Регулювання готельного бізнесу за допомогою інформаційних технологій

  • А. Перепелиця
Ключові слова: інформаційні технології, Інтернет-технології, готельній бізнес, Інтернет-бронювання, туристи, електронна комерція, туристичні послуги, web-сайт, Інтернет-ресурси, автоматизація, комп’ютерні мережі, економічна ефективність, маркетинг.

Анотація

У статті розглянуто вплив інформаційних технологій на управління готелем, оскільки він прямо пов’язаний з підвищенням ефективності роботи як окремо взятого менеджера, так і готелю в цілому,а також вплив на  конкуретноспроможність на сьогоднішньому ринку. Проаналізовано використання комп’ютерних мереж, Інтернету та інтернет-технологій, програмних продуктів наскрізної автоматизації всіх бізнес-процесів готелю, які на сьогодні є не просто питанням лідерства і створення конкурентних переваг, але й виживання на ринку в найближчому майбутньому. Зроблено висновок про необхідність застосування інформаційних технологій як інструменту регулювання бізнес-процесів готельного господарства.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Вишневська О. О. Туристичне країнознавство : підручник / О. О. Вишневська, А. Ю. Парфіненко, В. І. Сідоров. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 594 с.

Гладуняк Ю. В. Державне регулювання розвитку готельного господарства: проблеми та перспективи / Ю. В. Гладуняк // Наук. вісн. Нац. ун-ту держ. податкової служби України (економіка, право). – 2009. – № 3. – С. 29-36.

Козлова Т. «Лицо» сетевых отелей / Т. Козлова // Новости турбизнеса. – 2005. – № 22. – С. 23.

Мунін Г. Б. Управління сучасним готельним комплексом : навч. посіб. / Г. Б. Мунін, А. О. Змійов, Г. О. Зінов’єв, Є. В. Самарцев, О. О. Гаца; за ред. С. І. Дорогунцова. – К. : Ліра, 2005. – 156 с.

Нечаюк Л. І. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент : навч. посіб. / Л. І. Нечаюк, Н. О. Нечаюк. – К. : ЦУЛ, 2009. – 344 с.

Пуцентейло П. Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємництва : навч. посіб. / П. Р. Пуцентейло. – К. : ЦУЛ, 2007. – 344 с.

Рентч М. С. Преимущества брендирования отелей / М. С. Рентч // Гостиничный и ресторанный бизнес. – 2008. – № 3. – С. 48-50.

Цьохла С. Ю. Економічні основи курортної індустрії й перспективи розвитку / С. Ю. Цьохла // Учёные записки ТНУ им. В. И. Вернадского. Серия: Экономика. – 2008. – Т. 21 (60). – № 1. – С. 286-294.

Юр’єв А. П. Формування ціни та цінової політики на підприємствах туристичного бізнесу : монографія / А. П. Юр’єв, К. В. Єрмілова ; Донецький ін-т туристичного бізнесу. – Донецьк, 2004. – 200 с.

Офіційний сайт Всесвітньої туристичної організації [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.2.unwto.org/en

Офіційний сайт Державного агентства України з туризму та курортів [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.tourism.gov.ua/
Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/

Особливості формування та реалізації туристичної політики держави : міжнародний , національний, регіональний досвід : монографія / кол. авт., за ред. А. Ю. Парфіненка. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 280 с.
Номер
Розділ
Дослідження туризму та готельного господарства