Корпоративна символіка як складова практик саморепрезентації Харківського університету кінця ХХ – початку ХХІ ст.

  • Р. Рачков
Ключові слова: Харківський університет, символ, емблема, саморепрезентація

Анотація

У статті на основі компаративістського і семіотичного підходів досліджується використання різноманітних форм символіки у практиках саморепрезентації Харківського університету кінця ХХ – початку ХХІ ст. Відзначається, що для сучасного етапу характерно конструювання нових форм університетської символіки, які будуються на міжнародній практиці та є синтезом вітчизняних і західноєвропейських університетських традицій. Простежується кореляційний зв’язок між особливостями формування та функціонування символіки і станом університетської корпоративної свідомості.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Астахова В. И. Воспитание на традициях: некоторые вопросы методологии
и методики / В. И. Астахова // Вчені записки Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія». – 2008. – Т.14. – 2008. – С. 7–21.

Бакіров В. С. Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна за
200 років / В. С. Бакіров, В. М. Духопельников, Б. П. Зайцев та ін.; Худож.-
оформлювач І. В. Осипов. – Х., 2004. – 750 с.

Вишленкова Е. А. История университета как история памяти корпорации? / Е. А. Вишленкова, С. Ю. Малышева, А. А. Сальникова // Ab Imperio. – 2004. – №3. – С. 271–310.

Вишленкова Е. А. Terra Universitatis: Два века университетской культуры в
Казани / Е. А. Вишленкова, С. Ю. Малышева, А. А. Сальникова. – Казань,
2005. – 500 с.

День студентського самоврядування в Харківському університеті (17 листопада 2008 року) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.
univer.kharkov.ua/ua/general/univer_today/news?news_id=599/. Доступ –
19.10.2015 р.

День студентського самоврядування в університеті (17 листопада 2015 року) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.univer.kharkov.ua/ua/
general/ univer_today/news?news_id=5030/. Доступ – 19.10.2015 р.

Евтушенко А. Г. Юбилей как фактор исторической памяти. Опыт культурологического исследования / А. Г. Евтушенко. – Саарбрюккен, 2012. – 144 с.

Інтерв’ю випускників Харківського університету 1940-х – 1980-х рр. // Музей
історії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – Ф. 7. – Оп. 21. – П. 2.

Кулакова И. П. Университетское пространство и его обитатели. Московский
университет в историко-культурной среде XVIII века / И. П. Кулакова. – М.,
2006. – 336 с.

Пам'ятні монети України, Національний банк України [Електронний ресурс].
Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/ currentmoney/ cmcoin/list/.
Доступ – 19.10.2015 р.


Парфиненко А. Ю. Старые и новые символы университетов (на материалах
Харьковского университета второй половины XIX – первой половины ХХ веков) / А. Ю. Парфиненко, С. И. Посохов // Эпоха. Культуры. Люди (история повседневности и культурная история Германии и Советского Союза.1920 – 1950-е годы) /Материалы международной научной конференции (Харьков, сентябрь 2003 г.): Сб. докладов. – Х., 2004. – C. 236–248.

Посвята першокурсників у студенти Каразінського університету (1 вересня
2014 року) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.univer.kharkov.
ua/ua/ general/univer_today/news?news_id=3975/. Доступ – 19.10.2015 р.

Посвята першокурсників у студенти Каразінського університету (31 серпня
2015 року) [Електронний ресурс]. Режим доступу:http://www.univer.kharkov. ua/ua/ general/univer_today/news?news_id=4794/. Доступ – 19.10.2015 р.

Посохов С. И. О памяти и памятниках в университетской истории / С. И. Посохов // История и историческая память: межвуз. сб. науч. тр. – Саратов; Ставрополь, 2012. – Вып. 6. – С. 117–131.

Посохов С. И. Символы и эмблемы Харьковского университета / С. И. Посохов // Вспомогательные исторические дисциплины в пространстве гуманитарного знания: Матер. ХХІ Междунар. конф. – М., 2009. – С. 291–294.

Посохов С. И. Юбилеи Харьковского университета / С. И. Посохов //
Отечественная история. – 2004. – №6. – С. 141 – 148.

Посохов С. І. Університет та місто в Російській імперії (друга половина
XVIII – перша половина ХІХ ст.) / С. И. Посохов. – Х., 2014. – 364 с.

Рачков Є. С. База даних емблем класичних університетів України /
Є. С. Рачков [СУБД Microsoft Access], 2015.

Рачков Є. С. Використання корпоративних символів та емблем в обрядах
переходу (на матеріалах Харківського університету) / Є. С. Рачков // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. – 2014. – Вип. 17. –
С. 286–292.

Рачков Є. С. Візуальна складова практик саморепрезентації класичних університетів України кінця ХХ – початку ХХІ ст. / Є. С. Рачков // Wschodni
Rocznik Humanistyczny. – Т. XII. – 2015. – С. 327–342.

Рачков Є. С. Методи та підходи візуальної історії: аналіз історіографії / Є. С. Рачков // Харківський історіографічний збірник. – 2015. – Вип. 14. – С. 27–41.
Университет в Российской империи XVIII – первой половины ХІХ века / Под
общ. ред. А. Ю. Андреева, С. И. Посохова. – М., 2012. – 671 с.

Университет для России. Взгляд на историю культуры XVIII столетия / Ред.,
вступ. ст. В. В. Пономарева, Л. Б. Хорошилова. – Москва, 1997. – 352 с.

Университет для России. Т. 2. Московский университет в Александровскую
эпоху / Ред., вступ. ст. В. В. Пономарева, Л. Б. Хорошилова. – Москва, 2001. – 368 с.

A History of the University in Europe: Volume 1, Universities in the Middle Ages / Ред. Hilde de Ridder-Symoens. –Cambridge, 1992. – 536 с.
Опубліковано
2017-12-13
Як цитувати
Рачков, Р. (2017). Корпоративна символіка як складова практик саморепрезентації Харківського університету кінця ХХ – початку ХХІ ст. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія», (52), 109-117. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/history/article/view/9913