Галузь та проблематика

Журнал Людина та довкілля. Проблеми неоекології – періодичне наукове фахове видання України в галузі географічних наук

Метою журналу є публікація статей та оглядів, які містять оригінальні результати дослідження в області екології, неоекології та охорони навколишнього середовища; вирішення проблем теорії й практики екологічного моніторингу, екології людини, заповідної справи, медико-екологічних досліджень, а також фактори та наслідки антропогенного впливу на довкілля.

Журнал має рубрики: "Сучасні географічні та екологічні дослідження довкілля", "Антропогенний вплив на природне середовище", "Моніторинг довкілля", "Інструменти та технології дослідження довкілля", "Заповідна справа","Медико-екологічні дослідження".

Журнал внесено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата географічних наук, Наказ МОН України № 747 від 13.07.2015р.

Для науковців і фахівців-екологів, а також викладачів, аспірантів, магістрів і студентів вищих навчальних закладів України та інших стран без будь-яких обмежень

Журнал зареєстрований у міжнародних наукометричних базах Index Copernicus, Google Scholar, ВІНІТІ

Власний сайт: http://luddovk.univer.kharkov.ua/?q=uk

До розгляду приймаються статті українською, російською та англійською мовами, оформлені згідно з правилами для авторів.

Періодичність публікації

Періодичність видання -  2 рази на рік

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Перевірка на наявність плагіату

Технічний редактор перевіряє текст подання на наявність плагіату за допомогою системи Unicheck

Процес рецензування

1.Всі наукові статті, що надійшли до редакції журналу, підлягають обов'язковому подвійному "сліпому" рецензуванню.

2.Подана наукова стаття розглядається відповідальним секретарем на предмет відповідності профілю журналу, вимогам до оформлення  і направляється на рецензування фахівця (доктора  або кандидату наук), що має найбільш близьку до теми наукову спеціалізацію.

3. У рецензії висвітлюються наступні питання:

-       новизна теми, нові ідеї, узагальнення відомих чи повторення;

-       відповідність змісту статті заявленої в назві теми;

-       обґрунтованість постановки і глибина розробки проблеми;

-       відповідність обраної методології  та методів дослідження поставленим цілям;

-       змістовність ілюстративного матеріалу;

-       достатність та достовірність експериментальних даних;

-       обґрунтованість представлених висновків;

-       практична значущість статті.

4. Рецензування проводиться подвійне «сліпе». Рецензентам (двом) невідомо  автор рецензованої статті, а прізвище рецензентів невідомо автору статті.

5. При наявності в рецензії рекомендацій щодо виправлення чи доопрацювання статті, текст рецензії направляється автору  з пропозицією врахувати їх при підготовці нового варіанту або аргументовано (частково або повністю) їх спростувати.

6. Допрацьована (перероблена) автором стаття повторно направляються на рецензування того ж рецензента, який зробив критичні зауваження.

7. В разі незгоди з думкою рецензента автор статті має право надати аргументовану відповідь до редакції журналу. Стаття може бути спрямована на повторне рецензування або на узгодження в редакційну колегію.

8.Редакція залишає за собою право відхилення статей у разі нездатності або небажання автора врахувати побажання редакції.

9. У разі відмови в публікації статті редакція надсилає автору мотивовану відмову.

10. При наявності негативних рецензій на рукопис від двох різних рецензентів або однієї негативної на її доопрацьований варіант стаття відхиляється без розгляду іншими членами редколегії.

11. Після прийняття редколегією рішення про допуск статті до публікації відповідальний секретар інформує про це автора і вказує терміни публікації.

12.Максимальний термін рецензування - між датами надходження рукопису до редакції і винесенням редколегією рішення - становить два місяці.

13.Оригінали рецензій зберігаються в редакції журналу протягом трьох років.

 Політика відкритого доступу

Редакція видання практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу, тобто безкоштовний, швидкий, постійний, повнотекстовий доступ в режимі реального часу до рецензованих матеріалів журналу, що реалізовується для будь-якого користувача у глобальній інформаційній мережі. «Людина та довкілля. Проблеми неоекології” публікує статті під Creative Commons ліцензією (СС BY 3.0), згідно з якою дозволяється копіювання, поширення, демонстрація, модифікація й розробка власних творів на основі наведених матеріалів за умови надання посилань на оригінальну роботу. При цьому результат може поширюватися під іншою ліцензією, наприклад, більш закритою. З повним текстом ліцензії можна ознайомитися за посиланням: СС BY 3.0

Весь зміст журналу є для користувачів безкоштовно. Користувачам дозволяється читати, завантажувати, копіювати, поширювати, роздруковувати повні тексти статей журналу.

Архівування

Журнал підтримує систему LOCKSS (Lots of Copies Keep Stuff Safe), що забезпечує безпечне та постійне збереження.

Оплата за публікацію

Оплата за подання статті відсутня. Оплата за оформлення статті відсутня.

 

Етичний кодекс

Редакція Людина та довкілля. Проблеми неоекології у своїй діяльності керується нормами, викладеними у роботі Доброчесна публікація: міжнародні стандарти для редакторів (уклад. О.О. Гужва, І.О. Солдатенко, Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017), Етичним кодексом ученого України   та документом Норми поведінки й найкраща практика для редакторів (Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors), складеним Комітетом з етики публікацій (Committee on Publication Ethics (http://publicationethics.org).

Автори та рецензенти керуються Етичним кодексом ученого України

Міжнародні стандарти для редакторів

Міжнародні стандарти для авторів

Конфлікт інтересів

Автори наприкінці статті декларують наявність фінансових або інших конфліктів інтересів, які могли вплинути на результати, інтерпретацію та висновки дослідження. Необхідно зазначити всі джерела фінансування роботи (гранти, стипендії, пожертвування, тощо). Якщо немає конфлікта інтересів, так і потрібно заявити: "Автори повідомляють про відсутність конфлікта інтересів".

Авторські права та ліцензія

Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.

 Історія журналу

Журнал засновано у 1999 році заслуженим діячем науки і техніки України, заслуженим професором Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, доктором географічних наук, професором Некосом Володимиром Юхимовичем