Борьбисти, боротьбисти і Комінтерн: Еволюція взаємовідносин

  • С І. Гірік Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: борьбисти, боротьбисти, УПЛСР(б), УКП(б), Комінтерн, Третій Інтернаціонал.

Анотація

У статті розглянуто історію відносин між Українською партією
лівих соціалістів-революціонерів (борьбистів) та Українською
партією соціалістів-революціонерів (комуністів) / Українською
комуністичною партією (боротьбистів). Окрему увагу приділено
спробі борьбистів вступити до Третього Інтернаціоналу у жовтні
1919 року в контексті аналогічних намагань УКП(б). Відносини
між борьбистами та боротьбистами еволюціонували від планів
об’єднання до серйозного конфлікту, а намагання обох цих політичних
сил стати членами Комінтерну виявилися невдалими.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Російський державний архів соціально-політичної історії
(РГАСПИ). – Ф. 495, оп. 18, спр. 2.
2. Центральний державний архів громадських об’єднань України
(ЦДАГОУ). – Ф. 1, оп. 20, спр. 101.
3. ЦДАГОУ. – Ф. 43, оп. 1, спр. 10.
4. ЦДАГОУ. – Ф. 43, оп. 1, спр. 22.
5. ЦДАГОУ. – Ф. 43, оп. 1, спр. 44.
6. ІІІ Всеукраїнський з’їзд рад. 6-10 березня 1919 року : (Стенографічний
звіт) / [ред. М. Рубача]. – Х.: Видання Центрального архівного
управління УСРР, 1932. – 336 с.
7. Від Відділу Зовнішніх Зносин Центр. Ком. Укр. П. Соц.-Рев. //
Боротьба. – К., 1918. – Ч. 55. – 25 (12) грудня.
8. Від Л. К. Ц. У. П. С. -Р. // Боротьба. – К., 1918. – Ч. 3, 26 (13) лютого.
9. До товаришів членів партії // Боротьба. – К., 1918. – Ч. 1,
23 (10) лютого.
10. Затонский В. Открытое письмо Центральному комитету Украинской
коммунистической партии (боротьбистов) / В. Затонский. – Б.м.:
Издание Политуправления Реввоенсовета Н-ой армии, [1920]. –
18 с.
11. Зборець С. Партійна трансформація УПЛСР (борьбистів) у 1920 р. /
С. Зборець // Проблеми політичної історії України: Збірник наукових
праць. Вип. 4. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ. – С. 105-113.
12. Зборець С. УПЛСР (борьбистів) – ліквідація чи політичне злиття
з КП(б)У в 1920 році: сучасна історіографія / С. Зборець //
Інтелігенція і влада: Громадсько-політичний науковий збірник. –
Серія «Історія». – Вип. 3. – Одеса: Астропринт, 2004. – С. 156-164.
13. Зиновьев Г. Коммунистический Интернационал об украинских
партиях / Г. Зиновьев // Коммунистический Интернационал. –
1919. – № 7-8. – Столб. 1125-1126.
14. К расколу 2-го с`езда Украинской Партии Левых С.-Р. – К.: Борьба,
1919. – 30 с.
15. Леонтьев Я. Левонародническая концепция решения национального
вопроса и ее теоретики / Я. Леонтьев // История национальных
политических партий России: Материалы международной
конференции, Москва, 21-22 мая 1996 г. – М.: РОССПЭН, 1997. –
С. 257-264.
16. Леонтьев Я. Руководящие органы ПЛСР в конце 1917 – первой
половине 1918 г. и их участие в событиях 6-7 июля / Я. Леонтьев //
Партия левых социалистов-революционеров. Документы и
материалы: В 3 т. – Т. 2. – Ч. 1. – М.: РОССПЭН, 2010. – С. 5-44.
17. Леонтьев Я. «Скифы» русской революции. Партия левых эсеров и
ее литературные попутчики / Я. Леонтьев. – М.: Аиро-ХХI, 2007. –
328 с.
18. Непролетарские партии России: Урок истории / [общ. ред.
И. Минца]. – М.: Мысль, 1984. – 568 с.
19. Политбюро ЦК РКП(б)–ВКП(б) и Коминтерн: 1919-1943 гг.
Документы / [сост. Г. М. Адибеков и др.] – М.: РОССПЭН, 2004. –
960 с.
20. Резолюции Третьего с’езда Украинской партии левых социалистов-
революционеров (борьбистов). – Б.м.: Издание Центр. Комитета
У.П.Л.С.Р.(борьб.), [1919]. – 32 с.
21. Українізація. Ще одна вкраїнська газета // Боротьба. – К., 1919. –
Ч. 195. – 26 грудня.
Опубліковано
2014-12-31
Як цитувати
Гірік, С. (2014). Борьбисти, боротьбисти і Комінтерн: Еволюція взаємовідносин. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія», (1117). Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/history/article/view/419