The problem of utilization of felling leaves of cities and wastes of animal-farming farm and ways of its solutions

  • С. П. Сонько Uman National University of Horticulture
  • Т. М. Пушкарьова-Безділь Uman National University of Horticulture
  • І. П. Суханова Uman National University of Horticulture
  • О. В. Василенко Uman National University of Horticulture
  • І. М. Гурський Uman National University of Horticulture
  • Р. В. Безділь Uman National University of Horticulture
Keywords: waste utilization, vermiculture, vermicomposting, biohumus, air, livestock complex

Abstract

Puporse. Analysis of the environmental problems associated with disposal of wastes of different origin and justification for their use vermykultury solving, evaluation of air (ammonia and hydrogen sulfide) in the area of livestock complex, аssessment of the suitability of fallen leaves of a hazel tree as a filler for a vermicompost. Methods. Field - air sampling versatile portable gas analyzer UG-2 type, Laboratory methods - determination of the content of carbohydrates, proteins in the fallen leaves. Results. Analyzes some environmental problems: burning city leaves and dry grass and environmentally environment near enterprises with livestock production. The condition of the air in the area of livestock complex - rabbit farm of "Krolikoff" posted on the site Mankivskoho in Cherkasy region over the years 2012-2014 at distances of 10, 20, 50, 100, 200 meters from the handling of manure and 300 meters - at the border of the nearest existing residential development. The highest content of ammonia in the air found in the area of handling manure 9.2 mg / m3 (in winter) and 18.2 mg / m3 (in summer), significantly higher than the permissible sanitary-epidemiological norms. With increasing distance from the storage area decreases the concentration of ammonia and hydrogen sulfide in the air, at a distance of 20 m - 2.1 (in summer) and 2.2 times (winter), 100 m (at the border of sanitary zones for objects of this class of danger) - 26 and 23 times. Fugitive emissions do not create a rabbit farm on the edge of existing residential buildings abnormal levels of air pollution. Conclusions. A necessary condition is the creation of environmental and covering manure storage on all sides with a layer of peat or ground; continue to use manure as organic fertilizer to improve quality and accelerate chemical processes of fermentation technology used vermykomposting.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

С. П. Сонько, Uman National University of Horticulture
д-р геогр. наук, проф.
Т. М. Пушкарьова-Безділь, Uman National University of Horticulture
канд. с.-г. наук, доц., 
І. П. Суханова, Uman National University of Horticulture
канд. біол.наук, доц.,
О. В. Василенко, Uman National University of Horticulture
канд. с.-г. наук, доц., 
І. М. Гурський, Uman National University of Horticulture
канд. с.-г. наук, доц., 

References

Сонько С. П., Суханова І. П., Василенко О. В. Особливості вермикультури в умовах Правобережного Лісостепу. Збірн.наук.праць Уманського НУС. Ч.1. Агрономія. Випуск 73. Умань 2010. С.216-224.

Сонько С. П., Суханова І. П., Василенко О. В. Агроекологічний стан субстрату у вихідних популяціях червоного гнойового (компостного) черв’яка (EISENIA FOETIDA SAVIGNY). Екологія – шляхи гармонізації відносин природи та суспільства. Збірник тез ІІ Міжнародної наукової конференції. Ред.- вид.центр УНУС, Умань,2010. С.38-40.

Сонько С. П., Суханова І. П., Василенко О. В. Застосування біогумусу за вирощування васильків справжніх як шлях екологізації рослинництва. «Наукові доповіді НУБІП» 2011-2 (24). URL: http:// www.nbuv.gov.ua/e-journals/Nd/2011_2/11ssp.pdf.

Сонько С. П., Голубкіна О.М. Вермикультура як засіб стабілізації агроекосистем. Бioсфера XXI сто-ліття: матеріали III всеукраїнської конференції. м. Севастополь, 2011 р. / Вид-во Сев НТУ, 2011 р. С. 125-127.

Сонько С. П., Суханова І. П., Василенко О. В., Пушкарьова Т. М. Обґрунтування доцільності застосування продуктів вермикультури при вирощуванні лікарських рослин. Основи біологічного рослинництва в сучасному землеробстві. Збірник наукових праць Уманського національного університету са-дівництва. – Умань: Уманське комунальне видавничо-поліграфічне підприємство, 2011. С.125-128.

Сонько С. П., Суханова І. П., Василенко О. В., Пушкарьова Т. М. Обґрунтування доцільності застосування продуктів вермикультури під час вирощуванні лікарських рослин. Матеріали регіональної науково-практичної конференції «Актуальні екологічні та агробіологгічні проблеми Середнього Придніпров’я в контексті сталого розвитку».Редкол.:Т.С.Нінова (відп.ред.) та ін. Черкаси: ФОП Белінська О.Б.,2012. С.67-69

Сонько С. П. Значение вермикультуры в экологически толерантном природопользовании./ Матеріали науково-практичного семінару «Розвиток вермитехнології і агромікробіології в Україні». 27 квітня 2012 р. Півд.філіал НУБіП, Сімферополь, 2012. С. 7-8.

Сонько С. П., Василенко О. В. Агроекологічне обґрунтування ефективності внесення біогумусу для вирощування салату посівного в умовах Правобережного Лісостепу України. Матеріали науково-практичного семінару «Розвиток вермитехнології і агромікробіології в Україні».- 27 квітня 2012 р. Півд.філіал НУБіП, Сімферополь, 2012. С. 8-9.

Сонько С. П. Проект біологічної утилізації органіки. Інноваційна розробка./ Інноваційні розробки Уманського національного університету садівництва. 170-річчю навчального закладу присвячується./За ред.д.с.-г.н.,проф..В.П.Карпенка. Умань: Вид.-поліграф.центр «Візаві»,2014. С.34.

Сонько С. П., Улянич О. І. Енергозберігаючі технології вирощування овочів на продукт у зимовій теплиці ТП 810-25 із застосуванням альтернативних джерел енергії. Інноваційна розробка. URL: http://www.udau.edu.ua/ua/activities/naukova-ta-innovaczijna-diyalnist/innovaczijna-diyalnist/

Сонько С. П., Карпенко В. П., Суханова І. П., Дубін О. Г.,Василенко О. В., Пушкарьова Т. М. Еко-логічні дослідження в Уманському національному університеті садівництва: перші підсумки і результати.Вісник Уманського національного університету садівництва. Умань: Ред-вид. відділ УНУС, 2014. С. 64-76.

Василенко О. В., Дубін О. М. Утилізація органічних решток як шлях вирішення екологічних проблем сільського господарства. Збірник праць Уманського національного університету садівництва. № 76. 2014. С.111-116.

Пушкарьова-Безділь Т. М., Безділь Р. В., Лавров В. В. Проблеми утилізації кролячого гною. Актуальні проблеми садово-паркового мистецтва. Матеріали міжнародної наукової конференції. Умань, ВПЦ «Візаві»,2015. С. 49-51.

Пушкарьова-Безділь Т. М., Безділь Р. В. Агроекологічне обґрунтування ефективного внесення кролячого гною для вирощування кукурудзи звичайної-Zea mays L. Науковий вісник НЛТУ України, №10, 2013. С.68-72.

Пушкарьова-Безділь Т. М., Безділь Р. В. Кролячий гній – перспективне добриво. Матеріали всеукраїнської конференції молодих учених (До 60-річчя Черкаської області). Умань: Ред-вид. відділ УНУС,2013. С. 19 – 20.

Пушкарьова-Безділь Т.М., Безділь Р. В. Роль органічних добрив у мінімізації ризику забруднення навколишнього середовища. Іноваційні технології виробництва рослинницької продукції. Умань: Ред-вид. відділ УНУС,2013. С.14 – 16.

Пушкарьова Т. М., Євич Я. Є. Вирощування суниць лісових (FRAGARIA VESCA L.) на різних типах грунтосумішей із застосуванням біогумусу . ІІІ міжвузівська науково- практична конференція з міжнародною участю «Екологія-шляхи гармонізації відносин природи та суспільства» Умань: Ред-вид. відділ УНУС, 2012. С.57 – 60.

Пушкарьова-Безділь Т. М., Сеник Ю. А., Кудла В. Й., Нікітіна О. В. Результати вирощування суниці садової – Fragaria ananassa Duh. із застосуванням продуктів вермикультури. Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. Львів: РВВ НЛТУ України. 2012. вип. 22.9. С. 37–40.

Суханова І. П. Ефективність субстратів для вермикультури залежно від особливостей перебігу онто-генетичних стадій її об’єкта. Збірник наукових праць Уманського НУС. Вип.№ 79, 2012. С.190-195.

Косенко І. С., Сергієнко Н. В. Стан вперше інтродукованих в Україну ліщин у насадженнях національного дендропарку «Софіївка» НАН. Інтродукція рослин. 2012. № 1. С. 24–28.

Скіп О. С., Буцяк В. І., Печар Н. П. Технологічні властивості та хімічний склад опалого листя як субстрату для вермікультивування. Науковий вісник ЛНУ ВМБТ ім. С.З. Гжицького. 2011. №2 (48). С. 466–470.

How to Cite
Сонько, С. П., Пушкарьова-Безділь, Т. М., Суханова, І. П., Василенко, О. В., Гурський, І. М., & Безділь, Р. В. (1). The problem of utilization of felling leaves of cities and wastes of animal-farming farm and ways of its solutions. Man and Environment. Issues of Neoecology, (1-2(27), 143-154. https://doi.org/10.26565/1992-4224-2017-27-16