Михайло Грушевський і формування археологічної науки в Науковому товаристві ім. Шевченка

  • Володимир Петегирич Інститут українознавства імені І. Крип’якевича НАН України
Ключові слова: М. Грушевський, Наукове Товариство ім. Шевченка, формування археологічної науки

Анотація

У статті висвітлено роль М. Грушевського у формуванні археологічної науки в НТШ. Вчений започаткував проведення польових археологічних до­сліджень, здійснював науково-теоретичну інтерпретацію археологічних джерел. Велику увагу М. Грушевський приділяв збереженню та популяриза­ції археологічної спадщини, виступив ініціатором створення археологічно­го відділу у музеї НТШ. Заслугою вченого було перетворення Товариства у всеукраїнську установу, налагодження співпраці учених-археологів з обох боків кордону, контактів з науковцями інших країн, обміну літературою та ін. Діяльність М. Грушевського заклала основи археологічної науки у Товаристві, які були продовжені й розвинуті такими відомими вченими як Ф. Вовк, Б. Януш, В. Гребеняк, Я. Пастернак, Ю. Полянський, Л. Чикаленко, О. Кандиба та багатьма іншими. Вони, як і М. Грушевський, назавжди впи­сали свої імена в історію української археології.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Антонович В.Б. Археологическая карта Волынской губернии / В.Б. Антонович // Труды ХІ Археологического сьезда. – Москва, 1901. – Т. 1. – С. 1–133.

Антонович В.Б. Раскопки курганов в Западной Волыни / В.Б. Антонович // Труды ХІ Археологического сьезда. – Москва, 1901. – Т. 1. – С. 13–141.

Антонович В.Б. О местоположении летописных городов Шумска и Пересопницы / В.Б. Антонович // Труды ХІ Археологического сьезда. – Москва, 1901. – Т. 1. – С. 148–154

Ауліх В.В. Давньоруський Галич у дослідженнях НТШ / В.В. Ауліх // Т. Шевченко і українська національна культура. Матеріали наук. симпоз. , Львів, 8–9 червня 1989 р. – Львів, 1990. – С. 81–82.

Багрій Р.С., Петегирич В.М. Сокальський скарб і галицька школа художньої металообробки / Р. С. Багрій, В.М. Петегирич // Проблеми історії та археології давнього населення Української РСР.

Бандрівський М.С. Ф. Вовк і його дослідження з археології / М.С. Бандрівський // Т. Шевченко і українська національна культура. Матеріали наук. симпоз. , Львів, 8–9 червня 1989 р. – Львів, 1990. – С. 87–88.

Вовк Х. Магдаленське майстерство на Україні /Х. Вовк // Записки НТШ. – 1902. – Т. 46, кн. 2. – С. 1–12.

Вовк Х. Вироби передмікенського типу у неолітичних становищах наУкраїні / Х. Вовк // Матеріали до українсько-руської етнології. – 1905. – Т. 6. – С. 15–23.

Гребеняк В. Чернігівський археологічний з’їзд і його “Труды” / В. Гребеняк // Записки НТШ. – 1913. – Т. 114. – С. 162–163.

Гребеняк В. Сліди скитської культури в Галичині / В. Гребеняк // Записки НТШ. – 1914. – Т. 117–118. – С. 9–23.

Гребеняк В. Нові археологічні нахідки на території Східної Галичини/ В. Гребеняк // Записки НТШ. – 1915. – Т. 122. – С. 5–28.

Грицак Я.Й. Формування академічного статусу НТШ / Я.Й. Грицак // Т. Шевченко і українська національна культура: Матеріали наукового симпозіуму. – Львів, 1990. – С. 70.

Грушевський М. Запись Руська 1473 / М. Грушевський // Записки НТШ. – 1895. – Кн. 1. – С. 2–3.

Грушевський М.С. Похоронне поле каменного віку в с. Чехах (пов. Брідський) / М.С. Грушевський // Записки НТШ. – 1895. – Т. 6. – C. 11–12.

Грушевський М.С. Дальші розкопки в с. Чехах / М.С. Грушевський // Записки НТШ. – 1895. – Т. 7. – C. 1.

Грушевський М.С. До Болоховщини: Губинське городище / М. С. Грушевський //Записки НТШ. – 1896. – Т. 10. – C. 2–3.

Грушевський М.С. Анти. Уривок з історії України-Руси / М.С. Грушевський //Записки НТШ. – 1898. – Т. 21. – Кн. І. – C. 1–16.

Грушевський М.С. Печатка м. Константина з Звенигорода / М.С. Грушевський //Записки НТШ. – 1898. – Т. 22. – Кн. ІІ. – C. 1–2.

Грушевський М.С. Молотовське срібло / М.С. Грушевський //Записки НТШ. – 1898. – Т. 25. – C. 1–6.

Грушевський М. Анти / М. Грушевський // Записки НТШ. – 1899. – Т. 31–32. – Кн. V–VI. – C. 5.

Грушевський М. Молотівське срібло / М. Грушевський // Записки НТШ. – 1899. – Т. 31–32. – Кн. V–VI. – C. 3–4.

Грушевський М. Звенигород галицький. Історично-археольоґічна розвідка /М. Грушевський // Записки НТШ. – 1899. – Т. 31–32. – Кн. V– VI. – C. 1–28.

Грушевський М. Печатка з Ступниці під Самбором / М. Грушевський // Записки НТШ. – 1899. – Т. 31–32. – Кн. V–VI. – C. 1–4.

Грушевський М. Похоронне поле в с. Чехах. Археольоґічна розвідка / М. Грушевський // Записки НТШ. – 1899. – Т. 31–32. – Кн. V–VI. – C. 1–22.

Грушевський М. Чи було між руськими племенами плем’я Хорватів? / М. Грушевський // Записки НТШ. – 1899. – Т. 31–32. – Кн. V–VI. – C. 6.

Грушевський М. Бронзові мечі з Турецького повіту. Галичина / М. Грушевський // Записки НТШ. – 1900. – Т. 33. – Кн. I. – C. 1–4.

Грушевський М. Ковтки “київського типу” у сучасних кавказців / М. Грушевський // Записки НТШ. – 1900. – Т. 37. – C. 1–4.

Грушевський М. Печатки з околиць Галича / М. Грушевський // Записки НТШ. – 1900. – Т. 38. – C. 1–4.

Грушевський М. Етнографічні категорії й культурно-археологічні типи в сучасних студиях Східньої Європи / М. Грушевський // Статьи по славяноведению. – Санкт-Петербург, 1904. – 9с.

Грушевський М. Рожне поле / М. Грушевський //Записки НТШ. – 1907. – Т. 77. – C. 171–173.

Грушевський М. На українські теми. Не пора / М. Грушевський // Літ.- наук. вісн. – 1908. – Кн. VII.

Грушевський М. До питання про розселення в’ятичів , кілька заміток з приводу новіших праць / М. Грушевський //Записки НТШ. – 1910. – Т. 98. – С. 5–9.

Грушевський М. Історія України-Руси. Том 1. До початку ХІ віка. / М. Грушевський. – Київ, 1991.

Залізняк М. Праці археологічних з’їздів у Харкові і Катеринославі / М. Залізняк // Записки НТШ. – 1909. – Т. 90. – С. 179–212.

Залізняк М. Новий курс західно-європейської археології / М. Залізняк // Записки НТШ. – 1911. – Т. 106. – С. 192–199.

Записки НТШ. – 1899. – Т. 29. – Кн. 3. – С. 1.

Історія Наукового товариства ім. Шевченка. З нагоди 75-річчя його заснування. 1873–1948. – Нью-Йорк-Мюнхен, 1949.

Княжевич М. Археологічний з’їзд в Ризі / М. Княжевич // Записки НТШ. – 1897. – Т. 15. – С. 1–8.

Княжевич М. Археологічний з’їзд у Києві / М. Княжевич // Записки НТШ. – 1900. – Т. 37. – С. 1–11.

Копач І. Критична аналіза т.зв. Тукидидової археології / І. Копач // Записки НТШ. – 1901. – Т. 48. – С. 1–20.

Крип’якевич І. Львів. Його минувшина і теперішність / І. Крип’якевич. – Львів, 1910. – 64 с.

Крип’якевич І. З історії м. Підгороддя / І. Крип’якевич // Записки НТШ. – 1911. – Т. 103. – С. 191–200.

Крип’якевич І.П. Галицько-Волинське князівство / І.П. Крип’якевич.– Київ, 1984.

Крушельницька Л.І. Іван Франко і археологія / Л.І. Крушельницька //Іван Франко і світова культура: Матеріали міжнарод. симпоз. ЮНЕСКО, Львів, 11–15 вересня 1986 р. – Київ, 1990. – Кн. 2. – С. 177–179.

Лев В. Сто років праці для науки й нації. Коротка історія Наукового Товариства ім. Шевченка. Наукове Товариство ім. Шевченка в ЗДА / В. Лев. – Нью-Йорк, 1972.

Макарова Т.И. Черневое дело Древней Руси / Т.И. Макарова. – Москва, 1986.
Маркевич С. ХІІ археологічний з’їзд у Харкові /С. Маркевич // Записки НТШ. – 1903. – Т. 53. – С. 1–18.

Мельник Е.Н. Раскопки в земле лучан / Е.Н. Мельник // Труды ХІ Археологического сьезда. – Москва, 1901. – Т. 1. – С. 479–513.

Мельник Е.Н. Дневник раскопок в земле лучан / Е.Н. Мельник // Труды ХІ Археологического сьезда. – Москва, 1901. – Т. 1. – С. 514–576.

Мочульський М. Привилеї м. Миколаєва над Дністром / М. Мочульський // Записки НТШ. – 1901. – Т. 43. – С. 1–11.

Павлів Д. Ю. Археологічні заняття М.С. Грушевського / Д.Ю. Павлів // Т. Шевченко і українська національна культура. Матеріали наук. симпоз. , Львів, 8–9 червня 1989 р. – Львів, 1990. – С. 82–83.

Пеленський Й. З руїн Галича / Й. Пеленський // Записки НТШ. – 1909. – Т. 91. – С. 159–160.

Петегирич В.М. Доля археологічної колекції музею НТШ // В.М. Петегирич // Бібліотека Наукового Товариства ім. Шевченка: книги і люди. Матеріали круглого столу. – Львів, 1996. – С. 59–67.

Петегирич В. Дві рідкісні знахідки княжої доби із Сокаля на Львівщині / В. Петегирич // Наукові студії: Збірник наукових праць. – Вип. 4. – Львів, 2011. – С. 254–267.

Сицинский Е.Й. Археологическая карта Подольской губернии / Е.Й. Сицинский // Труды ХІ Археологического сьезда. – Москва, 1901. – Т. 1. – С. 197–354.

Сицинский Е.Й. Раскопки Бакотского монастыря / Е.Й. Сицинский // Подольские епархиальные ведомости. – 1891. – Ч. 46; 1892. – Ч. 39.

Франко І. Неолітичні знахідки в околицях Нагуєвич і їх сучасне вживання / І. Франко // Записки НТШ. – 1911. – Т. 103. – С. 200–202.

Хроніка НТШ. – 1918. – Ч. 60–62.

Щербаківський В. Лопушанський “Святовид” / В. Щербаківський // Записки НТШ.– 1910.– Т. 98.– С. 147–148.

Щурат В. Вид Пліснеська в “Слові о полку Ігоревім”/ В. Щурат // Записки НТШ.– 1919.– Т. 128.– С. 21–38.

Януш Б. Камінь з загадковими знаками в с. Заздрости (Теребовлянського пов.) / Б. Януш // Записки НТШ.– 1907.– Т. 80.– С. 125–128.

Janusz B. Muzeum Naukowego Towarzystwa im. Szewczenki / B. Janusz // Na ziemi naszej.– 1909.– n. 17.

Janusz B. Z pradziejów Ziemi Lwowskiej / B. Janusz. – Lwów, 1913. – 92 s.

Janusz B. Zabytki przedhistoryczne Galicji Wschodniej / B. Janusz. – Lwów, 1918. – 310 s.

Peleński J. Halicz w dziejach sztuki średniowiecznej / J. Peleński. – Kraków, 1914. – 207 s.
Опубліковано
2019-08-05
Як цитувати
Петегирич, В. (2019). Михайло Грушевський і формування археологічної науки в Науковому товаристві ім. Шевченка. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія», (54), 143-156. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/history/article/view/13626
Розділ
Історія / Історіографія / Джерелознавство / Археологія