Про журнал

Надаються результати  фундаментальних і прикладних екологічних досліджень в різних галузях географії, екології, сільського господарства.

Висвітлюються питання вирішення проблем земельної політики, використання земельних ресурсів, рослинництва, агрохімії та охорони ґрунтів, тваринництва, теорії й практики екологічного моніторингу, екології людини, заповідної справи, ГІС-технологій, моделювання стану довкілля, сучасних агротехнологій, оцінки і оптимізації стану навколишнього середовища.

Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України категорії Б в галузях наук: 10 Природничі науки за спеціальностями 101 Екологія103 Науки про Землю ; 20 Аграрні науки та продовольство за спеціальностями 201 Агрономія,  205 Лісове господарство, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата  географічних  та сільськогосподарських  наук  Наказ МОН України № 409 від 17.03.2020 

Для науковців і фахівців-екологів, а також викладачів, аспірантів, магістрів і студентів вищих навчальних закладів України та інших стран без будь-яких обмежень

Журнал зареєстрований у міжнародних наукометричних базах  DOAJIndex Copernicus, також у  Google Scholar,

Власний сайт: http://luddovk.univer.kharkov.ua/?q=uk

До розгляду приймаються статті українською та мовами Євросоюзу, оформлені згідно з правилами для авторів.

Періодичність публікації

Періодичність видання -  2 рази на рік (червень/грудень)

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Історія журналу

 Журнал засновано у 1999 році заслуженим діячем науки і техніки України, заслуженим професором Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, доктором географічних наук, професором Некосом Володимиром Юхимовичем