Роль Харківського університету в створенні та становленні громадських та приватних вищих навчальних закладів ( на початку ХХ ст.)

  • Т. Удовицька
Ключові слова: Харківський університет, громадські та приватні вищі навчальні заклади, професорсько-викладацький корпус, студентство

Анотація

У статті характеризується роль Харківського університету у ство- ренні громадських і приватних вищих навчальних закладів, а саме показано діяльність провідних університетських професорів у справі відкриття і по- дальшому функціонуванні нових вишів, особливість використання універси- тетських програм при формуванні змісту навчання у зазначених навчальних закладах та ін. Автор робить висновок про нерозривний зв'язок принципів університетської освітньої системи і основних підходів до організації нав- чання у вишах нового типу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Багалей Д. И. Экономическое положение русских университетов / Д. И. Багалей. – СПб.: Тип. товарищества «Обществ. польза», 1914. – 36 с.

Доклад комиссии, избранной правлением по поводу постановления комиссии Министерства народного просвещения о слиянии женского медицинского института с медицинским факультетом Харьковского университета. – ДАХО, ф. 201, оп. 3, ед. хр. 59.

Иванов А. Е. Высшая школа России в конце ХІХ – начале ХХ веков / АН
СССР. Ин-т истории СССР / А. Е. Иванов. – М., 1991. – 392 с.

Коновець О. Ф. Прсвітницький рух в Україні (ХІХ – перша третина ХХ ст.) /
О. Ф. Коновець. – К.: Хрещатик, 1992.– 120 с.

Краткий очерк истории Харьковского университета за первое столетие его
существования, 1805–1905.– Х.: Тип. Адольфа Дарре, 1906. – 329 с.

Марголин Д. Справочник по высшему образованию. Руководство для поступающих во все высшие учебные заведения за границей / Д. Марголин. – К.: Сотрудник, 1915. – 422 с.

Обозрение преподавания предметов по историко-филологическому факультету Харьковских высших женских курсов на 1916-1917 учебный
год. – Х.: Мирный труд., 1916. – 15 с.

Обозрение преподавания предметов по историко-филологическому факультету Императорского Харьковского университета на на 1916-1917
учебный год. – Х.: Тип. «Печатное дело», 1915. – 27 с.

Отчет о деятельности Харьковских высших женских курсов, учрежденных
Обществом взаимопомощы трудящихся женщин за 1915 год. – Х., 1916. –
27 с.

Отчет Харьковского общества взаимопомощи трудящихся женщин за 1910 год. – Х.: Типо - литография Н.В. Петрова, 1911. – 76 с.

Павлова В. В. Вища жiноча освiта на Слобожанщинi в другiй половинi ХIХ
на початку ХХ століття / В. В. Павлова // Наук. вiсн. Харк. держ. пед. ун-ту.
Іст. науки. Вип. 2. – Х., 1999. – С. 73–80.

Павлова Т. Г. Негосударственная высшая школа Харькова в начале ХХ
века / Т. Г. Павлова. – Х., 2012. – 407 с.

Приватная высшая школа в объективе времени: украинский вариант. – Х.:
Харьк. гуманит. ин-т «Нар. укр. акад.», 2000. – 462 с.

Профессор Дмитрий Иванович Багалей. К тридцатилетней годовщине его
учено-педагогической деятельности (1880–1910). – Х.: Печат. дело, 1912. –
82 с.

Вісник ХНУ серія «Історія». – Вип. 52.– 2016 Новая книга в серии «Ubi, universitas, ibi Europa»... 133

Списки профессоров и преподавателей высших женских курсов общества
трудящихся женщин в г. Харькове (29. 03. 1911 г.). – ЦДІАУ, ф. 705, оп.1, д.
699, л. 47–48.

Удовицька Т. А. Вклад Д.І. Багалія у створення та розвиток нових навчальних закладів у Харкові / Т. А. Удовицька // Багаліївські читання в НУА: Прогр. i матерiали VI Багалiїв. читань, Харкiв, 5 листоп. 2004 р. / Нар. укр. акад. –Х., 2004. – Ч. 6: Історія Харківщини у працях і оцінках Д.І. Багалія. – С. 129-132
Опубліковано
2017-12-13
Як цитувати
Удовицька, Т. (2017). Роль Харківського університету в створенні та становленні громадських та приватних вищих навчальних закладів ( на початку ХХ ст.). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія», (52), 125-132. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/history/article/view/9915