Формування системи забезпечення безпеки послуг як інструмент підвищення конкурентоспроможності готельного підприємства

  • О. Більовська
Ключові слова: конкурентоспроможність готельних підприємств, система забезпечення безпеки, безпека готелів.

Анотація

підвищення конкурентоспроможності готельного підприємства. В сучасних умовах нестабільної економічної і політичної ситуації в Україні на ринку готельних послуг загострюється конкуренція. Пошук напрямків підвищення конкурентоспроможності може бути розглянутий в аспекті підвищення безпеки готельних послуг.

Актуальність даного дослідження обумовлюється тим, що гарантія високого ступеня захищеності готелів є найважливішою складовою частиною готельного сервісу, що особливо важливо в сучасних умовах. Забезпечення безпеки послуг в готелі повинно бути комплексним, будучи відображенням реальних взаємозалежностей, які виникають в такій складній за структурою, завданням та інструментарієм організації.

Метою статті є дослідження основних чинників, що впливають на формування системи забезпечення безпеки послуг готельних підприємств з ціллю підвищення їх конкурентоспроможності.

У роботі представлено дослідження, спрямоване на оцінку проблем і рівня організації системи безпеки у готелях Харкова, – опитування клієнтів готелю з метою оцінки їх становлення до системи безпеки в готельному бізнесі та готовності доплачувати за підвищення якості системи безпеки; опитування персоналу готелю з точки зору їх оцінки рівня системи безпеки готелю і готовності пройти додаткове навчання, спрямоване на забезпечення зростання безпеки, у зв'язку з введенням нових технічних засобів і додаткового контролю; опитування експертів, які оцінювали систему безпеки готелю в цілому.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Єрмошенко М. М. Фінансова складова економічної безпеки : держава і підприємництво : монографія / М. М. Єрмошенко, К. С. Горячева. – К. : НАУ, 2010.– 232 с.

Котлер Ф. Маркетинг. Гостеприимство и туризм / Ф. Котлер, Дж. Боуэн, Дж. Майкенз.; Пер. с англ. под ред. Р. Б. Ноздревой. – М. : ЮНИТИ, 1998. – 787 с.

Леонт’єва Ю. Ю. Дослідження можливостей використання існуючих методів оцінки конкурентоспроможності для готельних підприємств / Ю. Ю. Леонт’єва, К. А. Рудакова // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; відп. ред. В. М. Бабаєв. — Харків : ХНАМГ, 2012. – №102. – С. 499-503.

Леонтьева Ю. Ю. Классификация и оценка рисков гостиничного предприятия / Ю. Ю. Леонтьева // Современные направления теоретических и прикладных исследований 2011 : тезисы докл. междунар. науч.-практ. конф., 2011 г. – Одесса, 2011. – С. 74–80.

Муллагалиев А. Р. Особенности конкуренции на рынке гостиничных услуг /А. Р. Муллагалиев // Российское предпринимательство. – 2010. – № 10. – С.140–145.

Подлепіна П. О. Конкурентоспроможність як чинник підвищення ефективності функціонування готельних підприємств / П. О. Подлепіна // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – 2013. – №1042. – С.128–131.

Рібун М. В. Безпека підприємств готельного бізнесу як об’єкт теоретичного дослідження / М. В. Рібун [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://journal.lvduvs.edu.ua/visnyky/nvse/01_2013/13rmvotd.pdf

Рекомендации по обеспечению комплексной безопасности при строительстве и реконструкции объектов гостиничного хозяйства [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.stroimhotel.ru/files/pdf/projection/02.pdf

Стельмащук Н. А. Управління економічною безпекою розвитку підприємства / Н. А. Стельмащук // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 3. – С. 68–74.
Номер
Розділ
Дослідження туризму та готельного господарства