Вітчизняна буржуазія на шляху до європейської форми представництва (кінець XIX – початок XX ст.)

  • І. Шандра
Ключові слова: буржуазія, представницька організація, торгово- промислова палата, експортна палата.

Анотація

У статті висвітлюється проект реформування представницьких
організацій буржуазії пореформеної доби за зразком торгово-
промислових палат, бачення вітчизняними підприємцями необхідних
змін та основні перепони на цьому шляху.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Возникновение и деятельность нашей организации (Обзор
деятельности Съездов представителей промышленности и торговли
с октября 1906 г. по декабрь 1907 г.) // Промышленность и торговля. –
1908. – Т. 1 (янв.–июнь). – С. 23– 31.
2. Германские предпринимательские союзы для защиты общих
экономических интересов // Промышленность и торговля. – 1908. –
Т. 1 (янв.–июнь). – С. 211– 214.
3. Державний архів Ростовської області. – Ф. 170. – Оп. 1. – Спр. 42. –
35 арк.
4. Доклад Совета XXXVI Съезду горнопромышленников юга России
по IV вопросу программы: «О торгово-промышленных палатах». –
Харьков, 1911. – 16 с.
5. Ерманский А. К характеристике российской крупной буржуазии /
А. Ерманский // Наша заря. – 1912. – № 1–2. – С. 47– 59.
6. Закон України «Про торгово-промислові палати в Україні» від
02.12.1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 13. –
Ст. 52.
7. Из деятельности общественных учреждений по промышленности и
торговле // Промышленность и торговля. – 1911. – № 21. – С. 386–
388.
8. Из торгово-промышленной практики // Промышленность и
торговля. – 1911. – № 20. – С. 338– 339.
9. История торговли и промышленности в России / [Под. ред.
П. Х. Спасского]: в 3 т. – Т. 1. – СПб., 1910. – [разд. паг.].
10. Котлецов А. А. Русская буржуазия / А. А. Котлецов. – М., 1912. – 31 с.
11. Лившин Я. И. Монополии в экономике России (Экономические
организации и политика монополистического капитала) /
Я. И. Лившин. – М., 1961. – 448 с.
12. Лурье Е. С. Организация и организации торгово-промышленных
интересов в России / Е. С. Лурье. – СПб., 1913. – 191 с.
13. О введении торгово-промышленных палат в России. – М., 1911. –
117 с.
14. Организационная задача торгово-промышленного класса России в
настоящий момент // Горно-заводское дело. – 1917. – № 28–29. –
С. 16081– 16083.
15. Организационная задача торгово-промышленного класса России в
настоящий момент // Горно-заводское дело. – 1917. – № 32–33. –
С. 16233– 16235.
16. Скрипченко С. Славне тридцятиріччя палати / С. Скрипченко //
Діловий вісник. – 2002. – № 12 (103). – С. 2.
17. Торгово-промислова палата України. Минуле. Сьогодення. Погляд у
майбутнє // Діловий вісник. – 2002. – № 12 (103). – С. 5.
18. Торгово-промислові палати – рушії економічного зростання //
Діловий вісник. – 2003. – № 10 (113). – С. 2.
19. Торгово-промышленные организации в России и в Западной
Европе // Нефтяное дело. – 1908. – № 13. – С. 1– 6.
20. Труды XXX съезда горнопромышленников юга России. – Т. 2. –
Харьков, 1906. – [разд. паг.].
21. Труды XXXV съезда горнопромышленников юга России. – Т. 2. –
Харьков, 1910. – [разд. паг.].
22. Труды XXXVI съезда горнопромышленников юга России. – Т. 2. –
Харьков, 1911. – [разд. паг.].
23. Федотов В. И. Развитие института российских торгово-
промышленных палат: ХХ – начало ХХI вв.: автореф. дис. на
соискание учен. степени д-ра ист. наук: 07.00.02 «Отечественная
история» / В. И. Федотов. – Саратов, 2009. – 42 с.
24. Центральний державний історичний архів України, м. Київ. –
Ф. 2161. – Оп. 1. – Спр. 8. – 131 арк.
25. Шандра І. О. З’їзди гірничопромисловців Півдня Росії: створення та
діяльність (1874–1918 рр.): монографія / І. О. Шандра. – Луганськ,
2011. – 300 с.
26. Шапкин И. Н. Из истории лоббизма в России. Представительские
организации российского капитала во второй половине ХІХ – начале
ХХ веков / И. Н. Шапкин. – М., 1999. – 200 с.
27. Шепелев Л. Е. Царизм и буржуазия в 1904–1914 гг. Проблемы торгово-
промышленной политики / Л. Е. Шепелев. – Л., 1987. – 272 с.
28. Шнейдер В. О совещательных учреждениях по делам торговли и
промышленности / В. Шнейдер. – СПб., 1884. – 70 с.
29. Шумилов М. М. Проекты реформы представительных торгово-
промышленных организаций России в конце ХІХ – начале ХХ в. /
М. М. Шумилов // Исторические записки. – Т. 118. – М., 1990. – С. 292 –
312.
Опубліковано
2015-01-01
Як цитувати
Шандра, І. (2015). Вітчизняна буржуазія на шляху до європейської форми представництва (кінець XIX – початок XX ст.). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія», (1134). Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/history/article/view/457