Українське студентство в 1917 – 1921 рр.: проблеми історіографії.

  • Д. Подлесний
Ключові слова: историография, студенчество, Революция, Гражданская война

Анотація

Статтю присвячено дослідженню історіографії проблеми трансформа- цій соціокультурного портрету студентства України в період Революції та Громадянської війни. Автор констатує, що вивчення даної проблеми було розпочато ще у 1920-х рр. та триває по сьогоднішній день. У той же час, малодослідженими залишається ціла низка її аспектів, серед яких динаміка змін соціального складу студентства протягом 1917 – 1921 рр., нерадянські форми студентської самоорганізації, неполітичні напрямки діяльності сту- дентства.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Морозов Н. И. Историография молодежного движения в России, февраль 1917 г. – начало 1930-х гг. : автореф. дис… докт. истор. наук / Морозов Николай Иванович. – М., 2002. – 31 с.

Камчатнов Г. А. Отечественная историография дореволюционного русского студенчества : автореф. дис… канд. истор. наук / Камчатнов Григорий Александрович. – М., 2008. – 19 с.

Сірополко С.О. Історія освіти в Україні / С.О. Сірополко. – К., 2001. – 912 с.

орошенко Д. І. Історія України 1917 – 1923 рр. : у 2 т. / Дмитро Дорошенко. – , 2002. – Т. 1. – 319 с.; Т. 2. – 351 с.

Крилов І. Система освіти в Україні (1917 – 1930) / І. Крилов. – Мюнхен, 1956. – 95 с.

Шохин А. Десять лет борьбы за молодежь в стране пролетарской диктатуры / А. Шохин // Молодая гвардия. – 1927. – №11. – С. 25–37.

Сурик А. Студенческие большевистские кружки в Харькове (1914–1917 гг.) / А. Сурик // Летопись революции. – 1929. – № 1. – С. 179 – 188.

Черневский В. Студенческие волнения перед революцией / В. Черневский // Летопись революции. – 1927. – № 1. – С. 13–16.

Вихрев Н. В. Рабфаки и десятилетие Октября / Н. В. Вихрев. – М–Л, 1927. – 55 с.

Золотоверхий І. Д. Становлення української радянської культури (1917– 1920 рр.) / І.Д. Золотоверхий.–К., 1961.–423 с.

Вища школа Української РСР за 50 років : у 2 ч. / відп. ред. В.І. Пітов. – К., 1967.–Ч.1.–395 с.

Чанбарисов Ш. X. Формирование советской университетской системы (1917–1938) / Ш. Х. Чанбарисов. – Уфа, 1973. – 472 с.

Лейкина-Свирская В. Р. Русская интеллигенция в 1900–1917 гг. / В. Р. Лейкина-Свирская. – М., 1981. – 285 с.

Лейкин А. Я. Против ложных друзей молодежи / А. Я. Лейкин. – М., 1980. – 223 с.

Харьковский государственный университет. Исторический очерк. – Х., 1980. – 159 с.

Лейкин А. Я. Борьба большевиков с националистическими партиями за молодежь (февраль – июль 1917 г.) / А. Я. Лейкин // Руководство партии большевиков народными массами в борьбе против самодержавия и капитализма (1895 – октябрь 1917 года). – Л., 1963. – С. 37–55.

Подлесный Д. В. Трансформации системы высших учебных заведений Украины в период 1917–1921 гг. / Д.В. Подлесный // Вчені зап. Харк. гуманіт. ун-ту "Нар. укр. акад.". – Х., 2013. – Т. 19. – С. 227–228.

Розовик Д. Ф. Культурне будівництво в Україні у 1917–1920 рр. / Д. Ф. Розовик. – К., 2011. – 543 с.

Кулаков А. А. Вопросы зарождения российской социал-демократии в советской литературе / А. А. Кулаков // Исторический опыт взаимодействия российской и германской социал-демократии. – М., 1998. – С. 19–35.

Иванов А. Е. Высшая школа России в конце ХІХ – начале ХХ века / А. Е. Иванов. – М., 1991. – 392 с.

Иванов А. Е. Студенчество России конца ХІХ – начале ХХ века / А. Е. Иванов. – М., 1999. – 414 с.

Молчанов В. Б. Добробут студентів України в другій половині XIX – на початку ХХ ст. / В.Б. Молчанов // Укр. іст. журн. – 2005. – № 5. – С.39–53.

Посохов І. C. Студентство університетів Російської імперії ХІХ – початку ХХ ст.: становлення та еволюція субкультури / Іван Посохов. – Харків, 2013. – 275 с.

Фартучна Г. В. Студентство міста Києва у суспільно-політичному житті України (1900–1917 рр.). : автореф. дис... канд. іст. наук / Фартучна Г. В.; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2010. – 19 с.

Григор’єва М. В. Історія студентських організацій університетів Наддніпрянської України другої половини XIX — початку XX ст. : автореф. дис.... канд. іст. наук / Григор’єва М. В. ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2010. – 21 с.

Гончарова Н. О. Національно-політичний рух студентської та учнівської молоді в Україні (90- ті роки XIX ст. — лютий 1917 р.) : автореф. дис... канд. іст. наук / Одеський національний ун-т ім. І.І.Мечникова — О., 2006. – 19 с.

Сизова А. Ю. Российская высшая школа в революционных событиях 1917 г. : автореф. дис. канд. истор. наук: 07.00.02 / Сизова Анастасия Юрьевна. – М., 2007. – 21 с.

Постников Е. С. Российское студенчество на Родине и за рубежом, 1917– 1927 гг. : автореф. дис… докт. ист. наук / Постников, Евгений Серафимович. –
Тверь, 2000. – 32 с.

Всемиров В. В. Создание советской системы высшего образования и студенчество 1917–1927 гг. : автореф. дис… докт. ист. наук. / ВсемировВ.В. – Саратов, 1996. – 40 с.

Пономарев А. В. Студенчество в вузовской политике советского государства в 1917–1927 гг. (На материалах Поволжья) : автореф. дис… канд. ист. наук. /Пономарев Алексей Владимирович. – Саратов, 2011. – 37 с.

Завальнюк О. М. Утворення і діяльність українських державних університетів : автореф. дис… докт. істор. наук: 07.00.01 / Завальнюк Олександр Михайлович. – К., 2011. – 37 с.
Опубліковано
2017-12-13
Як цитувати
Подлесний, Д. (2017). Українське студентство в 1917 – 1921 рр.: проблеми історіографії. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія», (52), 99-108. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/history/article/view/9912