Оцінювання технологічного лідерства національної економіки: порівняльний аналіз методичних підходів

  • А. Таран
Ключові слова: технологічне лідерство, методичні підходи, оцінка рівня технологічного розвитку країн, рейтингове оцінювання.

Анотація

У роботі проведено порівняльний аналіз існуючих методичних підходів до оцінки складових технологічного розвитку країн в сучасних умовах розвитку. Основною проблемою методик, які існують, є необхідність раціонального вибору з усієї маси можливих індикаторів тільки найбільш значущих, інформативних детермінант для комплексного дослідження сутності технологічного лідерства та можливості їх практичного застосування.

Порівняльний аналіз переваг і недоліків методик оцінки рівня технологічного розвитку різних країн з метою визначення міжнародного лідера проведено в розрізі таких критеріїв, як доступність та об'єктивність вихідної інформації; адекватність методики і простота розрахунків; наочність представлення результатів; глибина аналізу; можливість застосування до дослідження рівня технологічного лідерства національної економіки.

Запропонована послідовність побудови багатофакторної (інтегральної) моделі оцінювання рівня технологічного розвитку країни є дієвою в плані надання можливості врахування багатьох чинників, що впливають на процеси технологічного розвитку окремих країн в умовах глобалізації, і допоможе сформувати адекватну рейтингову оцінку з метою визначення лідера в даній сфері діяльності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Kao J. Innovation Nation: How America is Losing Its Innovation Edge, Why It Matters, And What We Can Do To Get It Back. – N.Y. : Free Press, 2007. – 306 p.

The Global Agenda Web version [Eлeктpонний peсуpс]. – Peжим доступу : http://reports.weforum.org/outlook-global-agenda-2015/top-10-trends-of-2015/

The Global Competitiveness Report 2015–2016 [Eлeктpонний peсуpс]. – Peжим доступу : http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/

Амосенок Э. П. Интегральная оценка инновационного потенциала регионов России / Э. П. Амосенок, В. А. Бажанов // Регион: экономика и социология. – 2006. – № 2. – С. 134–145.

Біловодська О. А. Аналіз та оцінка інноваційного потенціалу регіону як основа підвищення його конкурентоспроможності / О. А. Біловодська, О. Ф. Грищенко // Механізм регулювання економіки. – 2008. – № 4 (том 2). – С. 195–203.

Вовк В. А. Оцінка рівня технологічного розвитку економік країн світу / В. А. Вовк // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2011. – № 35. – С. 239–243.

Гаспарян О. Т. Индексы развития стран мира. / О. Т. Гаспарян, Р. У. Камалова, Е. А. Кочешкова и др. – М. : Издательский дом Высшей школы экономики, 2014. – 247 с.

Глобальний конкурентний простір : монографія / О. Г. Білорус та ін. Кер. авт. кол. і наук. ред. О. Г. Білорус. – К. : КНЕУ, 2007. – 680 с.

Задумкин К. А. Методика сравнительной оценки научно-технического потенциала региона / К. А. Задумкин, И. А. Кондаков // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2010. – № 2 (12). – С. 86-100.

Кортов С. В. Анализ инновационного развития территории на базе эволюционного подхода / С. В. Кортов // Инновации. – 2004. – № 6. – С. 18–29.

Лазарев А. Н. Методы и модели страновых сопоставлений и проблема определения уровня конкурентоспособности и информационного развития стран в условиях глобализации / А. Н. Лазарев // Вестник РЭА им. Г. В. Плеханова, 2009. – №1 (25). – С. 41–50.

Тpофимова В. В. Стpатeгія тeхнологічного лідepства США та мeханізми його досягнeння / В. В. Тpофимова [Eлeктpонний peсуpс]. – Peжим доступу : http://ukrmodno.com.ua/health/trofimova-v-v-strategiya-tehnologichnogo-liderstva-ssha-ta-meh/main.html

Штерцер Т. А. Эмпирический анализ факторов инновационной активности в субъектах РФ / Т. А. Штерцер // Вестник НГУ. – 2005. – Т. 5. – Вып. 2. – С. 100-109.
Номер
Розділ
Економіка