Конфіскація церковних цінностей на Харківщині 1922 р.

  • Ю.П. Волосник Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна http://orcid.org/0000-0002-1879-8378
Ключові слова: церковні цінності, конфіскація, вилучення, спротив, духовенство, віруючі, релігійні конфесії, служителі релігійних культів, історико- культурна цінність, більшовицька влада, радянська держава, органи ДПУ, репресії, терор, суспільний інститут, Харківська губернія, фінансові ресурси, голод, церковне середовище, атеїстична влада

Анотація

У статті досліджується перебіг кампанії з конфіскації церковних коштовностей у Харківській губернії в 1922 р. Скориставшись обставинами страхітливого голоду, що охопив багато регіонів України у 1921 – 1922 рр., радянська держава під гаслом надання допомоги голодуючим провела широкомасштабну кампанію з «вилучення» (а насправді, нічим не прикриту конфіскацію) церковних цінностей. Конфісковувалися усі дорогоцінні речі з храмів і молитовних будинків усіх без виключення релігійних конфесій. Досліджено методи проведення конфіскації церковних багатств місцевими органами влади Харківщини. При цьому показано особливу роль, що відігравали органи ДПУ, які контролювали роботу комісій з вилучення цінностей та придушували опір віруючих і духовенства. У публікації робиться спроба з’ясувати підсумки вилучення цінностей по Харкову та повітах столичної губернії. Проаналізовано ставлення різних верств суспільства до проведення кампанії з конфіскації церковних цінностей. На основі архівних джерел та матеріалів місцевої та центральної преси показано опір, який чинили віруючі і духовенство кампанії конфіскації церковних коштовностей та проаналізовано його форми і методи. Висвітлено репресивну політику атеїстичної влади, спрямовану на придушення спротиву мас віруючого населення і представників духовенства тотальній конфіскації цінностей, що нерідко проводилася брутальним способом. Показані масштаби репресій більшовицької влади щодо віруючих і служителів релігійних культів. Зроблено висновок, що, проводячи політику конфіскації церковних цінностей, більшовицька влада намагалася підірвати економічну базу церкви, прагнучи отримати внаслідок конфіскації великі фінансові ресурси, а також морально дискредитувати духовенство в очах громадськості, підірвати авторитет церкви як важливого суспільного інституту, нарешті, внести розбрат у церковне середовище. Під час здійснення кампанії з конфіскації церковних багатств була назавжди втрачена велика частина релігійних предметів, що представляли історико-культурну цінність.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Архивы Кремля. Политбюро и церковь. 1922–1925 гг. Кн.1. М. Новосибирск, 1997. 599 с.

Архивы Кремля. Политбюро и церковь. 1922–1925 гг. Кн.2. М. Новосибирск, 1998. 647 с.

Ахиепископ Онуфрий (Легкий) История Харьковской епархии. 1799–2009. / Ахиепископ Онуфрий (Легкий). Харьков, 2009. 447 с.

Верига В. Конфіскація церковних цінностей в Україні в 1922 р. / В. Верига. К., 1996. 192 с. Вісті. К., 1922.

Матвиенко М. Харьковская епархия. Краткий очерк истории / М. Матвиенко // Православная энциклопедия Харьковщины. Харьков, 2009. С. 5-56.

Нестуля О. Доля церковної старовини в Україні 1917–1941. Ч.1. 1917. – середина 1920- х рр. / О. Нестуля. К., 1995. 280 с.

Отчет Харьковского губисполкома и губэкономсовещания. Вып ІІ. Отчёты нехозяйственных органов 1 апр. 1922 г. – 1 окт. 1922 г. Харьков, 1922. 192 с.

Пролетарий. Харьков, 1922.

Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства Украины. Харьков, 1922.

Силантьев В. И. Большевики и православная церковь на Украине в 20-е годы. / В. И. Силантьев. Харьков, 1998. 231 с.

Скрипчук В. П. Участь органів ДПУ Харківщини в проведенні кампанії з конфіскації церковних цінностей 1922 р. / В. П. Скрипчук // Чорноморський літопис. 2016. Вип. 11. С. 114-120.

ДАХО (Державний архів Харківської області). Ф. Р-203. Оп. 1. Спр. 886. Руководящие материалы и переписка об изъятии церковных ценностей в фонд помощи голодующим 1922. 58 арк. // ДАХО.

ДАХО. Ф. Р-203. Оп. 1. Спр. 887. Информационные сводки и переписка об изъятии церковных ценностей в фонд помощи голодающим по Харьковской губернии 1922. 120 арк. // ДАХО.

ДАХО. Ф. Р-203. Оп. 1. Спр. 888. Акты Харьковской губернии по изъятию церковных ценностей, о проверке инвентарных описей церковного имущества храмов, синагог и молелен г. Харькова. 1922. 114 арк. // ДАХО.

ДАХО. Ф. П-1. Оп. 1. Спр. 715. Протоколы заседаний пленумов губкома КП(б)У 18 янв. – 9 дек. 1922 г. 26 арк. // ДАХО.

ДАХО. Ф. Р-845. Оп. 2. Спр. 1075. Акты и описи изъятых церковних ценностей. 1925. 18арк. // ДАХО.

ДАХО. Ф. Р-212. Оп. 2. Спр. 16. Доклады о работе Харьковск. Губревтрибунала. За 1921, 1922, 1923 годы. 142 арк. // ДАХО.

ДАХО. Ф. Р-203. Оп. 1. Спр. 794. Информационные бюллетени губотдела ГПУ и губЧК, сводки отделов управления уездных исполкомов о политическом, экономическом положении. 1922 г. Т.1. 188 арк. // ДАХО.

Опубліковано
2019-12-10
Як цитувати
Волосник, Ю. (2019). Конфіскація церковних цінностей на Харківщині 1922 р. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія», (55), 59-68. https://doi.org/10.26565/2220-7929-2019-55-05