Сільськогосподарські виставки в Харківській губернії (кін. XIX – поч. XX ст.)

  • М. Лисенко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: сільськогосподарські виставки, Харківське товариство сільського господарства, земство, модернізація.

Анотація

В статті досліджується історія сільськогосподарських виставок
в Харківській губернії, їх організація та проведення. Аналізуються
типи виставок, соціальний склад учасників, результати діяльності.
Наголошується, що вони відіграли значну роль в покращені стану
сільського господарства регіону. Робиться висновок про сприяння
Харківського товариства сільського господарства і земства
модернізації аграрної галузі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Багалей Д.И., Миллер Д.П. История г. Харькова за 250 лет его
существования (1655 – 1905): в 2.т. – Т.2. / Багалей Д.И., Миллер Д.П. –
Харьков, 1993. – 974 с.
2. Всероссийская сельскохозяйственная выставка в Харькове 1887 г.
(Каталог). – Харьков, 1887. 373с.
3. Головко А. Сельскохозяйственные общества Харьковской губернии. /
Головко А. – Харьков, 1910. – 136с.
4. Горбаньов В.В. Поміщицьке господарство Харківської губернії в
др. пол. ХIХ – на поч. ХХ ст.: автореф дис… канд. .іст. наук. 07.00.01 /
Горбаньов В.В. – Харків, 2006.-19с.
5. Державний архів Харківської області (далі ДАХО).
6. Доклады и журналы Харьковского общества сельского хозяйства за
1890 г. Вып.1. – Харьков, 1890. – 126 с.
7. IХ губернское агрономическое совещание 26-29 февраля 1912 г.
Журналы и доклады. – Харьков, 1912. – 241с.
8. Журналы, доклады и отчеты участковых агрономов / V агроном.
совещание при Харьковской губернской земской управе с 25 по
30 апреля 1910г. – Харьков, 1910. – 203с.
9. Клинген И. Описание Волчанского уезда Харьковской губернии
в сельскохозяйственном статистическом отношении. / Клинген И. –
Харьков, 1882. – 378с.
10. Крот Л.М. Роль земств Лівобережної України в модернізації
сільського господарства (1864-1914 рр.): автореф. дис… канд. екон.
наук: 08.10.01 / Крот Л. М. – К., 2009. – 20с.
11. Куліков В.О. Селянське господарство Харківської губернії в др. пол.
ХIХ – на поч. ХХ ст. дис. … канд. іст. наук: 07.00.01 / В. О. Куліков –
Харків, 2005. – 323с.
12. Справочные сведения о деятельности земств по сельскому хозяйству
(данные за 1907 и 1908гг.) / сост. В. В. Морачевский. – СПб,1909. –
Вып. 10. – 520 с.
13. Труды 1-го съезда представителей сельскохозяйственных обществ
Харьковской губернии. – Харьков, 1914. – 144 с.
14. Харьковская губернская земская управа. Отчет по агрономическому
отделу за 1909г. – Харьков, 1911. – 127с.
15. Харьковское губернское земство. Местные промыслы населения
Харьковской губернии. – Харьков, 1905. – 97с.
16. Харьковское общество сельского хозяйства. Журналы заседания
общего собрания членов 9 марта 1888г. (Стеногр. отчет). – Харьков,
1888. – 1001с.
17. Харьковское общество сельского хозяйства. Журналы общего
собрания 18-22 декабря 1883г. и 27 января 1884г. с прил. и отчет
распорядительного комитета по устройству семенной выставки. –
Харьков, 1884. – 72 с.
18. Харьковское общество сельского хозяйства на областной
сельскохозяйственной выставке в 1910г. – Харьков, 1910. – 52 с.
19. Харьковское общество сельского хозяйства. Отчет за 1913г. –
Харьков, 1913. – 48 с.
20. Харьковское общество сельского хозяйства. Семенная выставка
1907г. Отчет. – Харьков, 1908. – 145 с.
21. Харьковское общество сельского хозяйства. Съезд по животноводству
в Харькове в 1903г. – Харьков. – Труды. В 2.т. – Т. 1. 1904. – 229 с., Т. 2. –
1905. – 272 с.
22. Южнорусская сельскохозяйственная газета.
Опубліковано
2015-01-01
Як цитувати
Лисенко, М. (2015). Сільськогосподарські виставки в Харківській губернії (кін. XIX – поч. XX ст.). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія», (1134). Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/history/article/view/451