Динаміка мовних конфліктів у ХХI столітті

  • Hanna Panasenko Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна м. Свободи, 6, м. Харків, Україна, 61022 http://orcid.org/0000-0002-2945-583X
Ключові слова: мовний конфлікт, мовна політика, ідентичність, багатомовність, двомовність, самосвідомість, глобалізація

Анотація

Майже у першій чверті третього тисячоліття в багатьох країнах світу спостерігається прогресивна динаміка мовних конфліктів, які подекуди перетворюються на озброєний конфлікт. Звичайно ж, мовні конфлікти мають дуже давню історію, проте їхнє сьогодення ще яскравіше. В основі мовного конфлікту, як відомо, лежить мовна нерівність, яка характеризується статусом мови. Предметом дослідження є вплив глобалізаційних процесів ХХІ ст. на розвиток сучасних мовних конфліктів і можливості їх врегулювання. Метою роботи полягає в розкритті сутності сучасних мовних конфліктів, з’ясуванні їхніх особливостей; дослідженні динаміки мовних конфліктів у ХХІ столітті, можливого розвитку та окресленні шляхів їх вирішення. Завдання: проаналізувати динаміку мовних конфліктів ХХІ століття та визначити їхній можливий розвиток, окресливши способи вирішення сучасних мовних конфліктів. Використовуються загальнонаукові методи: аналізу, синтезу, гіпотетичний метод. Отримано такі результати: процес національного самоствердження, дотримання мовою та культурою своїх законних прав має розробляти та впроваджувати еліта країни. Цей процес повинен бути постійним і неухильним; все ж таки мовний конфлікт - це небажане явище в житті суспільства, яке є свого роду гальмом у вирішенні проблем суспільного життя людей будь-яких національностей. Тільки ненасильницький метод подолання мовних конфліктів призведе до гармонізації суспільства. Допомагати в цьому могла б лінгвоконфліктологія. Висновки: «погасити» і нейтралізувати мовні конфлікти може допомогти продумана мовна політика й узгоджені дії щодо примирення всіх ворогуючих сторін, пошуки консенсусу, а головне - справедливе визначення значущості конфліктуючих мов і вирівнювання можливостей реалізації у всіх сферах життя.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Ажнюк Б. Лінгвістичні аспекти глобалізації в Україні / Богдан Ажнюк // Мовні конфлікти і гармонізація суспільства : Матеріали наукової конференції : 28-25 травня 2001 року. – К. : Видавничо- поліграфічний центр «Київський університет», 2002. – С. 144–150.

Алпатов В.М. Языковая политика в современном мире / В.М. Алпатов //Научній діалог. – М., 2013. – №5(17): Филология. – С. 8–28.

Артемьева Е. Ю. Глобальный английский как фактор сохранения языкового плюрализма в международном сообществе / Е. Ю. Артемьева. ― Режим доступу до статті : http://www.unn.ru/pages/issues/vestnik/9999- 0200_West_MO_2003_1/35/pdf.

Бахтикиреева У. М. К вопросу о роли языка в национальных конфликтах. Языковая политика и языковые конфликты в современном мире. / У. М Бахтикиреева // – М., 2014. – С. 241–245.

Білоконенко Л. А. Проблематика конфліктології в сучасному мовознавстві // Філологічні студії. – 2010. – Вип. 4. URL: http://journal.kdpu.edu.ua/filstd/article/viewFile/718/659

Бух-Андерсон Т. Датский язык под угрозой исчезновения // 23.05. 2003 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://news.bbc.co.uk/hi/russian/life/newsid_2930000/2930994.stm

Воронцова Е. А. Проблема языкового и культурного общения в цивилизации XXI в. Образование и культура России в изменяющемся мире. Е. А. Воронцова // – Новосиб., 2007. – С. 61–64.

Елистратов В. С. Глобализация и национальный язык / В. С. Елистратов // Вестник Московского университета. – Серия 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация, 2004. – № 4. – С. 21–28.

Засыпкин В. П. Языковой конфликт в мигрантоемком регионе: постановка проблемы // Региональный конкурс «Урал: история, экономика, культура» – 2015. URL: http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/35587/1/iurp-2015-144-08.pdf

Ковальова Т. В. Мовні конфлікти як об'єкт державного регулювання / Т. В. Ковальова // Теорія та практика державного управління. – 2010. – Вип. 1. – С. 302–309.

Кондрашкина Е. А. Языковые конфликты и их последствия в современном мире / Е. А. Кондрашкина // Альманах современной науки и образования. Грамота. – Тамб., 2016. № 2. С. 65–68.

Лотман Ю. М. Культура и взрыв. – М.: Гнозис, 1992, 272 с.

Михальченко В. Ю. Языковой конфликт в полиэтническом государстве. Языковая политика и языковые конфликты в современном мире. / В. Ю. Михальченко // – М., 2014. – С. 210–213.

Мовне питання в різних країнах. Офіційний сайт української мови –http://ukrainskamova.com/publ/zagalni_dani/derzhavna_mova/movne_pitannja_v_riznikh_krajinakh/8-1-0-10

Пантелеева И. А. Глобалистическая картина мира : универсальный язык – миф или реальность? / Пантелеева И. А. // Інтелект. Особистість. Цивілізація : темат. зб. наук. пр. із соц.-філос. пробл. / голов. ред. О. О. Шубін. – Донецьк : Дон НУЕТ, 2007. – Вип. 5. – С. 118–125.

Пользователи интернета в мире // (обновление - 06.12.2017) – Сайт - http://www.bizhit.ru/index/polzovateli_interneta_v_mire/0-404

Саплін Ю. Мовні конфлікти і гармонізація суспільства /Ю.Саплін. Матеріали наук. конферен. 28-29 травн. 2001 р. — К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2002. — 222 с.

Третьякова В.С. Конфликт как феномен языка и речи // Известия Уральского государственного университета. – 2003. – № 27 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://proceedings.usu.ru/?base=mag/ 0027(03_14_2003)&xsln=showArticle.xslt&id= a16&doc=../contentjsp

Федоришин О. Б. Вплив глобалізації та світових інтеграційних процесів на мову хорватських мас-медіа / О. Б. Федоришин // Слов’янський збірник. – Одеса : Астропринт, 2008. – Вип. ХІІІ. – С. 156–165.

Coser L. A. The functions of social conflict. – Glencoe (Illinoіs), 1956.

Falters L. The Anthropology of the Nation - State. Chicago, 1968.

Pei M. One Language for the World / Mario Pei. – New York : Biblo and Tannen, 1968. – 291 p.

Stern, Paul C. and Daniel Druckman. International Conflict Resolution After the Cold War. Washington, DC: National Academy Press, 2000 – 644 с.

Опубліковано
2019-02-08
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Panasenko, H. (2019). Динаміка мовних конфліктів у ХХI столітті. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (8), 63-73. https://doi.org/10.26565/2310-9513-2018-8-06