcid.org/0000-0003-4634-0660
Ключові слова: агрохолдинг, світове господарство, агропромислове виробництво, сільськогосподарська продукція, фактори розвитку, регресійна модель

Анотація

Сучасні процеси реформування агропромислового комплексу України в умовах глобалізації світових економічних процесів на сільськогосподарському ринку вимагають від вітчизняних агрохолдингів поліпшення і раціонального управління їх виробничої діяльності. Тому питання дослідження тенденцій розвитку агрохолдингів та інших агроформувань у сучасних соціально-економічних умовах є актуальними. Для вивчення механізму їх розвитку побудовано моделі взаємозв'язку між компонентами виробництва основних видів продукції агрохолдингів та наявністю сільськогосподарської сировини. Основними підходами є багатомірне регресійне моделювання залежності виробництва агрохолдингів від компонентів сільськогосподарського виробництва. Предметом дослідження є розвиток агрохолдингів. Метою дослідження є вивчення тенденцій розвитку агрохолдингів та інших агроформувань у сучасних соціально-економічних умовах. Завданням є дослідження динаміки розвитку агрохолдингів України з точки зору її компонентів в умовах глобалізації світових економічних процесів на ринку сільськогосподарської продукції. Для дослідження використано загальні наукові методи: системний аналіз для визначення особливостей розвитку агропромислового виробництва в Україні; регресійний аналіз для розрахунку залежності виробництва сільськогосподарських господарств від компонентів сільськогосподарського виробництва. Отримано наступні результати: на основі аналізу динаміки змін основних показників вітчизняного сільськогосподарського виробництва було отримано аналітичну взаємозалежність основних факторів впливу на розвиток агрохолдингів. Висновки: розраховано багатомірна регресійна модель залежності виробництва агрохолдингів від компонентів сільськогосподарського виробництва; отримані результати доцільно використовувати у зовнішньоекономічній діяльності в якості рекомендацій для визначення стратегії України на світовому ринку сільськогосподарської продукції.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бабенко В.О. Управління інноваційними процесами переробних підприємств АПК (математичне моделювання та інформаційні технології) : моногр. / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Х. : ХНАУ, Х. – Мачулин, 2014. − 380 с.

Science and Technology [Електроннийресурс] / U. S. Department of State. – Режим доступу: http://www.state.gov.

Про проведення парламентських слухань на тему: «Економічна політика України: актуальні питання»: Постанова Верховної Ради України № 1615-IVвід 18.03.2004 // Відомості Верховної Ради України. – Офіц. вид. – 2004. – № 24. – С. 340.

Про схвалення Концепції Державної цільової економічної програми впровадження в агропромисловому комплексі новітніх технологій виробництва сільськогосподарської продукції на період до 2016 року: розпорядження Кабінету Міністрів України № 1650 від 23 грудня 2009 р. // Офіц. вісн. України. – Офіц. вид. – 2010. – № 1 – Ст. 40.

Статистическая информация. Промышленность. Производство основных видов промышленной продукции за 2003 – 2013 гг. [Електронный ресурс] / Госуд. служба статистики Украины.  Режим доступа: http://www.ukrstat.gov.ua.

Україна у цифрах: Статистичний збірник / за ред. Осауленка О. Г. Державна служба статистики України. – К.: ТОВ Вид-во «Консультант», 2014. – 240 с.

Бабенко В. А. Аспекты управления инновационными технологиями в сфере переработки продукции сельскохозяйственного производства / Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. «Інноваційні технології в харчовій промисловості та ресторанному господарстві» (Харків, 14 – 16 листоп. 2012 р.) / редкол. : О. І. Черевко [та ін.] ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Х., 2012. – С. 141 – 144.

Бабенко В. А. Формирование динамической модели многокритериальной оптимизации управления инновационными процессами перерабатывающих предприятий АПК // Бизнес Информ. – 2013. – № 7. – C. 85 – 88.

Про основи національної безпеки України: Закон України від 19.06.2003 № 964-IV // Голос України. – 2003. – № 134.

Про прийняття за основу проекту Закону України про продовольчу безпеку України: Постанова Верховної Ради України № 3498-VIвід 14.06.2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/ zweb_n/webproc4_2?pf3516=8370-1&skl=7.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 9 грудня 2005 року «Про стан агропромислового комплексу та заходи щодо забезпечення продовольчої безпеки України»: Указ Президента України № 1867/2005 від 28.12.2005// Уряд. кур'єр. – Офіц. вид. – 2006. – № 11.

Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року: Закон України від 18.10.2005 № 2982-IV// Голос України. – 2005. – № 217.

Договір про заснування ЄС: Директива 2003/30/ЄС: [Електронний ресурс] / Офіційний вісник Європейських співтовариств. – 17.05.2003. – Режим доступу: http://www.sdla.gov.ua:8080/control/uk.

Про затвердження плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку “Україна-2020” у 2015 році від 04.03.2015 № 213-р Електронний ресурс Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/213-2015-р/ed20150304.

Babenko V., Alisejko E., Kochuyeva Z. The task of minimax adaptive management of innovative processes at an enterprise with risk assessment // Innovative technologies and scientific solutions for industries, 2017. – No. 1 (1). – P. 6-13. DOI: https://doi.org/10.30837/2522-9818.2017.1.006

Аграрный сектор Украины: инвестиционная привлекательность, не смотря на несовершенное регулирование [Електронный ресурс] / IFC (Международная финансовая корпорация) // АПК-информ. – 2013. – Режим доступа: www.apk-inform.com.

Бабенко В.О. Проблемні аспекти інноваційної діяльності України на світовому ринку сільськогосподарської продукції // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». Вип. 6, ч.1. – 2016. – 177 с. – C. 26 – 29.

Агровыпуск агрохолдинга «Хармелия» [Електронный ресурс] / Агрохолдинг «Хармелия». – 2013, 4 окт. – Режим доступа: http://www.harmelia.com.

Україна у цифрах: Статистичний збірник / за ред. Осауленка О. Г. Державна служба статистики України. – К.: ТОВ Вид-во «Консультант», 2014. – 240 с.

Babenko V.A. Modelling of factors affecting innovational agricultural activity of enterprises AIC in Ukraine // Scientific bulletin of Polissia. – 2017. – № 1 (9), р. 2. – Р. 115-121. DOI: 10.25140/2410-9576-2017-2-2(10)

Sidorov V., Babenko V., Bondarenko M. Researching factors of innovative activities of agrarian business of Ukraine under globalization of the world economy // Innovative technologies and scientific solutions for industries, 2017. – No. 2 (2). – P. 70-76. DOI: https://doi.org/10.30837/2522-9818.2017.2.070

Опубліковано
2019-02-08
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Babenko, V., Sidorov, V., & Savin, R. (2019). Діяльність агрохолдингів на світовому ринку сільськогосподарської продукції в контексті глобалізації. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (8), 101-106. https://doi.org/10.26565/2310-9513-2018-8-11