Видання та поширення україномовної книги у Російській імперії останньої чверті ХІХ – початку

  • Т. Р. Кароєва
Ключові слова: україномовна книга, видання, торгівля, комерція, Російська імперія.

Анотація

У статті доводиться, що, попри тиск із боку Російської імперії, у
досліджуваний період розвиток українського суспільства у книжковій
сфері відбувався у контексті європейських модернізаційних
традицій. Розвивався комерційний напрям видання та поширення
україномовної книги, сформувався особливий жанр української
комерційної літератури – українська лубочна книга, яку можна
оцінювати як проміжний етап у формуванні масової літератури.
Автор підкреслює, що комерційну привабливість української книги
відчували не тільки місцеві підприємці, а й російські.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Биковський Л. Книжна торгівля на Україні / Л. Биковський // Бібл.
вісн. – 1997. – № 1. – С. 30-32.
2. Видання Тараса Шевченка в Україні (1840-1923) : наук.-допом.
покажч. / Нац. парлам. б-ка України ; уклад. І. О. Негрейчук. – К.,
2010. – 72 с.
3. Генеральный алфавитный каталог книг на русском языке (1725-1998)
[Электронный ресурс] // Российская национальная библиотека : веб-
портал. – Адрес доступа: http://www.nlr.ru/e-case3/sc2.php/web_gak/
lc/107220/20. – Дата обращения: 10.01.14.
4. Голубева О. Д. Издательское дело в России в период первой русской
революции (1905-1907 гг.) / О. Д. Голубева // Книга: исслед. и
материалы. – М., 1972. – Сб. 24. – С. 115-141.
5. Грушевський М. С. Видавнича криза // Твори : в 50 т. /
М. С. Грушевський. – Л. : Світ, 2005. – Т. 2. – С. 106-114.
6. Єфремов С. В тісних рямцях. Українська книга в 1798-1916 рр. /
С. Єфремов // Вибране / С. Єфремов; упоряд., передм. та прим.
Е. Соловей. – К.: Наук. думка, 2002. – 760 с.
7. Ісаєвич Я. Д. Українське книговидання. Витоки. Розвиток.
Проблеми / Я. Д. Ісаєвич. – Л., 2002. – 520 с.
8. Кароєва Т. Р. Українська лубочна книга як різновид масової
літератури: книгознавчий погляд / Т. Р. Кароєва // Вісн. Кн. палати. –
2014. – № 2. (у друці).
9. Книга в Україні. 1861-1917 : матеріали до репертуару укр. книги.
Вип. 8. Ч. 1: К-Кн / [упоряд. С. С. Петров та ін.] ; Нац. б-ка України
ім. В. І. Вернадського НАН України. – К., 2006. – 405 с.
10. Корнійчук М. А. Про атрибутування окремих видань творів
Т. Шевченка у колекції МКДУ [Електронний ресурс] /
М. А. Корнійчук // Укр. писемність та мова у манускриптах і
друкарстві : матеріали наук. конф. – К., 2010. – Адреса доступу:
http://vuam.org.ua/uk/704. – Дата звернення: 10.01.14.
11. Котляревский И. П. Полное собрание сочинений: 1) Наталка
Полтавка; 2) Москаль-чаривнык; 3) Вергыльева Енеида / И. П.
Котляревский. – К. : изд. кн. магазина П. Ф. Панчешникова, 1886. –
299 с. – (Б-ка украинских писателив; Т. 1).
12. Лотоцький О. Сторінки минулого. Ч. 3 / О. Лотоцький. – Варшава,
1934. – 395 с. – (Пр. Укр. наук. ін-ту. Т. 21 ; Сер. мемуарів. Кн. 4).
13. Рейтблат А. И. Что нес с базара русский народ (Лубок в
исследованиях последних лет) / А. И. Рейтблат // Новое лит.
обозрение. – 2000. – № 44. – Электронная версия. – Адрес доступа:
http://magazines.russ.ru/nlo/2000/44/84.html. – Дата обращения:
01.12.13.
14. Репертуар української книги, 1798-1916 : матеріли до бібліографії :
в 9 т. / Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, НАН України. – Л., 1995-
2005.
15. Cтудінський В. А. Паперова промисловість України XVI-XX ст. /
В. А. Студинський. – 2-е вид. доп., виправл. – Житомир : Волинь,
2004. – 268 с.
16. Україномовна книга у фондах Національної бібліотеки України
ім. В. І. Вернадського. 1798-1916: бібліогр. покажч. : в 4 вип. / Нац.
б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 1996-2001.
17. Широцький К. Продаж книжок у давньому Київі / К. Широцький //
Книгарь. – 1919. – Ч. 18. – С. 1097-1102.
Опубліковано
2014-12-31
Як цитувати
Кароєва, Т. (2014). Видання та поширення україномовної книги у Російській імперії останньої чверті ХІХ – початку. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія», (1117). Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/history/article/view/420