На шляху до українізації: Харківський університет у 1917 – першій половині 1918 рр.

  • С.О. Наумов Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна http://orcid.org/0000-0002-0289-4357
Ключові слова: Українська революція, Харківський університет, українізація, кафедри українознавчого циклу, 1917 рік

Анотація

У статті аналізується ставлення колективу Харківського університету до проблеми українізації вищої освіти, актуалізованої після Лютневої революції. Стверджується, що воно істотно не відрізнялося від позиції двох інших університетів Наддніпрянщини – Київського та Новоросійського (Одеського) й було достатньо прохолодним. Більшість професури спершу демонструвала негативне ставлення до українізації суспільно-політичного й університетського життя, з часом стала загалом підтримувати українізацію культурно-освітньої сфери, проте всіляко намагалася мінімізувати українізаційні заходи в університеті. Декларативно визнаючи право українців на освіту рідною мовою, університетські професори здебільшого залишалися носіями російської чи малоросійської ідентичності, російської культури, тож не вважали за можливе жертвувати її твердинею, якою фактично залишався університет. Позиція студентства не простежується; принаймні, помітної активності в цьому питанні воно не виявляло. Приділяється увага відповідним заходам тогочасної влади та позиції місцевої громадськості в університетському питанні. Підкреслюється, що не лише до утворення Української держави, а значною мірою й після цього такі дії були ситуативними, епізодичними, трималися на ініціативі окремих осіб, не мали надійної основи, належної корпоративної, громадської та державної підтримки. Аналізуються причини такого становища – як загальноукраїнського характеру, так і локальні, характерні для Харківщини й університету (тривале перебування краю під більшовицькою владою, переважання проросійських елементів у місцевій адміністрації, слабкість «Просвіти» та ін.). Ревізуються чи уточнюються деякі позиції, пов’язані з історією Харківського університету (щодо утворення кафедр українознавчого циклу, викладання українською мовою Д. Багалієм та М. Сумцовим, функціонування народного університету тощо).

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Антоненко-Давидович Б. Д. У Харківському університеті (фрагменти спогадів) / Б. Д. Антоненко-Давидович // Харківський університет (1917- 1941 рр.) у спогадах його викладачів та вихованців / Упор.: В. Ю. Іващенко, Ю. А. Кісельова, О. І. Красько та ін. – Х., 2016. – С. 17-22.

Багалій Д. І. Вибрані праці: У 6 т. – Т. 1: Автобіографія. Ювілейні матеріали. Бібліографія / Д. І. Багалій / Упор. В. В. Кравченко. – Х., 1999. – 600 с.

Вернадский В. И. Дневники 1917-1921. Октябрь 1917 – январь 1920 / В. И. Вернадский. – К., 1994. – 271 с.

Вестник Временного правительства. – Пг., 1917. – 18 июня. Режим доступу: http:// elib.shpl.ru/ru/nodes/31094-iyun-68-92. Доступ – 08.09.2018.

Відродження. – К., 1918. Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/dlib/item/0001127. Доступ – 15.06.2018.

Дорошенко Д. І. Історія України 1917-1923 рр. – Т. 2: Українська Гетьманська Держава 1918 року / Д. І. Дорошенко. – К., 2002. – 351 с.

Завальнюк О. М. Гетьманат Павла Скоропадського: розбудова національної університетської освіти / О. М. Завальнюк // Гетьманат Павла Скоропадського: історія, постаті, контроверсії: Всеукр. наук. конф.: збірник. – К., 2008. – С. 204-214.

Завальнюк О. М. Дмитро Багалій і творення національної університетської освіти в Україні (1918 – 1919 роки) / О. М. Завальнюк // Етнічна історія народів Європи. – 2005. – Вип. 19. – С. 37-43.

Завальнюк А. М. Российские университеты в контексте движения за украинизацию высшей школы на Украине (март 1917 – апрель 1918 гг.) / А. М. Завальнюк // Гуманитарный вектор. – 2010. – № 4. – С. 14-21. Режим доступу:https://cyberleninka.ru/article/n/rossiyskie-universitety-v-kontekste-dvizheniya-za-ukrainizatsiyu-vysshey-shkoly-na-ukraine-mart-1917-aprel-1918-gg. Доступ – 2.08.2018.

Завальнюк О. М. Утворення і діяльність державних українських університетів (1917–1921 рр.) / О. М. Завальнюк. – Кам’янець-Подільський, 2011. – 652 с.

Завальнюк О. М. Функціонування Київського українського народного університету – прорив національної освіти і науки у 1917–1918 рр. / О. М. Завальнюк // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: іст. науки. – 2009. – Вип. 2. – С. 72-87.

Записка з питання цензури українськомовної книжки, підготовлена за дорученням Комітету міністрів спеціальною комісією Харківського університету // Українська ідентичність і мовне питання в Російській імперії: спроба державного регулювання (1847–1914): Зб. док. і матеріалів / Відп. ред. Г. Боряк. – К., 2013. – С. 349-360.

Известия Юга. – Х.,1918.

Колпакова О. В. Національна вища школа в Україні (1917 – 1920 рр.) / О. В. Колпакова. – К., 1996. – 117 с.

Кудлай О. Б. Законотворча діяльність українських урядів доби гетьмана П. Скоропадського в галузі освіти і культури (за матеріалами газети «Державний Вістник») / О. Б. Кудлай // Гетьманат Павла Скоропадського: історія, постаті, контроверсії: Всеукр. наук. конф.: збірник. – К., 2008. – С. 239-246.

Мандебура О. Микола Сумцов і проблеми соціокультурної ідентичності / О. Мандебура. – К., 2011. – 276 с.

Нариси історії Української революції / О. Д. Бойко, В. Ф. Верстюк (кер.), В. І. Головченко та ін. – К., 2011. – Кн. 1. – 388 с.

Наумов С. О. Харківська Українська студентська громада (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / С. О. Наумов // Universitates: Наука та просвіта. – Х., 2008. – № 2. – С. 18-28.

Нова Рада. – К., 1918. Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/dlib/item/0000965. Доступ – 14.05.2018.

Передерій І. Г. Розбудова національної системи освіти в Україні за доби Центральної Ради: істор. аспект / І. Г. Передерій. – Полтава, 2009. – 160 с.

Розвиток народної освіти і педагогічної науки на Харківщині: До 180-річчя Харківського пед. ін-ту ім. Г.С. Сковороди / [В.І. Євдокімов, Г.В. Єльнікова, В.В. Корнілов]. – Х., 1992. – 334 с.

Розовик Д. Ф. Українське культурне відродження в роки національно-демократичної революції (1917-1920 рр.) / Д. Ф. Розовик. – К., 2002. – 311 с.

Ротар Н. Р. Діяльність українських національно-демократичних урядів в галузі освіти (1917 – 1920 рр.) / Н. Р. Ротар. – Чернівці, 1996. – 163 с.

Самойлов Ф. Новоросійський університет в березні-жовтні 1917 р. / Ф. Самойлов // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: міжвід. зб. наук. праць. – К., 2002. – Вип. 6. – С. 217–222.

Сокращенный отчет о деятельности Харьковского университета за 1917 год // Записки Харьковского университета за 1918 и 1919 год. – Х., 1919. – С. 1-30.

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна за 200 років / В. С. Бакіров, В. М. Духопельников, Б. П. Зайцев та ін. – Х., 2004. – 750 с.

Харківський університет і українська культура / за ред. Ю. М. Безхутрого. – Х., 2015. – 296 с.

Харківський університет – рідному місту / В. В. Кравченко, С. І. Посохов, С. О. Наумов та ін. – Х., 2004. – 200 с.

Южный край. – Х., 1918.

ALMA MATER: Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції. 1917-1920: Матеріали, документи, спогади: У 3 кн. / Упоряд. В. А. Короткий, В. І. Ульяновський. – Кн. 2. – К., 2001. – 704 с.

Опубліковано
2019-12-10
Як цитувати
Наумов, С. (2019). На шляху до українізації: Харківський університет у 1917 – першій половині 1918 рр. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія», (55), 48-58. https://doi.org/10.26565/2220-7929-2019-55-04