Activity of agroholdings in the world market of agricultural products in the context of globalization

Keywords: agroholding, world economy, agroindustrial production, agricultural products, developmental factors, regressive model

Abstract

Modern processes of reforming the agroindustrial complex of Ukraine in the conditions of globalization of world economic processes in the agricultural market requires from the domestic agroholdings the improvement and rational management of production activity. So the tendencies of development of agroholdings and other agroformations in modern socio-economic conditions are relevant. In order to study the mechanism of their development, models of interconnection between the components of production of the main types of products of agricultural holdings and the availability of agricultural raw materials are constructed. The main approaches are the multivariate regression modeling of the dependence of production of agricultural holdings on components of agricultural production. The subject of the study in the article is the development of the agroholdings. The goal is researching of the tendencies of development of agroholdings and other agroformations in modern socio-economic conditions. Objectives: research of dynamics of the development of agroholdings of Ukraine in terms of its components in the conditions of globalization of world economic processes in the market of agricultural products. Common scientific methods are used: system analysis for to determine the peculiarities of the development of the agro-industrial production in Ukraine; the regression analysis for calculating of the dependence of production of agricultural holdings on components of agricultural production. The following results: on the basis of the analysis of the dynamics of changes in the main indices of domestic agricultural production were obtained analytical interdependence of factors influencing on development of agroholdings. Conclusions: the multivariate regression model of the dependence of production of agricultural holdings on components of agricultural production is calculated; obtained researchings are expedient to use in foreign economic activity as recommendations for definition of the strategy of Ukraine on the world market of agricultural products.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Бабенко В.О. Управління інноваційними процесами переробних підприємств АПК (математичне моделювання та інформаційні технології) : моногр. / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Х. : ХНАУ, Х. – Мачулин, 2014. − 380 с.

Science and Technology [Електроннийресурс] / U. S. Department of State. – Режим доступу: http://www.state.gov.

Про проведення парламентських слухань на тему: «Економічна політика України: актуальні питання»: Постанова Верховної Ради України № 1615-IVвід 18.03.2004 // Відомості Верховної Ради України. – Офіц. вид. – 2004. – № 24. – С. 340.

Про схвалення Концепції Державної цільової економічної програми впровадження в агропромисловому комплексі новітніх технологій виробництва сільськогосподарської продукції на період до 2016 року: розпорядження Кабінету Міністрів України № 1650 від 23 грудня 2009 р. // Офіц. вісн. України. – Офіц. вид. – 2010. – № 1 – Ст. 40.

Статистическая информация. Промышленность. Производство основных видов промышленной продукции за 2003 – 2013 гг. [Електронный ресурс] / Госуд. служба статистики Украины.  Режим доступа: http://www.ukrstat.gov.ua.

Україна у цифрах: Статистичний збірник / за ред. Осауленка О. Г. Державна служба статистики України. – К.: ТОВ Вид-во «Консультант», 2014. – 240 с.

Бабенко В. А. Аспекты управления инновационными технологиями в сфере переработки продукции сельскохозяйственного производства / Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. «Інноваційні технології в харчовій промисловості та ресторанному господарстві» (Харків, 14 – 16 листоп. 2012 р.) / редкол. : О. І. Черевко [та ін.] ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Х., 2012. – С. 141 – 144.

Бабенко В. А. Формирование динамической модели многокритериальной оптимизации управления инновационными процессами перерабатывающих предприятий АПК // Бизнес Информ. – 2013. – № 7. – C. 85 – 88.

Про основи національної безпеки України: Закон України від 19.06.2003 № 964-IV // Голос України. – 2003. – № 134.

Про прийняття за основу проекту Закону України про продовольчу безпеку України: Постанова Верховної Ради України № 3498-VIвід 14.06.2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/ zweb_n/webproc4_2?pf3516=8370-1&skl=7.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 9 грудня 2005 року «Про стан агропромислового комплексу та заходи щодо забезпечення продовольчої безпеки України»: Указ Президента України № 1867/2005 від 28.12.2005// Уряд. кур'єр. – Офіц. вид. – 2006. – № 11.

Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року: Закон України від 18.10.2005 № 2982-IV// Голос України. – 2005. – № 217.

Договір про заснування ЄС: Директива 2003/30/ЄС: [Електронний ресурс] / Офіційний вісник Європейських співтовариств. – 17.05.2003. – Режим доступу: http://www.sdla.gov.ua:8080/control/uk.

Про затвердження плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку “Україна-2020” у 2015 році від 04.03.2015 № 213-р Електронний ресурс Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/213-2015-р/ed20150304.

Babenko V., Alisejko E., Kochuyeva Z. The task of minimax adaptive management of innovative processes at an enterprise with risk assessment // Innovative technologies and scientific solutions for industries, 2017. – No. 1 (1). – P. 6-13. DOI: https://doi.org/10.30837/2522-9818.2017.1.006

Аграрный сектор Украины: инвестиционная привлекательность, не смотря на несовершенное регулирование [Електронный ресурс] / IFC (Международная финансовая корпорация) // АПК-информ. – 2013. – Режим доступа: www.apk-inform.com.

Бабенко В.О. Проблемні аспекти інноваційної діяльності України на світовому ринку сільськогосподарської продукції // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». Вип. 6, ч.1. – 2016. – 177 с. – C. 26 – 29.

Агровыпуск агрохолдинга «Хармелия» [Електронный ресурс] / Агрохолдинг «Хармелия». – 2013, 4 окт. – Режим доступа: http://www.harmelia.com.

Україна у цифрах: Статистичний збірник / за ред. Осауленка О. Г. Державна служба статистики України. – К.: ТОВ Вид-во «Консультант», 2014. – 240 с.

Babenko V.A. Modelling of factors affecting innovational agricultural activity of enterprises AIC in Ukraine // Scientific bulletin of Polissia. – 2017. – № 1 (9), р. 2. – Р. 115-121. DOI: 10.25140/2410-9576-2017-2-2(10)

Sidorov V., Babenko V., Bondarenko M. Researching factors of innovative activities of agrarian business of Ukraine under globalization of the world economy // Innovative technologies and scientific solutions for industries, 2017. – No. 2 (2). – P. 70-76. DOI: https://doi.org/10.30837/2522-9818.2017.2.070

Published
2019-02-08
Cited
How to Cite
Babenko, V., Sidorov, V., & Savin, R. (2019). Activity of agroholdings in the world market of agricultural products in the context of globalization. The Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University. Series: International Relations. Economics. Country Studies. Tourism, (8), 101-106. https://doi.org/10.26565/2310-9513-2018-8-11