Увійдіть на сайт чи Зареєструватися, щоб мати можливість подавати статті до журналу.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
  • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
  • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  • Текст набраний 11-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
  • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
  • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Керівництво для авторів

Автори несуть відповідальність за зміст публікації і заявляють, що це їх власна робота, і результати раніше не публікувалися.

Статті публікуються українською, російською та англійською мовами.

Статті розглядаються двома незалежними рецензентами.

Статті перевіряються на предмет плагіату.

Статті відхиляються, якщо вони не відповідають профілю журналу, або оформлення не відповідає вимогам.

Для статей необхідно вказати УДК, ініціали та прізвище автора, науковий ступінь та звання (розмір 11), повну назву установи та її адреса, е-mail (розмір 10) та orcid -код.

Подати назву статті (розмір 11, по центру),

Анотацію ( не менше 1800 знаків)  та ключові слова мовою статті.

Через рядок надати призвіща, ініціали, організацію та назву статті англійською й  російською мовами: розмір 10, міжрядковий інтервал 1,0.

Кожна анотація (не менше 1800 знаків) повинна бути побудована як реферат у реферативних журналах та відображати суть експериментів, основні результати та їх інтерпретацію. Анотація повинна бути структурованою, а саме, мати такі позиції (жирним): Мета. Методи. Результати. Висновки. Purpose. Methods. Results.Conclusions. Цель. Методы. Результаты. Выводы.

Ключові слова 5-8 за виключенням елементів, що є у назві статті.

Статті друкуються українською, російською та англійською мовами: розмір 11, міжрядковий інтервал 1,0.

Текст експериментальної статті повинен складатися з наступних розділів: «Вступ», «Методика» («Об’єкти та методи дослідження»), «Результати», «Обговорення» (можливий об’єднаний розділ «Результати та обговорення»), «Висновки», «Література».

Розділ «Вступ» повинен містити постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими або практичними завданнями; короткий аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких розпочато рішення даної проблеми, виділення конкретних невирішених питань, яким присвячена стаття, формулювання мети роботи.

Розділ «Методика» повинен містити відомості про об’єкт (об’єкти) дослідження, умови експериментів, аналітичні методи, прилади та реактиви.

У розділі «Результати досліджень» надаються отримані результати та повинно відображувати закономірності, які витікають з отриманих даних. Отриману інформацію необхідно порівняти з наявними літературними даними та показати її новизну.

У розділі «Висновки» надається узагальнення та інтерпретація результатів, аналіз причинно-наслідкових зв’язків між виявленими ефектами, і повинно завершуватись відповіддю на питання, яке поставлено у вступі.

Конфлікт інтересів

Автори наприкінці статті декларують наявність фінансових або інших конфліктів інтересів, які могли вплинути на результати, інтерпретацію та висновки дослідження. Необхідно зазначити всі джерела фінансування роботи (гранти, стипендії, пожертвування, тощо). Якщо немає конфлікта інтересів, так і потрібно заявити: "Автори повідомляють про відсутність конфлікта інтересів".

Література обов’язково оформляється за ДСТУ 8302:2015, повинна містити джерела не менше 15, серед них обов’язково ті, що опубліковані протягом останніх 5 років: розмір 10, міжрядковий інтервал 1,0. Посилання на літературу у тексті подаються у квадратних дужках з вказуванням номера у списку літератури. Також надати References  оформлених згідно стандарту АРА (транслітерація української та російської) та переклад назви англійською.

Зразок статті :

УДК: 504+502.71

 

Н. В. МАКСИМЕНКО, канд. геогр. наук, доц.

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

майдан Свободи, 6, м. Харків, 61022

e-mail: nadezdav08@gmail.com       http://orcid.org/0000-0002-7921-9990

 

КОНФЛІКТИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ПОМОРСЬКИХ ЛАНДШАФТІВНАДМОРСКОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ (ПОЛЬЩА)

 Мета. Оцінка рівня конфліктів природокористування в ландшафтах Надморського ландшафтного парку. Методи. Методи ландшафтно-екологічного планування, що реалізовані в експедиційних і камеральних умовах, шляхом використання польових методів, картографічних, географічного аналізу і синтезу. Результати. Надано результати експедиційного дослідження ландшафтів Надморського ландшафтного парку (Польща), який є складовою частиною Поморської групи ландшафтних парків та входить до Європейської екологічної мережі Natura 2000. На двох тестових ділянках (гміна Карвія і півострів Хель) апробовано авторську методику ландшафтно-екологічного планування. Для них складено картосхеми природних і природно-антропогенних комплексів у масштабі  1:10 000. Визначено головні джерела конфліктів природокористування, укладено матриці конфліктів, проведене зонування території, виділено ділянки з високим, середнім і низьким рівнем конфліктів та створено відповідні картосхеми. Висновки. Територія Надморського ландшафтного парку має середній рівень конфліктів природокористування, що свідчить про відносну екологічну рівновагу на території парку.

Ключові слова: ландшафт, ландшафтно-екологічне планування, конфлікти природокористування, Надморський ландшафтний парк, гміна Карвія, півострів Хель

 

Maksymenko N. V.

V. N. Karazin Kharkiv National University

CONFLICTS OF NATURAL POMERANIAN LANDSCAPES IN NADMORSKY LANDSCAPE PARK (POLAND)

 Purpose. Evaluation of the nature-using conflict level in landscapes of the Nadmorsky Landscape Park. Methods.  Methods of landscape and environmental planning implemented in expeditionary and laboratory conditions, using field techniques, mapping, geographic analysis and synthesis. Results. There are the results of expeditionary landscapes studies of the Nadmorsky Landscape Park (Poland), which is part of the Pomeranian group of landscape parks and is included in the European network Natura 2000. The author's technique of landscape and environmental planning has been approved on the test areas (gmina Carvey and Hel Peninsula). Schematic maps of natural and natural-anthropogenic complexes on a scale of 1:10 000 have been drawn. The main sources of natural conflicts have been identified, conflicts matrixes have been compiled, the territory has been divided into zones, the areas with high, medium and low levels of conflict have been selected and corresponding schematic maps have been drawn. There are significant differences between the two sites. On the first of these (Carviya) 75% of the territory has a low level of environmental conflicts and less than 1% of the area has a high level of conflict. This makes it possible to conclude that the anthropogenic loading is uniform in the landscapes of this site. At the second (Peninsular Hel), there are four levels of conflicts of nature - from insignificant to high. The insignificant and average level of conflicts occupy almost the same percentage of the area on the experimental site (respectively, 34% and 32%). In comparison with Carviia, on the island of Hel revealed 3 times increase in percentage of sites with a high level of conflicts of nature. Conclusions. The area of the Nadmorsky Landscape Park has an average level of conflict nature-using, indicating the relative ecological balance in the park.

Keywords: landscape, landscape and environmental planning, conflicts of nature use, Nadmorski landscape Park, Carvey, Hel Peninsula

 

Максименко Н. В.

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина

КОНФЛИКТЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ПОМОРСКИХ ЛАНДШАФТОВ НАДМОРСКОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКА (ПОЛЬША)

 Цель. Оценка уровня конфликтов природопользования в ландшафтах Надморского ландшафтного парка. Методы. Методы ландшафтно-экологического планирования, реализованные в экспедиционных и камеральных условиях, путем использования полевых методов, картографических, географического анализа и синтеза. Результаты. Представлены результаты экспедиционного исследования ландшафтов Надморского ландшафтного парка (Польша), который является составной частью Поморской группы ландшафтных парков и входит в европейскую сеть Natura 2000. На двух тестовых участках (гмина Карвия и полуостров Хель) апробирована авторская методика ландшафтно-экологического планирования. Для них созданы картосхемы природных и природно-антропогенных комплексов в масштабе 1:10 000. Определены главные источники конфликтов природопользования, составлены матрицы конфликтов, проведено зонирование территории, выделены участки с высоким, средним и низким уровнем конфликтов. Созданы соответствующие картосхемы. Выводы. Территория Надморского ландшафтного парка имеет средний уровень конфликтов природопользования, что свидетельствует об относительном экологическом равновесии на территории парка.

Ключевые слова: ландшафт, ландшафтно-экологическое планирование, конфликты природопользования, Надморский ландшафтный парк, гмина Карвия, полуостров Хель

 Вступ

 Надморський ландшафтний парк (НЛП) створений у 1978 році як один із перших ландшафтних  парків у Польщі......

 

                                                     Література
1.Руденко, Л., Лісовський, С., Маруняк, Є. Досвід застосування стратегічної екологічної оцінки в процеси планування в Україні. Український Географічний Журнал. 2016. № 2. С. 3-12.

2. Максименко, Н., Квартенко, Р. Территориальное планирование экологической сети Харьковской области на ландшафтной основе. Научные Ведомости Белгородского Государственного Университета. Серия: Естественные Науки, 2013. Т.7. № 160. С.178-186.
 
                                         References
Rudenko, L., Lisovs'kyy, S., Marunyak, Ye. (2016). Dosvid zastosuvannya stratehichnoyi ekolohichnoyi otsinky v protsesy planuvannya v Ukrayini.[Environmental guideline in priorities of integral planning process in Ukraine ]. Ukrainian Geographical Journal, 2, 3-12. [In Ukrainian].
2.Maksimenko, N., Kvartenko, R. (2013). Territorial'noe planirovanie ehkologicheskoj seti Har'kovskoj oblasti na landshaftnoj osnove.[Spatial planning of the ecological network of kharkiv region on landscape basis]. Scientific statements of the Belgorod state university. Series: natural sciences, 7(160), 178-186. [In Russian].

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.