Подання

Увійдіть на сайт чи Зареєструватися, щоб мати можливість подавати статті до журналу.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 11-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним нижче.

Керівництво для авторів

ОБОВ’ЯЗКИ АВТОРІВ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ТЕКСТУ

РОЗТАШУВАННЯ ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ СТАТТІ

КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

ПОЛІТИКА ОПЛАТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АВТОРСЬКІ ПРАВА

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

 

ОБОВ’ЯЗКИ АВТОРІВ

Автори повинні:

 • переконатися, що їхні твори є справді оригінальними;
 • зробити істотний внесок у дослідження (якщо одна стаття має кілька авторів);
 • підтвердити, що рукопис раніше не було опубліковано в іншому місці й що в даний час його не подано на розгляд в інше видання;
 • позначити всі джерела, використані в роботі над рукописом;
 • повідомити про будь-які істотні конфлікти інтересів, що можуть вплинути на оцінку їхніх рукописів.

Інформація, отримана авторами приватно (в розмовах, листуванні чи в обговоренні з третіми особами) не повинна використовуватися або розголошуватися без явного письмового дозволу від джерела. Подаючи статтю на розгляд редколегії, автори погоджуються з тим, що їхня праця, у разі оприлюднення в друкованій версії видання, буде автоматично виставлена у відкритий доступ на сайті журналу.

Факт подання роботи до журналу означає згоду автора із процедурою рецензування статті, а також готовність корегувати її текст та виправляти вказані редакторами та рецензентами помилки. 

Дивись також: "Доброчесна публікація. Міжнародні стандарти для авторів"

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Автори несуть відповідальність за зміст публікації і заявляють, що це їх власна робота, і результати раніше не публікувалися.

Статті мають а) містити безперечну наукову новизну; б) враховувати провідні сучасні публікації з відповідної проблематики й історію її розгляду; в) відповідати науковим пріоритетам журналу.

Статті публікуються українською та англійською мовами.

Фактом подання матеріалу у "Людина та довкілля. Проблеми неоекології" автор висловлює згоду з чинною в нашому журналі редакційною політикою, етичними принципами рецензування й редагування статей, політикою відкритого доступу, положеннями про авторські права та про конфіденційність.

Статті перевіряються на предмет плагіату.

Рішення щодо можливості прийняття до друку здійснюється за результатами «подвійного сліпого» рецензування.

Матеріали подаються електронною поштою на адресу ecology.journal@karazin.ua або на електронну скриньку відповідального секретаря lvbaskaukr@gmail.com, або ж через сайт журналу.

Середній термін перегляду статті на відповідність вимогам та перевірки на плагіат - 20 днів.

Середній термін рецензування - 60 днів.

Середній термін видання - 90 днів.

Кінцевий термін прийому статей: 30 квітня та 30 жовтня, відповідно.

Статті відхиляються, якщо вони не відповідають профілю журналу, або оформлення не відповідає вимогам.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ТЕКСТУ

 1. Шрифт – Times New Roman.
 2. Кегль (розмір шрифту) – 11 pt, 1,0 інтервал.
 3. Поля симетричні (2,5-2,5-2,5-2,5 см).
 4. Текст подається без нумерації сторінок.
 5. Таблиці нумеруються (якщо тільки одна таблиця - не нумерується). Слово Таблиця  – вирівнюється по правому краю. На наступному рядку Назва таблиці – по центру, усе 10 pt, 1,0 інтервал. Коли стаття публікується не англійською мовою усі таблиці  також повинні містити переклад англійською мовою.
 6. Рисунки нумеруються , розташовуються у тексті за посиланням на рисунок. Умовні позначки розташовуються перед назвою рисунка. Рис. 1 – Назва (усе по центру, 10 pt, 1,0 інтервал).  Коли стаття публікується не англійською мовою усі рисунки  також повинні містити переклад англійською мовою.

  РОЗТАШУВАННЯ ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ СТАТТІ

  1. УДК друкується без відступу, вирівнювання по лівому краю. Великими літерами, нежирним шрифтом.
  2. Ініціали та прізвище автора (авторів) – великими літерами, жирним, вирівнювання по центру. Через кому надається науковий ступінь (д-р або канд. геогр./с.-г./біол./хім. наук), наукове звання (проф. або доц.) –  нежирним, усе – 11 pt, 1,0 інтервал
  3. Повну назву установи –  курсив, нежирним,  10 pt, 1,0 інтервал
  4. Адреса установи, місто, країна –  нежирним, 10 pt, 1,0 інтервал 
  5. е-mail  та ORCID  кожного автора - нежирним, 10 pt, 1,0 інтервал 
  6. Назва статті (друкується великими літерами, шрифт – жирний, вирівнювання по центру).
  7. Анотації: обсягом не менше 1800 знаків (біля 300 слів) українською та англійською мовами, а також не менше 500 знаків – російською. До кожного варіанту анотації слід додавати ключові слова (від 4 до 6). Перша анотація друкується через один порожній рядок після назви статті. Між анотаціями – один порожній рядок. Шрифт – 10, міжрядковий інтервал – 1,0. Перед англійською та російською анотацією подати призвіще ініціали автора (авторів), організацію, адресу та назву статті відповідною мовою.
  8. Кожна анотація повинна бути побудована як реферат у реферативних журналах та відображати суть експериментів, основні результати та їх інтерпретацію. Анотація повинна бути структурованою, а саме, мати такі позиції (жирним): Мета. Методи. Результати. Висновки. Purpose. Methods. Results.Conclusions. Цель. Методы. Результаты. Выводы.
  9. Основний текст починається через один порожній рядок після анотацій. Вирівнювання – за шириною сторінки, абзац 1,0 см.
  10. Текст експериментальної статті повинен складатися з наступних розділів: «Вступ», «Методика» («Об’єкти та методи дослідження»), «Результати», «Обговорення» (можливий об’єднаний розділ «Результати та обговорення»), «Висновки», «Література».
  11. Розділ «Вступ» повинен містити постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими або практичними завданнями; короткий аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких розпочато рішення даної проблеми, виділення конкретних невирішених питань, яким присвячена стаття, формулювання мети роботи.
  12. Розділ «Методика» повинен містити відомості про об’єкт (об’єкти) дослідження, умови експериментів, аналітичні методи, прилади та реактиви.
  13. У розділі «Результати досліджень» надаються отримані результати та повинно відображувати закономірності, які витікають з отриманих даних. Отриману інформацію необхідно порівняти з наявними літературними даними та показати її новизну.
  14. У розділі «Висновки» надається узагальнення та інтерпретація результатів, аналіз причинно-наслідкових зв’язків між виявленими ефектами, і повинно завершуватись відповіддю на питання, яке поставлено у вступі.
  15. КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ. Автори наприкінці статті декларують наявність фінансових або інших конфліктів інтересів, які могли вплинути на результати, інтерпретацію та висновки дослідження. Необхідно зазначити всі джерела фінансування роботи (гранти, стипендії, пожертвування, тощо). Якщо немає конфлікта інтересів, так і потрібно заявити: "Автори повідомляють про відсутність конфлікта інтересів"
  16. Література обов’язково оформляється за  ДСТУ 8302:2015, повинна містити джерела не менше 20, серед них обов’язково: доля посилань на праці останніх 5 років не менше 50%; доля посилань на іноземні публікації не менше 40%;  доля посилань на публікації автора та співавторів  не більше 20% - розмір 10, міжрядковий інтервал 1,0. Посилання на літературу подаються у квадратних дужках з вказуванням номера за порядком посилання у тексті. Зі стислим оглядом основних положень ДСТУ 8302:2015 можна ознайомитись у презентації Сніжани Гузенко. Обов'язково вказувати URL/ DOI.
  17. Бібліографічний опис джерел англійською мовою (References) оформлюється відповідно до норм стилю АРА (American Psychological Association). Компактні керівництва щодо опису джерел згідно з шостим виданням «Publication manual of the American Psychological Association» можна подивитися тут і тут. Обов'язково вказувати  DOI або Retrieved  from .
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

УДК: 504+502.71

                                                                                          Н. В. МАКСИМЕНКО, д-р геогр. наук, проф.
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
майдан Свободи, 6, м. Харків, 61022, Україна
e-mail: nadezdav08@gmail.com       http://orcid.org/0000-0002-7921-9990
 
 КОНФЛІКТИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ПОМОРСЬКИХ ЛАНДШАФТІВ НАДМОРСКОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ (ПОЛЬЩА)
 
 Мета. Оцінка рівня конфліктів ......
 Методи.  Польовиі методи, картографічні, географічний аналіз і синтез. 
 Результати. Надано результати експедиційного дослідження ландшафтів Надморського ландшафтного парку (Польща),........  
 Висновки. Територія Надморського ландшафтного парку має середній рівень конфліктів природокористування, що свідчить про відносну екологічну рівновагу на території парку.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: ландшафт, ландшафтно-екологічне планування,  Надморський ландшафтний парк, гміна Карвія, півострів Хель
  
Maksymenko N. V.
V. N. Karazin Kharkiv National University, Svoboda Square, 6, 61022, Kharkiv, Ukraine
CONFLICTS OF NATURAL POMERANIAN LANDSCAPES IN NADMORSKY LANDSCAPE PARK (POLAND)
 Purpose. Evaluation of the nature-using conflict level in ...
 Methods.   field techniques, mapping, geographic analysis and synthesis.
 Results. There are the results of expeditionary landscapes studies of the Nadmorsky Landscape Park (Poland), which is part of the Pomeranian group of landscape parks ......
 Conclusions. The area of the Nadmorsky Landscape Park has an average level of conflict nature-using, indicating the relative ecological balance in the park.
 KEYWORDS: landscape, landscape and environmental planning,  Nadmorski landscape Park, Carvey, Hel Peninsula
 
Максименко Н. В.
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина, площадь Свободы, 6, г. Харьков, Украина, 61022
КОНФЛИКТЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ПОМОРСКИХ ЛАНДШАФТОВ НАДМОРСКОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКА (ПОЛЬША)
 Цель. Оценка уровня конфликтов природопользования в .......
 Методы. Полевые, картографические, географический анализ и синтез.
 Результаты. Представлены результаты экспедиционного исследования ландшафтов Надморского ландшафтного парка (Польша), который является составной частью  Поморской группы ..... 
 Выводы. Территория Надморского ландшафтного парка имеет средний уровень конфликтов природопользования, что свидетельствует об относительном экологическом равновесии на территории парка.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ландшафт, ландшафтно-экологическое планирование,  Надморский ландшафтный парк, гмина Карвия, полуостров Хель

                                                                                                     Вступ

 Надморський ландшафтний парк (НЛП) створений у 1978 році як один із перших ландшафтних  парків у Польщі......
 
                                                                                               Література
1.Руденко, Л., Лісовський, С., Маруняк, Є. Досвід застосування стратегічної екологічної оцінки в процеси планування в Україні. Український Географічний Журнал. 2016. № 2. С. 3-12. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2016.02.003
2.Максименко Н. В., Дорогань В. В., Карпець К. М. Аналіз конфліктів природокористування, як основа ландшафтно-екологічногого планування лісових екосистем. Людина та довкілля. Проблеми неоекології. 2020. Вип.32. С. 30-41. DOI: https://doi.org/10.26565/1992-4224-2019-32-03 
3. Шумілова А.В. Оцінка рекреаційного навантаження на ландшафти НПП «Слобожанський». Людина та довкілля. Проблеми неоекології. №1-2. 2014. С. 70-74. URL: https://periodicals.karazin.ua/humanenviron/article/view/882
                                                                                                 References
1.Rudenko, L., Lisovskii, S., Marunyak, Ye. (2016). Environmental guideline in priorities of integral planning process in Ukraine. Ukrainian Geographical Journal, 2, 3-12.   https://doi.org/10.15407/ugz2016.02.003 (In Ukrainian).
2.Maksymenko, N., Dorogan, V., & Karpets, K. (2020). Analysis of the Conflicts of Natural Use as a Basis For Landscape-Ecological Planning of Forest Ecosystems. Man and Environment. Issues of Neoecology32, 30-41. https://doi.org/10.26565/1992-4224-2019-32-03 (In Russian).
3. Shumilova, A. V. (2014). Assessment of recreational load on the landscapes of NPP "Slobozhansky". Man and environment. Issues of neoecology, (1-2), 70-74.  Retrieved from https://periodicals.karazin.ua/humanenviron/article/view/882   (in Ukranian).

ПОЛІТИКА ОПЛАТИ

Журнал пропонує вільний доступ до випусків журналу.

Пубікація статей та оформлення статей безкоштовно.

 

Географічні дослідження

Дослідження геосистем

Екологічні дослідження

Екологічні дослідження геосистем, формування природно-заповідного фонду

Заповідна справа

Теорія та практика утворення та використання заповідних територій

Сільськогосподарські дослідження

Екологічні дослідження в галузі сільського господарства, лісового господарства

Хроніка

Надається інформація про актуальні події, ювілеї видатних науковців, міжнародну наукову діяльність, а також анонси та підсумки наукових конференцій  та інше.

Географія

Надаються результати наукових досліджень у галузі знань - Природничі науки, спеціальності - Науки про Землю

Екологія

Результати наукових досліджень в галузі знань - Природничі науки зі спеціальності - Екологія

Сільське господарство

Результати наукових досліджень у галузі знань - Аграрні науки та продовольство зі спеціальностей: агрономія, водні біоресурси та аквакультура, лісове господарство, садово-паркове господарство, захист і карантин рослин

Сучасні географічні та екологічні дослідження компонентів довкілля

Географічні та екологічні  дослідження усіх компонентів довкілля: повітря, вода, грунти, ландшафти і т.і.

Антропогенний вплив на природне середовище

Дослідження антропогенного впливу на усі природні компоненти природного середовища

Медико-екологічні дослідження

Статті, що присвячені медико-екологічним проблемам міст та регіонів

Статті

Обзорні статті, присвячення

Екологічна та географічна освіта

Теоретичні та практичні дослідження по розвитку та удосконалення як екологічної так і географічної освіти

Моніторинг довкілля

Моніторинг компонентів довкілля

Інструменти та технології дослідження довкілля

Інструменти та технології дослідження довкілля

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.