Студенти педагогічних навчальних закладів Харківщини 1920-х – 1930-х рр.: аналіз чисельності та соціального складу

  • О. Комарніцький
Ключові слова: студенти, вищі навчальні заклади, соціальні чистки, Харківщина

Анотація

У статті аналізується чисельність та соціальний склад студентства педагогічних навчальних закладів Харківщини. Зокрема, показано, як позначилися на чисельності студентства так звані «чистки». Автор доводить, що у студентському середовищі в першій половині 1920-х рр. робітничо-селянський і партійно-комсомольський прошарки були незначними. Їх зростання спостерігається з другої половини десятиліття, а домінування відбудеться в 1930-х рр. За національністю більшість студентства становили українці, а за статтю – жінки

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бистров М.А. Керівна роль КП(б)У у галузі вищої освіти в період будівництва соціалізму (1917-1937 рр.) / М.А.Бистров. – Харків: Вища шк., 1974. – 144 с.

Відомчий архів Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди (ВА ХНПУ ім. Г.С.Сковороди). – Ф.Р. 1427. – Оп.1. – Спр.4.

ВА ХНПУ ім. Г.С.Сковороди. – Ф.Р. 1427. – Оп.1. – Спр.5.

ВА ХНПУ ім. Г.С.Сковороди. – Ф.Р. 4293. – Оп.1. – Спр.4.

ВА ХНПУ ім. Г.С.Сковороди. – Ф.Р. 4293. – Оп.1. – Спр.9.

Державний архів Харківської області (Держархів Харківської обл.). – Ф.Р.1431. – Оп.1. – Спр.5.

Державний архів Хмельницької області (Держархів Хмельницької обл.). – Ф.П.1. – Оп.1. – Спр.12.

Держархів Хмельницької обл. – Ф.Р.302. – Оп.1. – Спр.1839.

Звігальський Я. Професійна освіта на Україні / Я.Звігальський, М.Іванов. – Б.м., б.в., 1927. – 410 с.

Зотін М. Педагогічна освіта на Україні / М.Зотін. – Харків: Держ. вид-во Укр., 1926. – 216 с.

Зузик Д. Итоги анонимной переписи студенчества г. Харькова / Д.Зузик //

Студент революции. – Харьков, 1923. – №7-8. – С.5-12.

К-н О. Ворог напирає. До чистки вишів (ХІНО) / О.К-н // Там само. – 1929. – №4.– С.49

Кравченко К. Галерея ворогів / К.Кравченко // Там само. – 1931. – №5. – С.25.

Народня освіта України на 1 січня 1925 р. Установи професійної та політичної освіти // Статистика України. – №76. – Серія VІІ. Статистика народньої освіти. – Вип.ІІ. – Т.V. – Харків: ЦСУ УСРР, 1926. – 94 с.

Народня освіта України. Установи професійної та політичної освіти на 1 січня 1927 р. // Статистика України. – Серія VІІ. Статистика народньої освіти. – Вип.2. – Т.VІІІ. – №152. – Харків: ЦСУ УСРР, 1929. – 66 с.

Правила і програми для вступу до інститутів, технікумів та робфаків УСРР на 1929/30 академічний рік / НКО УСРР. – Б.м.: Пролетарий, б.р. – 72 с.

Правила прийому до вишів (держ. університетів, педінститутів, робфаків та педтехнікумів НКО УСРР) на 1934-35 навч. рік / НКО УСРР, управління підготовки вчителів. – Харків: Рад. шк., 1934. – 115 с.

Прокопенко И.Ф. Подготовка учительских кадров в Харькове в советский период: концептуальные подходы, практический опыт: учеб. пособ. по спецкурсу / И.Ф.Прокопенко, Д.А.Кочат, А.Н.Микитюк. – Харьков: Изд-во Харк. гос. пед. ин-та им. Г.С.Сковороды, 1992. – 92 с.

Розвиток народної освіти і педагогічної науки на Харківщині: моногр. / [редкол.: І.Ф.Прокопенко (гол.), В.І.Євдокимов, В.В.Корнілов; авт. кол.: В.І.Євдокимов та ін.]. – Харків: Харк. держ. пед. ін-т ім. Г.С.Сковороди,1992. – 334 с.

Розподіл місць для комсомолу в ВУЗи й робітфаки // Юнацька правда. – Житомир, 1925. – 26 квітня. – Ч.27-28 (79-80). – С.8; 1925. – 23 липня. – Ч.47 (99). – С.4.

Рябченко О. Студенти радянської України 1920-1930-х років: практики повсякденності та конфлікти ідентифікації: монограф. / Ольга Рябченко. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 456 с.

Рябченко О.Л. Харківський інститут народної освіти ім. О.О.Потебні (1921-1930 рр.) / О.Л.Рябченко. – Харків: Харків. держ. академія міськ. госп., 2000. – 214 с.

Середа А. Итоги социально-академической проверки Вузов и нового приема в харьковские вузы / А.Середа // Студент революції. – 1924. – №8- 9.– С.10.

Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди / [за ред. академ. І.Ф.Прокопенка]. – Харків: ОВС, 2001. – 176 с.
Опубліковано
2017-12-13
Як цитувати
Комарніцький, О. (2017). Студенти педагогічних навчальних закладів Харківщини 1920-х – 1930-х рр.: аналіз чисельності та соціального складу. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія», (52), 56-64. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/history/article/view/9902