Оцінка економічної ефективності інвестицій у готельний бізнес

  • Н. Данько
  • В. Новікова
Ключові слова: готельний бізнес, економічна ефективність інвестицій у готельний бізнес, методика UNIDO.

Анотація

Готельний бізнес в умовах розвитку туристичної галузі стає привабливим для інвестування. Але, ефективність інвестицій повинна бути основним критерієм розробки концепції інвестиційної діяльності. На основі прогнозів очікуваної кількості прибуттів міжнародних туристів в Україну можна зробити висновок, що падіння цього показника в Україні закінчилося, і можна очікувати зростання кількості прибуттів міжнародних туристів, і, як наслідок, зростання попиту на послуги готельних підприємств. Тому питання економічної оцінки ефективності інвестицій у готельний бізнес стає актуальним.

Авторами проаналізовано можливі форми інвестування у готельний бізнес та зроблено висновок, що найбільш прийнятними для українських реалій є управління, придбання франшизи, прямі інвестиції у будівництво.

Авторами запропоновано механізм оцінки економічної ефективності інвестицій у готельний бізнес, який містить п’ять етапів, серед яких: аналіз та вибір форми інвестування у готельний бізнес; розробка альтернативних варіантів інвестиційних проектів на базі прогнозу майбутніх фінансових результатів та джерел; оцінка економічної ефективності альтернативних варіантів інвестиційних проектів на базі методики UNIDO; оцінка ризиків варіантів інвестиційних проектів за допомогою методики аналізу чутливості реагування; аналіз та вибір найбільш ефективного варіанта інвестиційного проекту серед альтернатив.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Баюра Д. Международные стандарты оценки : методика ЮНИДО / Д. Баюра // Укр. инвестиционная газета. – 2001. – №49. – С. 15.

Бланк И. А. Управление инвестициями предприятия / И. А. Бланк. – К. : Ника-Центр : Эльга, 2003. – 480 с.

Беренс В. Руководство по оценке эффективности инвестиций : пер. с англ. – 2-е изд. перераб. и доп. / В. Беренс, П. М. Хавранек. – М. : Интерэкспорт : ИНФРА-М, 1995. – 528 с.

Данько Н. И. Оценка чувствительности инвестиционных проектов к изменению факторов внешней среды / Н. И. Данько, Е. И. Решетняк // Проблемы экономики. – 2009. – №3. – С. 72-75.

Карсекін В. І. Інвестиційна політика : проблеми теорії і практики готельного бізнесу : монографія / В.І. Карсекін, Л.А. Бовш. – Харків : ХДУХТ, 2010. – 518 с.

Липсиц И. В. Экономический анализ реальных инвестиций : учебн. пособие / И. В. Липсиц, В. В. Коссов. – М. : Экономистъ, 2004. – 347 с.

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності// Державна служба статистики – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua

Ткаченко Т. І. Економіка готельного господарства і туризму : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Т. І. Ткаченко, С. П. Гаврилюк. – К. : КНТУ, 2005. – С. 179.

Travel&Tourizm Economic impact 2016 Ukraine [Electronic recourse] – Way of access : – httр://www.wttc.org

UNWTO Tourism Highlights, 2016 Edition, 2015[Electronic recourse]. – Way of access : – httр://www.mkt.unwto.org/publication/unwto-tourism-highlights-2016-edition

Особливості формування та реалізації туристичної політики держави : міжнародний, національний, регіональний досвід : монографія / кол. авт., за ред. А. Ю. Парфіненка, В. І. Сідорова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 280 с.
Номер
Розділ
Дослідження туризму та готельного господарства