З’їзди студентів-археологів польських університетів у 1930 х рр.: львівський вимір

  • Наталя Михайлівна Булик Інститут українознавства імені І. Крип’якевича НАН України
Ключові слова: з’їзди студентів праісторії, Інститут праісторії Львівського університету, резолюція, Львівське доісторичне товариство

Анотація

Розглянуто з’їзди студентів праісторії польських університетів, що відбулися у 1930-х рр. та участь у них львівських дослідників. Ініціатором проведення виступило Польське доісторичне товариство, яке діяло в Познані з 1929 р. Всього відбулося шість з’їздів. Активну участь у заходах брали львівські дослідники, зокрема, М. Смішко, І. Сівек, Г. Цегак, Я. Фальковський, Ю. Вогель та ін. У доповідях та дискусіях львівські студенти апробували свої теми наукових досліджень, які в скорому часі були опубліковані окремими працями. Важливе місце серед студентських з’їздів зайняв четвертий, що проходив у травні 1933 р. у Львові. Він вирізнявся доброю організацією, суттєвою його особливістю була виїзна програма на археологічні пам’ятки Тернопільщини. Студентські з’їзди ставили на порядок денний актуальні наукові питання, сприяли вирішенню організаційних проблем, які виникали в студентському археологічному середовищі, та допомагали налагодити контакти.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Білас Н. Археологічна наука у Львівському університеті (ХІХ–30-ті роки ХХ ст.) / Н. Білас // АДЛУ. – Львів, 2005. – Вип. 8. – С. 46–114.

Булик Н. Археологічний вимір пам’яткоохоронних практик у Галичині (1918–1928) / Н. Булик // МДАПВ. – Львів, 2016. – Вип. 20. – С. 394– 413.

Булик Н. Археологія і влада: діяльність археологів Наукового товариства імені Шевченка в контексті памʼяткоохоронної реформи 1928 року / Н. Булик // МДАПВ. – 2017. – Вип. 21. – С. 258–284.

Возьни М. Археологічні дослідження Володимира Деметрикевича (1859–1937) на території Східної Галичини / М. Возьни // Наукові студії. – Львів–Винники, 2013. – С. 19–41.

ДАЛО. Ф. 26 (Львівський університет). – Оп. 5. – Спр. 1939 (Ян Фальковський, особова справа). – 239 арк.

Кононець П. Ян Фітцке – дослідник минулого Волинської землі / П. Кононець // Острозький краєзнавчий збірник. – Остріг, 2010. – Вип. 4. – С. 312–317.

ЛННБ ім. В. Стефаника (Відділ рукописів). – Ф. 26 (Управління консервації Львівського воєводства). – Спр. 42. – Ч. 1. – 133 арк.

Пастернак Я. Археологія України / Я. Пастернак. – Торонто, 1961. – 789 с.

Смішко О. Тридцяті роки у науковій діяльності Маркіяна Смішка / О. Смішко // МДАПВ. Постаті української археології. – Львів, 1998. – Вип. 7. – С. 50–52.
91

Тарнавський Р. Ян Фальковський: життєвий шлях та науково- педагогічна діяльність / Р. Тарнавський // Вісник Львів. ун-ту. Сер. істор. – Львів, 2013. – Вип. 48. – С. 410–431.

Томенюк О. Наукові контакти професора Юрія Полянського (за матеріалами епістолярної спадщини) / О. Томенюк // Вісн. Львів. ун- ту. Сер. геогр. – Львів, 2013. – Вип. 41. – С. 336–357.

Cehak H. Plastyka eneolitycznej kultury ceramiki malowanej w Polsce / H. Cehak // Światowit. – Warszawa, 1930–1931. – T. 14. – S. 164–252.

Delekta J. Drugi Zjazd Uczniow prehistorji na Wyzszych Uczelniach w Poznaniu od 23–26 maja 1931 r. / J. Delekta // Z Otchłani Wieków. – Poznań, 1931. – R. 4. – Z. 3. – S. 41–45.

Engelking A., Linkiewicz O. Jan Falkowski (1901-ok.1940) / A. Engelking, O. Linkiewicz // Etnografowie i ludoznawcy polscy: sylwetki, szkice biograficzne. – Wrocław-Kraków, 2010. – Т. III. – S. 61–72.

Falkowski J. Działalność Zakładu Etnologicznego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie (1924–1934) / J. Falkowski // Lud. Organ Polskiego towarzystwa etnologicznego, wydawany przez Polskie towarzystwo ludoznawcze we Lwowie. – 1933. Serja II. – T. XIІ (XXXIІ). – Z. I–IV. – S. 184.

Falkowski J. Narzędzia rolnicze typu rylcowego. Studium paleo-etnologiczne / J. Falkowski. Lwów, 1931. – 132 s.

Fitzke J. Pierwszy Zjazd Uczniow prehistorji na Wyzszych Uczelniach / J. Fitzke // Z Otchłani Wieków. – Poznań, 1930. – R. 5. – Z. 6. – S. 81–86.

Gajek J. Sprawozdanie z czynności “Koła Nauk Antropologicznych” studentów U. J. K. za r. 1928/9 / J. Gajek // Lud. Organ Polskiego towarzystwa etnologicznego, wydawany przez Polskie towarzystwo ludoznawcze we Lwowie. – 1928. – Serja II. – T. VII (XXVII). – Z. I–IV. – S. 191–192.

Gediga B. Prof. dr Helena Cehak-Hołubowiczowa / B. Gediga // Archeologia Polski. – Warszawa, 1980. – T. 25. – Z. 2. – S. 455–457.

Hansen-Kucharska I. Sprawozdanie z V-go Zjazdu Delegaów Kól Prehistoryków Studentów Uniwersytetów Pzeczypospolitej Polskiej, który się odbył w Wilnie w dniach od 20 do 23 maj 1934 r. / I. Hansen-Kucharska // Z Otchłani Wieków. – Poznań, 1935. – R. 10. – Z. 3. – S. 47–50.

Kaminiecka W. Sprawozdanie z III ogolnopol. zjazdu stud. preh. Szk. Wyższych w Warszawie od 25–27 maja 1932 / W. Kaminiecka // Z Otchłani Wieków. – Poznań, 1933. – R. VIII. – Z. 3. – S. 41–45.

Kozłowski S. K. Kwiat królestwa. Archeologów polskich pokolenie trzecie / Stefan Karol Kozłowski. – Warszawa-Łódź, 2015. – 303 s.

Okińska Z. Sprawozdanie z VI-go Zjazdu Młodych Prehistoryków Stud. Uniwersyt. Polskich odbytego w Sąsiadce (pow. zamojski) w dn. od 27 do 29 czerwca 1937 r. / Z. Okińska // Z Otchłani Wieków. – Poznań, 1937. – R. XII. – Z. 11–12. – S. 160–162.

Oleksin E. Koło Nauk Antropologicznych Studentów U. J. K we Lwowie / E. Oleksin // Lud. – Lwów, 1927. – T. XХVI. – S. 130–132.

Sulimirski T. Sprawozdanie z dziłalności lwowskiego ośrodka prehistorycznego / T. Sulimirski // Z Otchłani Wieków. – Poznań, 1935. – R. 10. – Z. 2. – S. 20–28.
Śmiszko M. Kultury wcześnego okresu epoki cesarstwa rzymskiego w Małopolsce Wschodniej / M. Śmiszko. – Lwów, 1932. – 192 s.

Wardzała K. Sprawozdanie z IV zjazdu studentów prechistorii uniwersytetów polskich / K. Wardzała // Otchłani Wieków. – Poznań, 1934. – R. 9. – Z. 6. – S. 98–101.
Опубліковано
2019-08-05
Як цитувати
Булик, Н. (2019). З’їзди студентів-археологів польських університетів у 1930 х рр.: львівський вимір. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія», (54), 82-95. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/history/article/view/13620
Розділ
Історія / Історіографія / Джерелознавство / Археологія