Археографічна діяльність вчених історичного факультету Харківського університету у другій половині ХХ ст.

  • O. Г. Павлова Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

У статті розглядається питання внеску вчених
Харківського університету у публікації історичних документів.
Проблема археографічної діяльності істориків у Харкові в
зазначений період розкривається з урахуванням загальних
тенденцій розвитку археографії в Україні. Визначена тематика
видань та характер взаємодії вчених істориків університету із
співробітниками архівних установ Харкова.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

O. Г. Павлова, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Історичний факультет, доцент кафедри нової та новітньої історії

Посилання

1. Борис Петрович Зайцев (к 80-летию со дня рождения):
Биобиблиографический указатель / Сост. В. Д. Прокопова,
С. Б. Глибицкая. – Х., 2007.
2. Боротьба трудящих Харківщини за побудову фундаменту
соціалістичної економіки, 1926–1932: Зб. док. і мат. / Упор.
М. П. Авдушева, В. О. Вострікова, Л. В. Гусєва [Ред. І. К. Рибалка]. –
Х., 1959.
3. Всеукраїнський центральний комітет незаможних селян: Опис
документальних матеріалів фонду З-257: Крайні дати док. мат.,
1920–1933 рр. / ЦДАЖР УРСР; склад. О. Є. Кривошеєва / Ред.
І. К. Рибалка. – Х., 1957.
4. Гніздило О. С., Зайцев Б. П. Відзначення в Харкові професійного
свята працівників архівних установ / О. С. Гніздило, Б. П. Зайцев //
Вісник Харківського національного університету імені
В. Н. Каразіна. – 2004. – Серія: Історія. – Вип. 36. – № 633.
5. Голодомор 1932–1933 років на Харківщині. – Х., 2008.
6. Гражданская война на Украине, 1918–1920: Сб. док. и мат.: В 3 т.,
4 кн. – К.,1967.
7. Зайцев Б. П., Куделко С. М. Источниковедение на кафедре
историографии, источниковедения и археологии / Зайцев Б. П.,
С. М. Куделко // Материалы и тезисы научной конференции,
посвященной 30-летию кафедры историографии, источниковедения
и археологии ХГУ (II Астаховские чтения) 1-2 ноября 1994 г. – Х.,
1994.
8. Зайцев Б. П., Павлова О. Г. Викладання архівознавства на
історичному факультеті Харківського університету (19Б. П. Зайцев, О. Г. Павлова // Методичний вісник історичного ф-ту
ХНУ ім. В. Н. Каразіна. –Х., 2006. – № 5.
9. Звірства і злочини німецько-фашистських загарбників на
Харківщині: Зб. док. – Х., 1944.
10. Іван Климентійович Рибалка – професор Харківського
університету: Біобібліографічний покажчик / Вст. ст.
В. В. Калініченко. Упоряд. Ю. Г. Шевченко, В. Д. Прокопова. – Х.,
1999.
11. Історія колективізації сільського господарства Української РСР.
1917–1937 рр.: Зб. док. і мат: у 3-х т. / Ред. кол. І. Х. Ганжа,
Л. В. Гусєва, Є. П. Шаталіна, І. Л. Шерман та ін. – К., 1962–1965.
12. Каніщев Г. Ю. Документи робітничо-селянської інспекції
Харківщини 1920–1934 рр. як історичне джерело: автореф. дис…
канд. іст. наук / Г. Ю. Каніщев. – Дніпропетровськ, 2003.
13. Кафедрі історіографії, джерелознавства та археології Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна – 40 років. – Х.,
2004.
14. К истории Харьковского губернского комитета охраны памятников
искусства и старины / О. С. Гнездило, Б. П. Зайцев // Харьковский
историографический альманах. – 2003. – Весна–лето.
15. Комітети незаможних селян України (1920–1933): Зб. док. і мат. –
К., 1968.
16. Комітети незаможних селян Харківщини 1920–1933 рр.: Зб. док. і
мат. – Х., 1961.
17. Короливский С. М. Вопросы истории и археографии Великой
Октябрьской социалистической революции на Украине /
С. М. Короливский. – Х., 1969.
18. Королівський С. М., Рубач М. А., Супруненко М. І. Победа
Советской власти на Украине / С. М. Королівський, М. А. Рубач,
М. І. Супруненко – М., 1967.
19. Латыши на Харьковщине: Сб. документов и материалов / Гос.
архив Харьковской обл. Центр краеведения ХНУ им.
В. Н. Каразина, Академическая библиотека Латвийского
университета. – Х., 2011.
20. Момот Л. М. Творче співробітництво кафедри історіографії,
джерелознавства та археології ХДУ з Харківським обласним
державним архівом / Л. М. Момот // Материалы и тезисы научной
конференции, посвященной 30–летию кафедры историографии,
источниковедения и археологии ХГУ (II Астаховские чтения)
1-2 ноября 1994 г. – Х., 1994.
21. Основні джерела з історії Харківського університету / Б. П. Зайцев,
Б. К. Мигаль // Харьковский историографический альманах. – 2002. –
Осень. 22. Прилепішева Ю. А. Археографічна діяльність архівних установ /
Ю. А. Прилепішева // Нариси з історії архівної справи в Україні. –
К., 2002.
23. Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции
на Украине: Сб. док. и мат. – К., 1955.
24. Промышленность и рабочий класс Украинской СРСР в период
восстановления народного хазяйства (1921–1925 гг): Сб. док. и
мат. / К. К. Шиян, П. П. Бачинський и др. – К., 1964.
25. Радянське будівництво на Україні в роки громадянської війни
(1919–1920): Зб. док. – Х., 1957.
26. Роки війни і відбудови: Історичний нарис за документами ЦДНТА
України / Авт.-упор. Н. В. Миргород, А. О. Алексєєнко. – Х., 2006.
27. Селевич Ю. Л. Діяльність Харківської духовної консисторії в ХІХ–
на початку ХХ ст.: автореф. дис… канд. іст. наук / Ю. Л. Селевич. –
Х., 2010.
28. Степан Мефодійович Королівський: Біобібліограф. покажчик / Вст.
ст. І. К. Рибалки. – Х., 1972.
29. Харьков и Харьковская губерния в первой русской революции
1905–1907: Сб. док. – Х.,1955.
30. Харьковщина в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941–
1943 гг.): Сб. док. и мат. / Сост. Н. К. Калюжная, Л. Ф. Майстренко,
В. К. Онищенко и др. – Х., 1965.
31. Харьковщина в период гражданской войны и иностранной военной
интервенции 1918–1920 гг.: Сб. док. и мат. / Сост. А. И. Бурик,
Е. В. Дягилев, Н. К. Калюжная, Е. П. Шаталина и др. / Под
ред. И. К. Рыбалки. – Х., 1973.
32. Центральний державний науко-технічний архів в Україні: Путівник /
Авт.–упорядн. А. О. Алєксєєнко, М. А. Балишев, О. Є. Дождьова,
С. В. Семенов. – Х., 2009.
33. Шиян Кир Карлович // Біобібліографічний словник учених
Харківського університету / Уклад. Б. П. Зайцев, С. І. Посохов,
В. Д. Прокопова та ін. – Х., 2001. – Т. 2: Історики. – Ч. 2: 1933–2000 рр.
34. Шульга Л. Г. Очерки истории Государственного архива
Харьковской области (по воспоминаниям бывшего директора
архива) / Л. Г. Шульга. – Х., 2008.
Опубліковано
2014-09-28
Як цитувати
ПавловаO. (2014). Археографічна діяльність вчених історичного факультету Харківського університету у другій половині ХХ ст. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія», (1005). Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/history/article/view/45