Кафедра історії України та її внесок у розвиток українознавчих

  • Д. В. Журавльов
Ключові слова: українознавчі студії, історія України, публікації, кафедра історії України.

Анотація

Стаття відображає розвиток українознавчих досліджень на кафедрі історії України. З`ясовано основнінапрями українознавчих студій, визначено й охарактеризовано зміни тематики, внесок викладачів кафедри в українознавчих дослідженнях в період після здобуття Україною незалежності

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Бердута М. З. Історичні постаті. Гетьмани України / М. З. Бердута [та ін.]. - Х., 2004.
2. Визначні етнологи України: Довідник з етнології України. Для студентів гуманітарних факультетів / Укладачі: М. З. Бердута, Л. А. Бортник. – Х., 2004.
3. Володимир Вікторович Калініченко – професор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна: Біобібліограф. покажчик. / Укл. Куделко С. М., вст. ст.: С. І. Посохов; бібліограф. редактор Шевченко Ю. Г. – Х., 2007.
4. Довідник з історії України. - К., 1999-2001.
5. Експрес-курс. Історія України: зовнішнє незалежне оцінювання / М. З. Бердута, Д. В. Журавльов. – К., 2009.
6. Енциклопедичний довідник. Історія України: А-Я/ - К., 2008.
7. Журавльов Д.В. Військова справа в слобідських козацьких полках у другій половині XVII – XVIII ст. Дис. канд. іст. наук: 07.00.01 / Д.В. Журавльов. – Х., 2003.
8. Журавльов Д.В. Мазепа. Людина. Політик. Легенда / Д.В. Журавльов. – Х., 2007.
9. Журавльов Д.В. Україна та Росія. Як брати горщики побили / Д.В. Журавльов. – Х., 2009.
10. Журавльов Д.В. Военная техника Советского Союза и Германии. Война брони и моторов / Д.В Журавльов. - Харьков - Белгород, 2010.
11. Журавльов Д.В. Усі гетьмани України / Д.В. Журавльов– Х., 2011.
12. Журавльов Д.В. Визначні битви та полководці української історії / Д.В. Журавльов – Х., 2013.
13. Журавльов Д.В. 100 ключових подій української історії / Д.В. Журавльов. – Х., 2013.
14. Історія міста Харкова XX століття / О.Н. Ярмиш. С.І. Посохов, А.І. Епштейн та ін. – Х., 2004.
15. Історія Слобідської України: Навчальний посібник. – Х., 1999.
16. Історія України: Курс лекцій. – Х., 1995.
17. Історія України: Навч.програма нормат.дисципліни для вищих закл.освіти/ В.А.Смолій, Я.С. Калакура, … В.В. Калініченко та ін.. – К., 1997.
18. Історія українського селянства / За ред. В.М. Литвина. – Т.2. – К., 2006.
19. Калініченко В.В. Селянське господарство України в доколгоспний період (1921-1929) / В.В. Калініченко. – Х., - 1991.
20. Калініченко В.В. Селянське господарство України в період непу: Дис. д-ра іст. наук: 07.00.01 / В.В. Калініченко. – Х, 1994.
21. Калініченко В.В. Селянське господарство України в період непу: історико- економічне дослідження / В.В. Калініченко. – Х., 1997
22. Калініченко В.В. Століття поступу: нариси з історії цукрового комбінату ім. Леніна / В.В. Калініченко [та ін]. - Х., 1999.
23. Калініченко В.В. На межі століть: Нариси з історії ВАТ “Насіннєве” - “Цукрове” в смт.Чапаєве Кегичівського району Харківської області (1991-2001 рр) / В. В. Калініченко [та ін.]. - Х., 2002.
24. Калініченко В.В., Рибалка І.К. Історія України. Частина третя: 1917-2003. Підручник для історичних факультетів вищих навчальних закладів. / В.В. Калініченко, І.К. Рибалка. – Х., 2004.
25. Кафедрі історії України Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна – 50 років / Ред. В.В. Калініченко. – Х., 2007.
26. Короткий словник-довідник з етнографії України. - Х., 2002.
27. Куліков В.О. Селянське господарство Харківської губернії в другій половині XIX – на початку XX ст. Дис. канд. іст. наук: 07.00.01 / В.О. Куліков. – Х., 2005.
28. Куликов В.А., Шалыгина Д.Л. Специфика пропагандистского плаката во время Великой Отечественной войны как средства конструирования советской идентичности / Д. Л. Шалыгина., В. А. Куликов // Вестник Пермского университета. Серия "История". 2011. Выпуск 2 (16).
29. Куліков В.О., Іващенко В.Ю. Контент-аналіз зображень у підручниках з історії України для старших класів / В.О.Куліков, В. Ю. Іващенко // Харківський історіографічний збірник. – Х., 2012. – Вип. 11.
30. Майстренко В.С. Столипінська аграрна реформа в Харківській губернії : Дис. канд. іст. наук: 07.00.01 / В.С. Майстренко. – Х., 1998.
31. Наумов С.О. Організаційні зміни в українському русі на Харківщині в роки першої російської революції / С.О. Наумов // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. - 2003. - № 594. Історія. - Вип. 35.
32. Наумов С.О. Стан місцевих організацій РУП-УСДРП у 1905–1907 рр. (на матеріалах Лівобережної України) / С.О. Наумов // Проблеми історії України XIX — початку XX ст. - К., 2003. - Вип. 6.
33. Наумов С.О. Харків як осередок радикальної течії в українському русі (кінець XIX — початок XX ст.) / С.О. Наумов // Молода нація: Альманах. - К., 2004. - № 2.
34. Наумов С.О. Український політичний рух на Лівобережжі (90-і рр. XIX ст. - лютий 1917 р.) / С.О. Наумов. - Харків, 2006.
35. Наумов С.О. Регіональні структури українського політичного руху: становлення і діяльність. (90-і роки XIX – лютий 1917 р. (на матеріалах Лівобережжя). : Дис. д-ра іст. наук: 07.00.01 / С.О. Наумов. - Х., 2007.
36. Повсякдення ранньомодерної України. - Т. 1 : Практика, казуси та девіації повсякдення / Л.Ю. Посохова та ін. – К., 2012.
37. Політична історія України: Посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. В. І. Танцюри. - К., 2001.
38. Посохова Л.Ю. Харківський колегіум (XVIII - перша половина XIX ст.) / Л. Ю. Посохова. - Х., 1999.
39. Посохова Л.Ю. Православные коллегиумы Российской империи (вторая половина XVIII - начало XIX вв.): между традициями и новациями / Л.Ю. Посохова // Ab Imperio. 2010. - № 3.
40. Посохова Л.Ю. На перехресті культур, традицій, епох: православні колегіуми України наприкінці XVII - на початку XIX ст. / Л. Ю. Посохова. - Х., 2011.
41. Ljudmila Posochova. Orthodoxie und Katholizismus in den Kollegien der Ukraine während des 17. und 18. Jahrhunderts // Schmid A. (Hrsg.) Bayern und Rußland in vormoderner Zeit. Annäherungen bis in die Zeit eters des Großen (серия: Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte). – München, 2012. Vol. 42.
42. Посохова Л. Реформы духовных учебных заведений в Российской империи в конце XVIII – в начале ХІХ века и историческая судьба православних коллегиумов Украины // Res Historica. Сzasopismo nstytutu Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. – Lublin. – 2013. - № 36.
43. Посохова Л. Православные коллегиумы и церковная бюрократия в Российской империи (XVIII – начало ХІХ в.) // Dziejebiurokracji. Lublin-Toruń–Włocławek, 2013. Tom V.
44. Посохова Л.Ю. «Колективний портрет» викладачів українських православних колегіумів / Л.Ю. Посохова // Українська держава другої половини XVII– XVIII ст.: політика, суспільство, культура / Ред. кол.: В. Смолій (відп. ред.). НАН України. Інститут історії України; Науково-дослідний інститут козацтва. Колект. моногр. – К.: Інститут історії України, 2014.
45. Посохова Л.Ю. Православні колегіуми України наприкінці XVII – XIX ст. : Дис. д-ра іст. наук: 07.00.01 / Л.Ю. Посохова. – Х., 2012.
46. Рибалка І.К. Історія України. Частина 1: Від найдавніших часів до кінця XVIII століття: Підручник для історичних факультетів вищих навчальних закладів. / І.К. Рибалка. - X., 1994.
47. Рибалка І. К. Історія України. Частина 2: Від початку XIX ст. до лютого 1917 року. Підручник для історичних факультетів вищих навчальних закладів. / І.К. Рибалка. - X., 1997.
48. Рибалка І.К. Така наша доля. Сторінки життя мого покоління / І.К. Рибалка. – Х., 1999.
49. Россия в Первой Мировой войне. 1914-1918: Энциклопедия: В 3 тт. - М., 2014.
50. Селянська газета. - Х., – 2001-2002.
51. Скоробогатов А.В. Харків у часи німецької окупації (1941-1943) / А.В. Скоробогатов. – Х., 2004.
52. Скоробогатов А.В. Харків у роки німецької окупації (1941-1943) : Дис. д-ра іст. наук: 07.00.01 / А.В. Скоробогатов. - Х., 2006.
53. Україна на межі тисячоліть: 500 впливових особистостей. Біографічний довідник. - Т.1. – Х., 2000.
54. Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна за 200 років / В.С. Бакіров, В.М. Духопельников, Б.П. Зайцев та ін. – Х., 2004.
55. Харківський університет – рідному місту / Б.П. Пугач, С.І. Посохов, В.В. Калініченко та ін. – Х., 2004.
56. Харківські студбатівці / Б.П.Зайцев, Б.К. Мигаль, С.І. Посохов. – Х., 1999.
Опубліковано
2015-04-05
Як цитувати
Журавльов, Д. (2015). Кафедра історії України та її внесок у розвиток українознавчих. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія», (1145), 86-98. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/history/article/view/1545