Оцінка навантаження поверхневого стоку на водний об’єкт в умовах урболандшафту

  • Н. Л. Ричак Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0003-1620-3059
  • O. M. Гричаний Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: навантаження, поверхневий стік, атмосферне походження, урболандшафтна басейнова геосистема

Анотація

Якість  поверхневих вод залишається сьогодні важливою проблемою. Особливо гостро це стосується водних об’єктів, що розташовані в урболандшафтних басейнових геосистемах. Мета. Оцінити навантаження стічних вод атмосферного походження  урболадшафтної басейнової геосистеми на води річки  (на прикладі р. Харків). Методи. Польові ландшафтно-екологічні, ландшафтно-геохімічний; камерально-аналітичний; системний аналіз; хіміко-аналітичні; статистичні. Результати. Проведена оцінка стану поверхневих вод під впливом  навантаження  від поверхневого стоку атмосферного походження впродовж 2014-2016 рр., та частково 2017-2019 р., що сформувався під впливом транспортної  (частково житлової) підсистеми урбанізованої території та поверхневих вод   р. Харків.  За  сольовим складом характеристика якості  води – «помірно забруднена» (1,6); за трофо-сапробіологічними показниками якість води характеризується як «забруднена»   (від 3,1 до 2,75 за течією річки). Саме у цьому створі добре демонструється вплив стічних поверхневих вод, що формуються в умовах міського середовища на якість природних вод. Наявність високих значень забруднювачів та природних чинників. Оцінка  якості води за вмістом специфічних показників «помірно забруднена»   (від 2,28  до 1,85). Висновки.  Вода р. Харків, що зазнає потужного впливу від урбанізованого середовища має III  клас якості, вода «помірно забруднена».  Екологічна оцінка вказує на навантаження поверхневим стоком вже на середній частині річки, яке зростає відповідно до умов функціонування урболандшафтів та антропогенного (транспортного) навантаження.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Н. Л. Ричак, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

кандидат географічних наук, доцент

O. M. Гричаний, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

магістр

Посилання

Водна Рамкова Директива № 2000/60/ЄС від 25.10.2000р. URL: http://buvrtysa.gov.ua/newsite/download/WFD(ukr).pdf

Временные рекомендации по предотвращению загрязнения вод поверхностным стоком с городской тер-ритории (дождевыми, талыми, поливо-моечными водами) / [под ред. В. Н. Хвата]. Москва: ВНИИВОД-ГЕО, ВНИИВО, 1975. 39 с.

Директиви ЄС «Міські стічні води» 91/271/ЄЕС URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_911

ДСТУ 3013 – 95 «Правила контролю за відведенням дощових і снігових вод з території міста і промисло-вих підприємств» URL: http://dnaop.com/html/34037/doc-ДСТУ_3013_-_95

Екологічна енциклопедія: у 3 т. / [за ред. А. В. Толстоухов та ін.]. К.: ТОВ «Центр екологічної освіти та інформації», 2006. Т1: А-Е. 432 с.

Загальнодержавна программа розвитку та реконструкції централізованих систем водовідведення населе-них пунктів України на 2012-2020 роки URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/NT0243.html

Калицун В. И. Водоотводящие системы и сооружения. М.: Стройиздат, 1983. 336 с.

Методика екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями / [за ред. В. Д. Рома-ненко, В. М. Жукинський, О. П. Окнісюк та ін.]. К.: Символ, 1998. 28 с.

Мостепан О. В. Дослідження впливу зливових вод з автомобільних доріг у забруднення водних об’єктів (на прикладі м. Харкова). Вестник Харьковского национального автомобильного дорожного универси-тета. 2010. Вип. 48. С. 37-41.

Про стан безпеки водних ресурсів держави та якість питної води в містах і селах України / Указ Прези-дента України (25 квітня 2013 р.) № 127 URL: http://president.gov.ua/documents/index.php?start=1260&cat=desc

Ричак Н. Л., Московкін В. М., Кузнєцова В. В. Розрахунок економічного збитку від поверхневих вод атмо-сферного походженя (на прикладі житлової підсистеми). Вісник Харківського університету імені В. Н. Каразіна. – Серія «Геологія – Географія – Геологія – Екологія». 2016. № 1147. С.239-248.

Ричак Н. Л., Срібна К. М. Стан якості зливого – талого стоку транспортної урбофункціональної підсис-теми басейну р. Харків. Вісник Харківського університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Геологія – Геог-рафія – Геологія – Екологія». 2014 р. № 1128. С.153-160.

Ричак Н.Л. , Богатир В.О. Вплив урболадшафтної геосистеми на сольовий склад річкових вод. Людина і довкілля. Проблеми неоекології» . 2018. Вип.30. С. 112-122

Ричак Н.Л., Біткова Т.В., Гричаний О.М. Використання дощової води на урбанізованих територіях та управління якістю зливових стоків: еколого-економічні оцінки та перспективні рішення. Вісник ХНУ ім.В.Н. Каразіна, «Економічний». 2018. №94. С. 15-28.

Самойленко В. М., Верес К. О. Моделювання урболандшафтних басейнових геосистем. К.: Ніка-Центр, 2007. 296 с.

Сніжко С. І. Оцінка сучасного гідрохімічного режиму та якості води річок Житомирського Полісся. Український географічний журнал. 2001. №2. С. 65-70.

Татарчук О. ,Тимофеєв В. Характеристика найбільшої місячної кількості опадів на території України в умовах сучасного клімату. URL: http://visnyk-geo.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2016/04/10-63.pdf

Юрченко В. О. , Коротченко М. В., Бригада О. В., Михайлов Л. С. Дослідження технологічних характе-ристик поверхневого стоку з автомобільних доріг. Автошляховик України. 2012. Вип. 4 (228). С. 44-47

Masterson J.P. and Bannerman R.T. Impact of stormwater runoff on urban streams in Milwaukee County, Wisconsin. Wisconsin Department of Natural Resources, Madison, WI, 1994.

Опубліковано
2019-07-15
Як цитувати
Ричак, Н. Л., & ГричанийO. M. (2019). Оцінка навантаження поверхневого стоку на водний об’єкт в умовах урболандшафту. Людина та довкілля. Проблеми неоекології, 31, 104-116. https://doi.org/10.26565/1992-4224-2019-31-10
Розділ
Антропогенний вплив на природне середовище

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)